Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Europejska Agencja Chemikaliów rozpoczyna prace nad REACH

Nowe europejskie przepisy REACH w sprawie chemikaliów (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) weszły w życie 1 czerwca; tego samego dnia rozpoczęła działalność Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Agencja, z siedzibą w Hels...

Nowe europejskie przepisy REACH w sprawie chemikaliów (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) weszły w życie 1 czerwca; tego samego dnia rozpoczęła działalność Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Agencja, z siedzibą w Helsinkach, będzie odpowiedzialna za bieżące zarządzanie prawodawstwem REACH. Do obowiązków ECHA należy zapewnienie państwom członkowskim i instytucjom UE naukowych i technicznych porad w zakresie substancji chemicznych objętych rozporządzeniem REACH. Będzie ona także koordynować proces rejestracji oraz zagwarantuje spójne zarządzanie substancjami chemicznymi w całej UE; nowa witryna internetowa Agencji uruchomiona 1 czerwca, dostarczy przemysłowi i społeczeństwu informacji na temat REACH, a także zapewni narzędzia i wskazówki mające pomóc w dostosowaniu do nowych przepisów. - Agencja Chemikaliów będzie odgrywać kluczową rolę w skutecznym wdrażaniu przepisów REACH, przyczyniając się do poprawy warunków zdrowotnych i środowiskowych, a jednocześnie wspierając konkurencyjność i innowacje - powiedział Günter Verheugen, europejski komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu. Pierwszym zadaniem nowo powstałej agencji będzie opracowanie procedur operacyjnych oraz przygotowanie i udostępnienie przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim (MŚP), informacji na temat warunków, jakie muszą spełnić według REACH. Agencja będzie też prowadziła punkt informacyjny REACH i koordynowała sieć krajowych punktów informacyjnych. Pełnoetatowy dyrektor zarządzający Agencji na zostać wyznaczony jesienią, a proces rekrutacji na pozostałe stanowiska jest obecnie w toku. Tymczasowo niewielki zespół pracujący aktualnie w Agencji prowadzony jest przez Geerta Danceta, oddelegowanego do pracy w tej organizacji przez Komisję Europejską. ECHA powinna osiągnąć pełną zdolność operacyjną do czerwca 2008 r., kiedy ma się rozpocząć wstępna rejestracja niektórych chemikaliów. Agencja udostępni w tym celu interfejs internetowy. - Wraz z wejściem w życie przepisów REACH Unia zapewnia sobie najbardziej postępowe prawodawstwo w zakresie chemikaliów na świecie - skomentował Stavros Dimas, europejski komisarz ds. środowiska. - Właściwa organizacja Europejskiej Agencji Chemikaliów jest teraz kolejnym ważnym krokiem na drodze do zagwarantowania funkcjonowania przepisów REACH w praktyce. Wiele jeszcze pozostaje do zrobienia w sferze ochrony zdrowia i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) zobowiązała się pomóc przedsiębiorstwom w spełnieniu wymogów stawianych przez nowe przepisy. - W rzeczywistości przepisy REACH powinny być postrzegane jako szansa dla przemysłu na wykazanie solidnej znajomości własnych produktów oraz znakomitego doświadczenia w zakresie bezpiecznej produkcji i wykorzystania chemikaliów - zauważył Alain Perroy, dyrektor naczelny Cefic. Niektóre grupy obrońców środowiska i grupy konsumentów obawiają się, że przepisy mogą w przyszłości ulec osłabieniu. - Podczas przyszłych przeglądów trzeba będzie podjąć wiele kluczowych decyzji w sprawie identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych i dotyczących ich regulacji prawnych - napisali w ostatnim liście do komisarzy Verheugena i Dimasa. - Zwracamy się z prośbą o dopilnowanie, żeby zbliżające się przeglądy wykorzystano do wzmocnienia prawa oraz zagwarantowania wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Zgodnie z poprzednimi przepisami UE w sprawie chemikaliów "istniejące" substancje chemiczne obecne na rynku nie były objęte takimi samymi wymogami testów bezpieczeństwa, co nowe chemikalia. Celem REACH jest weryfikacja bezpieczeństwa około 30 000 "istniejących" chemikaliów. REACH ma chronić zdrowie ludzkie i środowisko poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do zastosowania bezpieczniejszych rozwiązań, gdziekolwiek to możliwe.

Kraje

Finlandia