Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Komisja rozpoczyna konsultacje w sprawie ponadnarodowej współpracy badawczej

Dnia 17 maja Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat możliwych działań zmierzających do poprawy ponadnarodowej współpracy badawczej i transferu wiedzy pomiędzy publicznymi organizacjami badawczymi (PRO) i przemysłem. Oczekiwane są opinie na temat istniej...

Dnia 17 maja Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne na temat możliwych działań zmierzających do poprawy ponadnarodowej współpracy badawczej i transferu wiedzy pomiędzy publicznymi organizacjami badawczymi (PRO) i przemysłem. Oczekiwane są opinie na temat istniejącego systemu transferu wiedzy w Europie, a także zmian potrzebnych do ułatwienia interakcji pomiędzy publicznymi organizacjami badawczymi a przemysłem. Takie poprawione interakcje mogą także wymagać doprecyzowania misji publicznych organizacji badawczych i przemysłu w odniesieniu do badań i wykorzystania ich wyników na rzecz społeczeństwa i przez społeczeństwo. Potrzeba konsultacji została uwidoczniona w dwóch komunikatach Komisji: "Inwestowanie w badania: plan działań dla Europy" ("Investing in research: an action plan for Europe") oraz "Więcej badań i innowacji - wspólne podejście" ("More Research and Innovation - A Common Approach"). W tym ostatnim dostrzeżono fragmentację obowiązujących reguł i praktyk rządzących suboptymalną współpracą badawczą i transferem wiedzy w Europie. W szczególności w komunikacie podkreślono słabe punkty w wytycznych dotyczących własności wyników publicznie finansowanych badań i uzgodnień umownych pomiędzy publicznymi organizacjami badawczymi a przemysłem. Choć część państw członkowskich ma cenne dokonania w tej dziedzinie, państwa te często brały pod uwagę tylko perspektywę krajową, zauważa się w komunikacie, zalecając bardziej spójne reguły i praktyki w całej UE, co sprzyjałoby powiązaniom partnerskim pomiędzy PRO a przemysłem i maksymalizowało ich oddziaływanie. "Pomoże to utworzyć warunki równych szans dla ponadnarodowych uczelni wyższych i przemysłu", czytamy w komunikacie. Dokument konsultacyjny zawiera pewną liczbę pytań dotyczących ułatwiania współpracy pomiędzy przemysłem a publicznymi organizacjami badawczymi, sytuacji prawnej w UE i tego, jak zmierzyć się z zaobserwowanymi problemami. Na podstawie odpowiedzi oraz wkładu zainteresowanych stron i ekspertów Komisja zamierza przygotować komunikat na temat sposobów propagowania i ułatwiania współpracy pomiędzy przemysłem a publicznymi organizacjami badawczymi w sprawie transferu wiedzy w Europie. Konsultacje zostały przygotowane wspólnie przez Dyrekcje Generalne Komisji ds. Badań oraz ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu.