Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Korzenie systemów patentowych muszą tkwić w rzeczywistości, nie w teorii, stwierdza Komisja

David White, dyrektor ds. polityki innowacyjności w DG ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej, wezwał krajowe rządy i instytucje UE do zwiększenia wysiłków na rzecz pomocy firmom w jak najlepszym wykorzystaniu obecnych systemów patentowych w Europie. Przemawiając w dniu 22...

David White, dyrektor ds. polityki innowacyjności w DG ds. Przedsiębiorstw Komisji Europejskiej, wezwał krajowe rządy i instytucje UE do zwiększenia wysiłków na rzecz pomocy firmom w jak najlepszym wykorzystaniu obecnych systemów patentowych w Europie. Przemawiając w dniu 22 maja w Pradze na dorocznej konferencji PATLIB, europejskiej sieci ośrodków informacji patentowej, David White odniósł się do najnowszych danych zawartych we wspólnotowym badaniu na temat innowacyjności (Community Innovation Survey), które wskazują, że europejskie przedsiębiorstwa, a głównie MŚP, nadal niechętnie korzystają z patentów i wolą polegać na tajemnicy handlowej. - Jeśli firmy niechętnie korzystają z systemu, wówczas musimy zadać sobie pytanie, czy nie jest to spowodowane niewiedzą o płynących z niego korzyściach. A może lepszą znajomością wad systemu? - rozważał. Różnice w kosztach ochrony patentowej, a nade wszystko długotrwałe postępowanie sporne, to tylko niektóre "przeszkody", o których wspomniał dyrektor, argumentując, że "[...] jeśli postępowania spornego dotyczącego patentów nie da się ostatecznie przyspieszyć i sprawiedliwie rozstrzygnąć, jaką wartość przedstawia prawo przyznane patentem?" - Własność intelektualna jest chroniona, aby służyć dobru publicznemu i innowacjom. Nie możemy zadowalać się sugestiami, że ich wartość zależy nie od przedmiotu, lecz od siły finansowej jednej czy drugiej strony sporu - dodał. David White przekonywał dalej, że nie wystarczy stworzenie narzędzi pomagających firmom w ochronie ich praw własności intelektualnej, a krajowe rządy, instytucje europejskie i krajowe urzędy patentowe mają do odegrania większą rolę w naprawie sytuacji: - Musimy się także upewnić, że firmy znają swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania, a także wiedzą, kiedy nie należy ich używać. W tym celu musimy zrozumieć sposoby wykorzystywania przez firmy dostępnych narzędzi. David White wezwał więc przedstawicieli uczestniczących w konferencji krajowych ośrodków informacji patentowej, aby zaprezentowali przykłady stosowania ochrony patentowej. - Praktyka może różnić się od teorii - stwierdził. - Firmy niekoniecznie grają w tę samą grę co politycy. A to ich gra się liczy i my musimy ją zrozumieć. [...] To firmy dokonują innowacji, a nie urzędnicy! David White przedstawił pokrótce inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą praw własności intelektualnej, ogłoszoną w październiku 2005 r., jako element nowej polityki przemysłowej służącej stworzeniu lepszych warunków ramowych dla przemysłu wytwórczego w Europie. Inicjatywa opiera się na kilku częściach składowych. Jedną z nich jest raport statystyczny dotyczący powodów wykorzystywania, bądź nie, przez firmy praw własności intelektualnej, oraz możliwych do zastosowania politycznych środków zaradczych. - Raport dostarczy nam wiedzy na temat różnych sposobów stosowania patentów w różnych sektorach, na przykład licencjonowania z pomocą agencji innowacyjnych, nawiązywania partnerstw z dużymi podmiotami, a także współwłasności praw patentowych w przypadku inkubatorów - wyjaśnił. Innym elementem inicjatywy jest badanie porównawcze dotyczące usług wsparcia praw własności intelektualnej finansowanych ze środków publicznych. Od chwili rozpoczęcia badania w styczniu 2006 r. zidentyfikowano 150 środków wsparcia wykorzystywanych przez państwa członkowskie. - Teraz oceniona zostanie ich skuteczność oraz określone będą dobre praktyki - oznajmił David White. - Mamy nadzieje, że wszystko to pomoże nam znaleźć miejsca, w których firmy napotykają trudności, a także stwierdzić, czy środki rządowe rozwiązują te problemy i gdzie możliwa jest poprawa. Na szczeblu europejskim Komisja będzie nadal wspierała prace w ramach sprawnie realizowanego projektu IPR Helpdesk, zapewniającego bezpłatną pomoc dla firm, oraz sieci ośrodków przekazu innowacji, identyfikującej potrzeby technologiczne i współpracującej z partnerami projektu, oferując w ten sposób pomoc w prowadzeniu dyskusji między potencjalnymi partnerami biznesowymi na temat praw umownych i praw własności intelektualnej. David White ogłosił także stworzenie dodatkowego narzędzia pod nazwą "szkolenie instruktorów" w zakresie wsparcia dotyczącego praw własności intelektualnej. Celem projektu, prowadzonego przez Europejski Urząd Patentowy (EPO), jest wyeliminowanie przepaści dzielącej ekspertów w dziedzinie własności intelektualnej i przedsiębiorstwa. David White zakończył stwierdzeniem, że Komisja będzie dążyła do wzmocnienia współpracy z krajowymi urzędami patentowymi i zachęcała do rozwijania sieci tych urzędów, w celu stworzenia wszechstronnych ośrodków obsługujących europejskich przedsiębiorców w ich własnym języku. Oczekuje się, że Komisja opracuje zalecenia w sprawie polityki dotyczącej praw własności intelektualnej do końca 2006 r.

Powiązane artykuły