Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Projekt wprowadzający Europę do sal lekcyjnych przez Internet

Od dłuższego czasu wielu obywateli UE narzeka, że nie rozumieją procesów politycznych i decyzji podejmowanych w Brukseli ani nie czują się włączeni w debatę nad przyszłością Europy. Komisja Europejska zastosowała holistyczne podejście do tego problemu, wspierając szeroki wachl...

Od dłuższego czasu wielu obywateli UE narzeka, że nie rozumieją procesów politycznych i decyzji podejmowanych w Brukseli ani nie czują się włączeni w debatę nad przyszłością Europy. Komisja Europejska zastosowała holistyczne podejście do tego problemu, wspierając szeroki wachlarz projektów, w tym przedsięwzięcia wykorzystujące "cyfrowe możliwości", aby zapewnić większy dostęp do informacji o Europie, a także uczestnictwo społeczeństwa w debatach na temat jej przyszłości. Jednym z takich projektów jest portal internetowy myEurope, który ma na celu pomóc nauczycielom szkół podstawowych i średnich w podnoszeniu świadomości uczniów na temat tego, co to znaczy być młodym obywatelem w Europie, poprzez dostarczenie ćwiczeń i materiałów dydaktycznych opartych o technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Projekt ten, rozpoczęty w maju 2000 r. dla uczczenia 50. rocznicy deklaracji Schumana, obejmuje sieć 5000 szkół w 25 krajach UE, Bułgarii, Rumunii, Turcji, Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. Według Petru Dumitru, koordynatora projektu myEurope, sieć od samego początku walnie przyczynia się do zapoznawania europejskich szkół z UE. W ramach planu działania na rzecz rozszerzenia UE w 2002 r. otrzymała od Komisji Europejskiej środki finansowe w wysokości 300 000 euro, aby pomóc w koordynacji Dnia Wiosny w Europie (edycje 2002 i 2003), którego celem jest umożliwienie młodym ludziom poznania i wypowiedzenia się na temat aktualnych problemów europejskich. Od tego czasu sieć stale zachęca do kontaktów pomiędzy nauczycielami i ich klasami ze starych i nowych państw członkowskich oraz z krajów kandydujących, a także do zaangażowania uczniów w debaty na temat wyzwań, przed jakimi staje UE. - Za pomocą Internetu udało się nam wnieść różnorodność Europy do klasy szkolnej - powiedział Petru Dumitru w rozmowie z CORDIS Wiadomości. Liczba narzędzi i zasobów online dostępnych nauczycielom poprzez portal myEurope jest tak duża i zróżnicowana, jak liczba członków programu. W ich skład wchodzą rozmaite plany zajęć klasowych lub projekty łączące tradycyjne nauczanie z nowoczesnymi narzędziami komunikacji dostępnymi przez internet. Projekty, mogące trwać dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej, obejmują tematy z zakresu europejskiego obywatelstwa, różnorodności kulturowej, europejskiej geografii i historii, nauki i środowiska. Jako były rumuński nauczyciel, Petru Dumitru sam projektuje wiele z zajęć online. W kształtowanie zawartości portalu myEurope włącza się też grupa doradcza złożona z 24 nauczycieli. - Plany zajęć lub projekty są bardzo proste, aby można było je łatwo dostosować do wymagań, potrzeb i oczekiwań nauczycieli, a także do krajowego programu nauczania - wyjaśnił. Poza zajęciami online przeznaczonymi do przeprowadzenia w pojedynczych klasach, myEurope inicjuje także większe, bardziej ambitne przedsięwzięcia, takie jak projekt Eurodrawing, mający na celu narysowanie obrazka o długości 150 metrów przez jak najwięcej dzieci z różnych stron UE. Proces rysowania jest transmitowany na stronach internetowych projektu za pośrednictwem kamery internetowej, żeby wszystkie uczestniczące szkoły mogły oglądać rysowanie na żywo. Przed końcem roku szkolnego w czerwcu 2006 r. oczekuje się, że w rysowaniu obrazka będzie uczestniczyć w sumie 15 europejskich szkół. - W projekcie najważniejsze jest wzajemne porozumiewanie się - wyjaśnił Petru Dumitru. - Dzieci będą wymieniać informacje o mieście, w którym mieszkają, o doświadczeniach z projektem, będą zawierać przyjaźnie i szlifować język angielski. Poza projektowaniem zajęć online myEurope opracowuje tzw. "obiekty poznawcze", które są cyfrowymi modułami, takimi jak aplikacje multimedialne lub interaktywne, ćwiczenia albo symulacje, tak skonstruowane, by umożliwić uczącemu się przyswojenie wiedzy i umiejętności związanych z konkretnym zagadnieniem lub tematem. Obiekty mogą być używane do wspólnej nauki i nauczania w klasie lub do nauki indywidualnej. Przykładem jest mapa świata, która zamiast wisieć na ścianie, może znaleźć się w klasie dzięki komputerowi. Uczniowie mogą się nią posługiwać przez klawiaturę lub mysz, obracając ją, zbliżając i oddalając. - Te obiekty poznawcze nie mają całkowicie zastępować istniejących książek i materiałów, lecz uatrakcyjnić naukę i sprawić, by była bardziej skuteczna - zasugerował Petru Dumitru. - Innymi słowy, obiekt poznawczy wzbogaca klasyczne pomoce naukowe o urządzenia komputerowe, pozwalając na pewien stopień interaktywności. Obecnie, wspólnie z nauczycielami ze szkół należących do sieci, myEurope opracowuje w 25 językach katalog "obiektów poznawczych" na temat obywatelstwa europejskiego. Istnieje nadzieja, że te obiekty pomogą nauczycielom w przygotowaniu lekcji na temat obywatelstwa i wiedzy o społeczeństwie lub mogą być używane do nauki innych przedmiotów szkolnych w sposób interdyscyplinarny, takich jak języki, matematyka, nauki społeczne, geografia i historia. Nauczyciele, którzy wykorzystują te treści mogą się dzielić doświadczeniami poprzez rozmowy przy okrągłym stole lub poprzez przedstawienie pomysłów sprawdzonych lub przeznaczonych do wypróbowania. - Nauczyciele często wahają się co do dzielenia się doświadczeniami - powiedział Petru Dumitru. - Ale sieć zapewnia rodzinną atmosferę i kiedy nauczyciele czytają o doświadczeniach innych chętniej otwierają się i dzielą swoimi sukcesami, a nawet porażkami. Zapytany, czy sieć ściśle współpracuje z władzami edukacyjnymi w państwach członkowskich, by włączać te narzędzia i zasoby ICT do programów nauczania, Petru Dumitru powiedział, że nie jest to łatwe zadanie biorąc pod uwagę różnorodność programów w Europie i prawdopodobnie nie jest to właściwa droga. - Myślę, że lepiej byłoby, gdyby narzędzia myEurope pozostały komplementarne względem istniejących programów nauczania - powiedział. - W końcu to, co obowiązkowe, jest czasem nielubiane. Usługi i zasoby dostępne w portalu myEurope są zgodne z wizją Komisji dotyczącą tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, w którym większa liczba Europejczyków będzie miała możliwość rozwijania nowych umiejętności w każdym wieku i na każdym poziomie. Według Komisji, nie tylko poprawi to konkurencyjność przedsiębiorstw UE i możliwości zatrudnienia obywateli UE, ale także będzie promować włączenie społeczne, aktywną postawę obywatelską i rozwój osobowy.

Kraje

Rumunia