Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

UE i Japonia ustalają wspólne priorytety w dziedzinie promowania badań i innowacji

UE i Japonia przyjęły dokument w sprawie "Promowania badań i innowacji w drodze do dobrobytu" na wspólnym szczycie 5 czerwca. Dokument zarysowuje cztery dziedziny, w których można zacieśnić więzy: współpraca badawcza, ochrona praw własności intelektualnej, wspieranie współprac...

UE i Japonia przyjęły dokument w sprawie "Promowania badań i innowacji w drodze do dobrobytu" na wspólnym szczycie 5 czerwca. Dokument zarysowuje cztery dziedziny, w których można zacieśnić więzy: współpraca badawcza, ochrona praw własności intelektualnej, wspieranie współpracy między sektorem publicznym a prywatnym oraz rozwój środowiska sprzyjającego innowacjom. "Dzięki promowaniu badań i innowacji oraz współpracy w tych dziedzinach UE i Japonia mogłyby przewodzić gospodarce światowej poprzez konkurencyjność technologiczną i przynosić dobrobyt swoim społeczeństwom i nie tylko", czytamy w dokumencie. W tekście podkreślono, że wzajemne uczestnictwo uczonych z Japonii i UE w programach badawczych tych krajów było, jak dotąd, stosunkowo niewielkie. Dane nie odzwierciedlają ogromnego potencjału badawczo-rozwojowego (B+R) tych dwóch dużych podmiotów ani wspólnych dla nich wyzwań badawczych, zgodzili się przedstawiciele obu stron. "Na podstawie tych faktów można stwierdzić, że europejsko-japońska współpraca w dziedzinie badań i rozwoju musi nabrać większej żywotności i uzyskać znaczniejszą rangę, co z kolei nadałoby nowy wymiar stosunkom tych partnerów", zauważa się w dokumencie. Obie strony podkreśliły też swoje niezadowolenie z obecnego poziomu wymiany naukowców. Tradycyjnie o wiele więcej japońskich badaczy spędza czas w Europie niż europejskich uczonych w Japonii. Komisja Europejska ma nadzieję, że nowy "Program wymiany pracowników", który ma zostać uruchomiony w siódmym programie ramowym (7PR) w 2008 r., zrównoważy te wartości. By zapewnić powiązanie z Europą europejskim naukowcom przebywającym w Japonii, planuje się rozszerzenie programu ERA-Link. Jego celem jest stworzenie sieci europejskich naukowców zagranicą. Program ten uruchomiono w USA w 2006 r., a Japonia jest następna w kolejności. Uczestnicy szczytu zauważyli też wagę współpracy między sektorem prywatnym, inicjatywami komercyjnymi a środowiskiem akademickim. Dokument zobowiązuje obie strony do dalszego promowania współpracy w klastrach. W oświadczeniu przedstawiono wspólny pogląd UE i Japonii na temat tworzenia środowiska przyjaznego dla innowacji: zbliżenie regulacji prawnych i standardów może prowadzić do stworzenia środowiska sprzyjającego innowacjom. Tekst zapowiada także, że przedstawiciele UE i Japonii podejmą tę kwestię na licznych spotkaniach poświęconych dialogowi, przewidzianych na 2007 r. W dokumencie przedstawiono też inicjatywy sektorowe dotyczące nauk biologicznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), nanotechnologii i energetyki/zmian klimatycznych. Na przykład w kwestii TIK obie strony potwierdziły zamiar wzmożenia współpracy w takich obszarach jak: ramy regulacyjne w sektorze TIK, bezpieczniejsze środowisko wykorzystania TIK, wykorzystanie TIK do wspierania polityki publicznej, wspólne działania badawcze oraz systemy komunikacji bezprzewodowej 4G. Na szczycie przyjęto też plan działań w sprawie ochrony praw własności intelektualnej. Dziedziny działalności przedstawione w planie obejmują: dalszą współpracę w sprawie ochrony i egzekucji praw własności intelektualnej w krajach trzecich; zapewnienie wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) działającym w krajach trzecich; poprawę procedury patentowej na szczeblu globalnym oraz zapewnienie przewidywalnego i stabilnego międzynarodowego systemu patentowego. Szczytowi przewodniczyli kanclerz Niemiec Angela Merkel jako obecna przewodnicząca Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i premier Japonii Shinzo Abe. W rozmowach poruszono również takie tematy, jak zmiany klimatyczne, stosunki japońsko-chińskie, likwidacja broni nuklearnej na Półwyspie Koreańskim, pomoc dla Afganistanu, Bliski Wschód i ubóstwo.

Kraje

Japonia