European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-02

Article available in the following languages:

Nowy instrument zwiększający dostęp do funduszy dla "ryzykownych" projektów

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomiły nowy instrument finansowy, którego zadaniem jest wspieranie badań naukowych i innowacyjności w Europie. Nowy mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF - Risk-Sharing Finance Facility) opracowano, ...

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uruchomiły nowy instrument finansowy, którego zadaniem jest wspieranie badań naukowych i innowacyjności w Europie. Nowy mechanizm finansowania oparty na podziale ryzyka (RSFF - Risk-Sharing Finance Facility) opracowano, by poprawić dostęp do funduszy dla promotorów projektów badawczych i innowacyjnych. Obecnie niepewny i ryzykowny charakter tych inicjatyw utrudnia zdobycie środków finansowych na ich realizację. RSFF zmierzy się z tym problemem, dzieląc ryzyka projektowe pomiędzy EBI i UE. Komisja i EBI przekażą do funduszu po miliardzie euro w okresie 2007-2013 r.; wkład Komisji pochodzić będzie z siódmego programu ramowego (7PR). Wszystkie osoby prawne, włączając małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), większe firmy, organizacje badawcze i wspólne inicjatywy technologiczne będą mogły skorzystać z tych środków. Zwiększając możliwości EBI w zakresie udzielania pożyczek na projekty badawcze i innowacyjne RSFF uwolni miliardy dodatkowych funduszy pochodzących z sektora prywatnego na finansowanie tych działań. Porozumienie w sprawie utworzenia mechanizmu podpisał europejski komisarz ds. nauki i badań naukowych Janez Potočnik podczas europejskiej konferencji na temat infrastruktur badawczych w Hamburgu oraz prezes EBI Philippe Maystadt podczas dorocznego posiedzenia Rady Gubernatorów EBI w Luksemburgu. - RSFF jest przykładem bardzo skutecznej współpracy dwóch instytucji UE w celu wspierania europejskiej konkurencyjności - powiedział Philippe Maystadt. - Poprzez ukierunkowanie na finansowanie projektów badawczych i innowacyjnych o podwyższonym poziomie ryzyka mechanizm ten w efektywny sposób uzupełni istniejące instrumenty pomocowe, włączywszy krajowe i i unijne dotacje oraz dług rynkowy i finansowanie kapitałem. W przemówieniu wygłoszonym na europejskiej konferencji na temat infrastruktur badawczych w Hamburgu komisarz Potočnik określił RSFF jako "wielką innowację w 7PR". - To dobry przykład na to, jak można zrobić więcej mniejszym nakładem - dodał. RSFF został utworzony na wniosek Rady Europejskiej w grudniu 2005 r. Śródokresowy przegląd inicjatywy ma zostać przeprowadzony w 2010 r. Jeżeli popyt na pożyczki dofinansowywane z RSFF będzie niższy niż zakładany, niewykorzystana część wkładu Komisji zostanie przeznaczona na sfinansowanie tradycyjnych grantów w 7PR.

Powiązane artykuły