Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Grupa ds. etyki wydaje opinię w sprawie wykorzystania ludzkich embrionalnych komórek macierzystych w projektach 7PR

Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) wydała opinię, w której sformułowała wytyczne do zastosowania w ocenie etycznej finansowanych przez UE projektów badawczych związanych z ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi (HESC). Raport opracowano na ...

Europejska Grupa ds. Etyki w Nauce i Nowych Technologiach (EGE) wydała opinię, w której sformułowała wytyczne do zastosowania w ocenie etycznej finansowanych przez UE projektów badawczych związanych z ludzkimi embrionalnymi komórkami macierzystymi (HESC). Raport opracowano na wniosek przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso z listopada 2006 r. Ostateczne porozumienie ustanawiające siódmy program ramowy (7PR) nakłada na badania związane z HESC takie same wymagania, jakie obowiązywały w szóstym programie ramowym. Zgodnie z nimi naukowcy składający wniosek o dofinansowanie muszą dowieść, że spełnili kryteria regulacyjne i że embrionalne komórki macierzyste pochodzą z embrionów, które nie zostały implantowane w procesie zapłodnienia in vitro. Muszą oni również wykazać, w jaki sposób chronione będą dane osobowe oraz informacje dotyczące warunków przekazania embrionów. W swoim raporcie eksperci EGE zalecają, aby oprócz zasad etycznych już przyjętych przez Parlament Europejski i Radę uwzględnione zostały także pewne dodatkowe kwestie. Pierwszą z nich byłoby tworzenie rozwiązań alternatywnych wobec HESC. "Jeśli w przyszłości powstaną rozwiązania alternatywne wobec HESC, które będą miały taki sam potencjał naukowy, jak komórki macierzyste pozyskiwane z embrionów, rozwiązania te powinny być wykorzystywane w maksymalnym stopniu", czytamy w opinii. Grupa poświęciła również uwagę kwestii praw dawców. Na przykład osoby składające wniosek o dofinansowanie powinny potwierdzić, że na żadnym etapie nie wywierano nacisku na dawców, że nie stwarzano zagrożenia dla zdrowia dawców poprzez nadmierną stymulację jajników, że dawcy są świadomi możliwości wycofania swej zgody aż do momentu wytworzenia komórek macierzystych, i wreszcie że nie oferowano żadnych zachęt finansowych do przekazania embrionów do badań. Najlepiej byłoby, gdyby należało wykorzystywać linie HESC zgromadzone w nowym europejskim banku komórek macierzystych. Propozycje projektów związanych z HESC muszą być przedmiotem nie tylko oceny etycznej, ale również analizy naukowej. Tutaj EGE stwierdza, że analiza naukowa powinna dotyczyć takich kwestii, jak możliwość osiągnięcia celów badawczych przy pomocy środków alternatywnych wobec HESC oraz zdolność wnioskodawców do wykazania, że ich badania zmierzają do poprawy ludzkiego zdrowia lub zwiększenia wiedzy biomedycznej. Panel naukowy powinien ponadto "zagwarantować, aby naukowcy biorący udział w projektach 7PR dotyczących ludzkich embrionalnych komórek macierzystych współpracowali na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w celu zminimalizowania liczby komórek HESC wykorzystywanych w projektach finansowanych z budżetu 7PR i w dążeniu do synergii, a nie współzawodnictwa". Na zakończenie eksperci zajęli się szerszymi aspektami etycznymi badań z wykorzystaniem ludzkich embrionalnych komórek macierzystych. "Ponieważ nie udało się do tej pory rozwiązać sporów etycznych związanych z HESC ani w sposób naukowy, ani polityczny, EGE zaleca, aby środki finansowe z budżetu 7PR sprzyjały dalszemu rozwojowi wspólnych i multidyscyplinarnych analiz międzynarodowych dotyczących etycznych następstw badań nad HESC oraz kwestii bezpośrednio z tym związanych, jak również pobudzały świadomą debatę publiczną", napisali eksperci. Naukowcy, którzy otrzymają środki na badania nad HESC w ramach 7PR powinni być też zachęcani do angażowania się w debaty społeczne, polityczne i etyczne, stwierdzili członkowie EGE. Inne kwestie wymagające większej uwagi to, zdaniem grupy, patentowanie materiałów powstałych z HESC i napięcia wywoływane przez politykę zachęcającą do nieodpłatnego przekazywania i rynkowego wykorzystywania pochodnych substancji ludzkich.