European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Badania interdyscyplinarne mają kluczowe znaczenie dla ochrony bioróżnorodności, twierdzą eksperci

Jeśli UE ma osiągnąć swój cel powstrzymania utraty bioróżnorodności do roku 2010, zasadnicze znaczenie mają koordynowane na szczeblu europejskim badania interdyscyplinarne. Jest to wniosek wynikający z trzech nowych zaleceń sformułowanych przez Europejską Platformę na rzecz St...

Jeśli UE ma osiągnąć swój cel powstrzymania utraty bioróżnorodności do roku 2010, zasadnicze znaczenie mają koordynowane na szczeblu europejskim badania interdyscyplinarne. Jest to wniosek wynikający z trzech nowych zaleceń sformułowanych przez Europejską Platformę na rzecz Strategii Badań w zakresie Bioróżnorodności (EPBRS). W trakcie zakończonego niedawno spotkania w Lipsku, zorganizowanego pod auspicjami niemieckiej prezydencji UE, eksperci przedstawili trzy zestawy zaleceń w sprawie zrównoważonego korzystania z różnorodności biologicznej. Koncentrowały się one na następujących kwestiach: bioróżnorodność na szeroko pojętych obszarach wiejskich, bioróżnorodność a "usługi ekosystemów" - ramy milenijnej oceny ekosystemów z perspektywy europejskiej, a także europejskie badania nad bioróżnorodnością a perspektywa globalna. Wspólnym tematem wszystkich trzech dokumentów jest potrzeba lepszego poznania statusu bioróżnorodności i trendów w tej dziedzinie, na przykład poprzez opracowanie ustandaryzowanych metod monitorowania oraz wskaźników, a także poprzez tworzenie globalnie dostępnych interoperacyjnych baz danych. Potrzebne są również dalsze badania nad czynnikami pobudzającymi utratę bioróżnorodności. "Zmiany w wykorzystaniu gruntów i wody na szeroko pojętych obszarach wiejskich [...] były jak dotąd i są nadal głównymi czynnikami stymulującymi utratę bioróżnorodności w Europie", piszą eksperci. W tej sytuacji postulują badanie potencjału programów agro-środowiskowych, mających oddziaływać na bioróżnorodność. Wzywają też do prowadzenia badań nad interakcjami między zmianami wykorzystania gruntów i wód a skutkami zmian klimatycznych i strategiami adaptacyjnymi, w celu opracowania opcji i działań politycznych, które pomogą chronić bioróżnorodność. Na poziomie globalnym zidentyfikowano priorytety badawcze, które obejmują potrzebę oceny wpływu na bioróżnorodność i "usługi ekosystemów" w innych częściach świata, jaki wywierają polityki europejskie oraz europejskie wzorce produkcyjne i konsumpcyjne, transport, handel i turystyka. Istnieje także "pilna potrzeba zbudowania i utrzymania potencjału komunikacyjnego i badawczego, a także infrastruktury w krajach rozwijających się", twierdzą eksperci. W swoich zaleceniach w sprawie bioróżnorodności i "usług ekosystemów" eksperci podkreślają potrzebę poszerzania wiedzy na temat wkładu bioróżnorodności w takie "usługi ekosystemów", jak obieg składników pokarmowych, słodka woda, regulacja klimatu i żywność, a także kulturowe "usługi ekosystemów", takie jak edukacja i rekreacja. Potrzebne są też prace mające na celu ulepszenie metod szacowania wartości bioróżnorodności i "usług ekosystemów", a także strategie zagospodarowania i ochrony bioróżnorodności. EPBRS skupia naukowców i decydentów politycznych, których działania mają "zagwarantować, aby badania przyczyniły się do powstrzymania utraty bioróżnorodności do roku 2010". Platforma zbiera się dwa razy do roku pod patronatem prezydencji UE. Następne spotkanie odbędzie się w listopadzie w Portugalii.