Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Stwierdzono, że poporodowe narażenie na PCB obniża reakcję immunologiczną

Nowe badania w Danii wykazały, że przyjmowanie polichlorowanych bifenyli (PCB) w pożywieniu przez matki ma związek z obniżoną reakcją immunologiczną u ich dzieci. PCB wykorzystywano od lat 30-tych XX wieku do wielu różnych zastosowań przemysłowych, począwszy od środków zmnie...

Nowe badania w Danii wykazały, że przyjmowanie polichlorowanych bifenyli (PCB) w pożywieniu przez matki ma związek z obniżoną reakcją immunologiczną u ich dzieci. PCB wykorzystywano od lat 30-tych XX wieku do wielu różnych zastosowań przemysłowych, począwszy od środków zmniejszających palność, a skończywszy na smarach i pestycydach. Związki te są wyjątkowo trwałe i dlatego trudno ulegają rozpadowi. PCB są również bardzo toksyczne, przy czym wpływają szczególnie na układ rozrodczy, oraz najprawdopodobniej są rakotwórcze. Ze względu na ochronę środowiska i zdrowia od lat 70-tych nastąpił radykalny spadek zużycia PCB. Jednak związki te nadal występują, na ogół odkładając się w wysokich stężeniach w organizmach zwierząt zajmujących wyższą pozycję w łańcuchu pokarmowym, w tym wielorybów. Badanie przeprowadzono na odległych Wyspach Owczych, które są terytorium duńskim i leżą w połowie drogi pomiędzy Norwegią i Islandią. "Wyspy Owcze stanowią wyjątkowe środowisko dla badań dotyczących immunotoksykologii PCB. Podczas gdy narażenie na dioksyny nie jest podwyższone, średni poziom narażenia na PCB jest do 10 razy wyższy niż przeciętne poziomy w Europie północnej, ze względu na tradycję spożywania tłuszczu grindwala", czytamy w raporcie. Porównano dwie grupy - w pierwszej znalazły się matki stosujące dietę "tradycyjną", która zawiera tłuszcz wielorybi, podczas gdy w drugiej grupie przestrzegano diety bardziej "zachodniej", bez tłuszczu wielorybiego. PCB mogły być przekazywane w okresie prenatalnym lub po urodzeniu, w wyniku kontaktu z mlekiem matki. Zastosowano prostą metodę badań - porównano poziomy przeciwciał produkowanych w następstwie szczepień w dwóch grupach w różnym wieku. "Badanie to dostarcza danych epidemiologicznych, które świadczą o istnieniu związku między narażeniem na zanieczyszczenia środowiskowe a obniżeniem produkcji przeciwciał po rutynowych szczepieniach wieku dziecięcego", czytamy w raporcie. Po urodzeniu dzieci poddano badaniu w wieku 18 miesięcy, by sprawdzić poziom przeciwciał wytworzonych w wyniku rutynowych szczepień na błonicę i tężec. Następnie przebadano tę grupę w wieku siedmiu lat. Uważa się, że w przypadku tradycyjnej diety na Wyspach Owczych poziomy PCB są wyższe niż przeciętne. Jednakże "wyniki obecnego badania wskazują, że ewentualny niepożądany wpływ na funkcję odpornościową może również pojawić się przy niższych poziomach narażeń, które występują na całym świecie", stwierdzono w raporcie. Ponieważ PCB mogą być przekazywane dziecku przez matkę podczas karmienia piersią, badacze uważają, że większość PCB jest przenoszona przy karmieniu. Badanie zwrócili uwagę na rozwój grasicy, niezbędnej w rozwoju układu odpornościowego, która nie jest w pełni wykształcona w momencie narodzin. Jednakże nie przeprowadzono doświadczeń kontrolnych, co oznacza, że dowody w sprawie skutków PCB nie są rozstrzygające. "Gdyby badanie obejmowało grupę porównawczą o znacznie niższym narażeniu na PCB, wówczas wysoki odsetek dzieci z Wysp Owczych, u których stwierdzono niski poziom stężeń przeciwciał przeciwko błonicy, być może dałoby się w sposób przekonujący powiązać ze zwiększonym narażeniem na PCB" piszą autorzy raportu. Uzyskane dane wskazują, że największe oddziaływanie PCB ma miejsce w bardzo wczesnym okresie życia. "Chociaż w wielu częściach świata poziomy narażenia na PCB mają tendencję spadkową, wyniki badania wskazują, że konieczne są dalsze starania na rzecz ograniczenia tego niebezpieczeństwa do minimum", czytamy w raporcie.

Kraje

Dania

Powiązane artykuły