Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Według nowego sprawozdania opanowanie zmian klimatu może przynieść oszczędności w wysokości "12 miliardów euro" rocznie

W opracowywanym aktualnie sprawozdaniu Europejska Agencja Środowiska (EEA) wysuwa przypuszczenie, że powstrzymanie zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska mogłoby do 2030 r. przyczynić się do zaoszczędzenia co roku 12 miliardów euro na kosztach kontroli zanieczyszczeń. Jed...

W opracowywanym aktualnie sprawozdaniu Europejska Agencja Środowiska (EEA) wysuwa przypuszczenie, że powstrzymanie zmian klimatu i zanieczyszczenia środowiska mogłoby do 2030 r. przyczynić się do zaoszczędzenia co roku 12 miliardów euro na kosztach kontroli zanieczyszczeń. Jednak wyniki prowadzonego w 2005 r. w UE handlu kwotami emisji dwutlenku węgla świadczą o tym, że na skutki tych zmian trzeba jeszcze poczekać. Obok potencjalnych oszczędności na kosztach kontroli zanieczyszczeń, sprawozdanie EEA, które ma nosić tytuł "Air quality and ancillary benefits from climate change policies" ("Poprawa jakości powietrza i korzyści dodatkowe wynikające z polityki dotyczącej zmian klimatu"), wskazuje na możliwość dalszych dużych oszczędności w dziedzinie zdrowia publicznego, w tym na znaczny spadek śmiertelności oraz ograniczenie szkód w środowisku naturalnym. Aby uzyskać te oszczędności, UE musi obniżyć ilość zanieczyszczeń. Wyniki prowadzonego w 2005 r. w UE handlu kwotami emisji dwutlenku węgla świadczą o tym, że jak dotąd plan ten nie jest skuteczny. Państwa członkowskie przydzielają przedsiębiorstwom zanieczyszczającym środowisko kwoty emisji. Jeżeli przedsiębiorstwo emituje znacznie niższe ilości dwutlenku węgla, może sprzedać nadwyżkę. Przedsiębiorstwa przekraczające założone kwoty mogą natomiast taką nadwyżkę kupić. Wyniki osiągnięte w 2005 r. wskazują, że różnica w poziomie emisji CO2 w UE była nieznaczna. W rzeczywistości z uwagi na fakt, że nie wszystkie państwa członkowskie zestawiły swoje dane, może się okazać, że UE nie osiągnęła zakładanych celów. Ponadto 12 maja cena zezwoleń na emisję dwutlenku węgla spadła do najniższego odnotowanego kiedykolwiek poziomu, ponieważ kraje zbyt hojnie przydzielały kwoty emisji. Oznacza to, że przedsiębiorstwa przekraczające przydzielone im kwoty emisji mogą łatwo kupić potrzebne nadwyżki, i to po okazyjnej cenie. Obecne poziomy kwot obowiązują do 2007 r. Do osiągnięcia korzyści przedstawionych w sprawozdaniu EEA konieczne jest wdrożenie strategii tematycznej UE, której celem jest zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w Europie do 2020 r. Projekt handlu kwotami emisji dwutlenku węgla, który stanowi główny punkt polityki UE w odniesieniu do zmian klimatu, nie został jeszcze w pełni wdrożony. W Europie znajdują się niektóre z najbardziej zanieczyszczonych terenów i powietrza na świecie. Obecna polityka powinna doprowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza do 2020 r., ale poprawa ta nie wystarczy do obniżenia wpływu zanieczyszczenia na zdrowie publiczne. W rzeczywistości informacje EEA mówią o tym, że "przy zachowaniu jedynie obecnie stosowanych środków po 2020 r. przewiduje się nawet pogorszenie sytuacji. Przy tych uwarunkowaniach przewiduje się, że do 2030 r. liczba przedwczesnych zgonów, spowodowanych przez ozon i drobne cząstki przy gruncie, wyniesie 311 000 przypadków rocznie". Zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska są ze sobą powiązane - czynniki zanieczyszczające odpowiedzialne za obydwa zjawiska są wynikiem emisji pochodzącej z tych samych źródeł. Obniżenie ich poziomu w celu ograniczenia średniego tempa przyrostu temperatury jedynie do 2 stopni Celsjusza powyżej obecnej wartości wymaga dodatkowego ustawodawstwa. Jednak w 2030 r. takie obniżenie pozwoli uratować 20 000 osób od przedwczesnej śmierci. Koszty związane z osiągnięciem tego celu będą z roku na rok wyższe. Zgodnie z opinią przedstawioną w sprawozdaniu im wcześniej nastąpi uruchomienie uzgodnionych wcześniej środków ograniczających zmiany klimatu i poziom zanieczyszczeń, tym niższe będą koszty ich wdrożenia, co pozwoli na oszczędności w wysokości do 10 miliardów euro rocznie. W UE większość czynników wywołujących efekt cieplarniany i zanieczyszczenie powietrza pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Ograniczenie tempa wzrostu średniej temperatury do dwóch stopni Celsjusza spowoduje odpowiedni spadek zanieczyszczenia środowiska tlenkami azotu o 10 procent, dwutlenkiem siarki o 17 procent i cząstkami stałymi o 8-10 procent. Do 2020 r. oszczędności wynikające z wczesnego wdrożenia wyniosą 12-20 procent, a do 2030 r. 25-30 procent. "Nawet przy połączeniu maksymalnych dostępnych środków obniżających poziom zanieczyszczenia powietrza w odpowiednich sektorach, pochodzącego ze źródeł lądowych, z działaniami politycznymi w odniesieniu do klimatu - co odpowiada najkorzystniejszemu wariantowi - do 2030 r. nadal każdego roku 200 000 osób będzie umierać przedwcześnie z przyczyn wywołanych obecnością ozonu i drobnych cząstek". Z informacji zawartych w sprawozdaniu wynika, że dla osiągnięcia najkorzystniejszych skutków należy obniżyć poziom zanieczyszczeń środowiska ze źródeł pozalądowych - w szczególności żeglugi.

Powiązane artykuły