Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Rada ds. Konkurencyjności przyjęła rezolucję w sprawie europejskiej polityki kosmicznej

W dniu 26 września Rada ds. Konkurencyjności przyjęła rezolucję w sprawie europejskiej polityki kosmicznej. Rezolucja określa cztery obszary priorytetowe - są to: przestrzeń kosmiczna i zmiany klimatu, przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo, badania przestrzeni kosmicznej oraz ...

W dniu 26 września Rada ds. Konkurencyjności przyjęła rezolucję w sprawie europejskiej polityki kosmicznej. Rezolucja określa cztery obszary priorytetowe - są to: przestrzeń kosmiczna i zmiany klimatu, przestrzeń kosmiczna i bezpieczeństwo, badania przestrzeni kosmicznej oraz wkład przestrzeni kosmicznej w realizację strategii lizbońskiej. Państwa członkowskie w szczególności zwróciły uwagę na znaczenie jak najszybszej, skutecznej realizacji europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo oraz Globalnego Monitoringu dla Środowiska i Bezpieczeństwa - GMES. Przyjmując w roku 2006 Siódmy program ramowy (7PR) i jego nowy obszar tematyczny, "Przestrzeń kosmiczną", UE uznała znaczenie przestrzeni kosmicznej jako jednego z kluczowych elementów europejskiego społeczeństwa opartego na wiedzy. W maju 2004 r. weszła w życie umowa ramowa między Wspólnotą Europejską (WE) a Europejską Agencją Kosmiczną ESA), a w maju 2007 r. Rada ds. Przestrzeni Kosmicznej przyjęła rezolucję określającą podstawy polityki w dziedzinie przestrzeni kosmicznej w Europie. Realizację tej polityki wspólnie nadzorują i oceniają Komisja Europejska, dyrektor generalny ESA oraz państwa członkowskie Unii Europejskiej i ESA. Piątkową rezolucję przyjęto po udanym wystrzeleniu i walidacji na orbicie satelity GIOVE-B, przy pomocy którego dokonano demonstracji kluczowych nowych technologii systemu Galileo, a także po demonstracji na Forum Lille GMES przedoperacyjnych usług GMES oraz po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia w sprawie dalszej realizacji europejskich programów GNSS, które określają publiczne zarządzanie wdrażaniem systemu Galileo. Ważnym priorytetem jest w dalszym ciągu jak najszybsza realizacja Galileo i GMES. Galileo to system satelitarny skonstruowany w sposób analogiczny do amerykańskiego systemu GPS. GMES z kolei to ukierunkowana na użytkownika inicjatywa mająca na celu maksymalizację istniejących kosmicznych i niekosmicznych centrów obserwacji Ziemi, potencjału i usług w Europie. Właściwości programów kosmicznych takie jak potencjał w zakresie obserwacji Ziemi czy długofalowość sprawiają, że stanowią one idealne źródło ważnych danych dla naukowców badających zmiany klimatu. Ponieważ związane ze zmianami klimatu wyzwania stanowią problem o wymiarze globalnym, Rada podkreśla potrzebę kontynuacji i rozszerzenia europejskich programów kosmicznych, by mogły one "dostarczyć podstaw dla kluczowych decyzji w dziedzinie polityki ochrony środowiska". Rada uznała znaczenie wkładu, jaki w wysiłki te wniosły programy w rodzaju Living Planet Programme ESA, krajowe misje kosmiczne z zakresu nauk o Ziemi, EUMETSAT oraz komponent kosmiczny GMES, wzywając jednocześnie środowisko naukowe, KE, ESA i EUMETSAT do poprawy skuteczności wykorzystania pochodzących z GMES i europejskich obserwacji kosmicznych danych dotyczących zmian klimatu. Oprócz tego Rada zaproponowała, by Komisja oceniła potrzeby środowiska naukowego i (dostarczyła środki) w zakresie pełnego dostępu do ujednoliconych danych oraz większej mocy obliczeniowej. Niedawna rezolucja Rady zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa europejskiej infrastruktury kosmicznej, która stała się niezbędna dla gospodarki, oraz podkreśla znaczenie rozwoju europejskiego potencjału "w zakresie monitorowania i kontroli infrastruktury kosmicznej i odpadów kosmicznych". Podkreśla ona także potrzebę "określenia sposobów na usprawnienie koordynacji cywilnych i realizowanych na potrzeby obronności programów kosmicznych w ramach uzgodnień długookresowych" oraz "uznania faktu zależności Europy od dostawców zamorskich w zakresie wybranych kluczowych technologii i komponentów kosmicznych, ustanowienia strategii zapewniających Europie gwarantowany dostęp oraz podjęcia praktycznych kroków na rzecz ograniczania europejskiej zależności". Rada uważa, że Europa powinna prowadzić badania przestrzeni kosmicznej "w ramach programu światowego, bez monopolizacji czy przywłaszczania przez jeden kraj" oraz zwraca uwagę na potrzeby Europy w zakresie długofalowego planowania strategicznego w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej. Rada z zadowoleniem przyjęła uruchomienie laboratorium ESA Columbus oraz udane testy demonstracyjne Automatycznego Statku Transferowego "Jules Verne", określając je jako "prawdziwie europejskie projekty rozwoju technologii i elementy o zasadniczym znaczeniu dla zapewnienia Europie dostępu do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - ISS". Rada przyznała także, że Europa może osiągnąć wiodącą pozycję w dziedzinie badań przestrzeni kosmicznej jedynie dzięki nieprzerwanym nakładom inwestycyjnym oraz podkreśliła "wartość badań przestrzeni kosmicznej jako sposobu na zachęcenie młodych Europejczyków do wyboru kariery zawodowej w dziedzinie nauki i technologii". Co się tyczy wkładu przestrzeni kosmicznej w realizację strategii lizbońskiej, Rada podkreśla, że wykorzystanie wyników badań w dziedzinie kosmicznych wysokich technologii może pomóc w osiągnięciu celów z Lizbony, o ile stworzą one nowe możliwości biznesowe i dostarczą innowacyjne rozwiązania na potrzeby różnorodnych usług na obszarze całej Europy. To z kolei przyczyni się do spełnienia "gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i ekologicznych ambicji UE oraz oczekiwań jej mieszkańców". Rezolucja wyjaśnia, że zastosowania kosmiczne takie jak łączność satelitarna, systemy EGNOS i Galileo oraz GMES "mają stworzyć istotne możliwości w skali rynku globalnego, w szczególności dla MŚP, dzięki rozwojowi usług o wartości dodanej". W celu maksymalizacji wartości, jaką państwa członkowskie UE mogą uzyskać z takiej infrastruktury kosmicznej wymagane są "odpowiednie ramy regulacyjne, trwały dostęp do częstotliwości radiowych dla zastosowań kosmicznych oraz opracowanie norm w odpowiednich obszarach". Według rezolucji najważniejsze problemy, którymi należy się jeszcze zająć to: promowanie spójnego podejścia do współpracy międzynarodowej w dziedzinie programów kosmicznych, zapewnienie otwartego i sprawiedliwego dostępu do korzyści z działalności kosmicznej pod względem polityki publicznej, danych naukowych, rozwoju technologicznego, działalności przemysłowej i usług, zagwarantowanie ciągłości autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego finansowo dostępu do przestrzeni kosmicznej na przystępnych warunkach, promowanie rozwoju odpowiednich ram regulacji ułatwiających szybkie pojawienie się innowacyjnych i konkurencyjnych usług oraz organizacja zarządzania przestrzenią kosmiczną zgodnie z rezolucją Czwartej Rady ds. Przestrzeni Kosmicznej i z wszelkimi ambicjami politycznymi UE i ESA. Rezolucja podkreśla potrzebę stworzenia "odpowiednich instrumentów UE i programów finansowania, uwzględniających charakterystykę sektora przestrzeni kosmicznej, potrzebę zwiększenia jego (...)konkurencyjności oraz konieczność zrównoważonej struktury przemysłowej". Za priorytetowy obszar działań uznano także wzmocnienie współpracy z krajami rozwijającymi się. Unia Europejska i ESA są kluczowymi aktorami w dziedzinie przestrzeni kosmicznej, a celem ich jest osiągnięcie przez Europę na scenie międzynarodowej roli czołowej potęgi kosmicznej. Przyjęta w piątek przez Radę rezolucja podkreśla, że wszystkie europejskie działania w dziedzinie przestrzeni kosmicznej przyczyniają się do wykorzystania jej do celów wyłącznie pokojowych oraz do "sprzyjania międzynarodowej współpracy w zakresie badań i wykorzystania przestrzeni kosmicznej". Rezolucja stwierdza także, że europejskie programy kosmiczne wspierają "obecne wysiłki Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ (COPUOS), by zmniejszyć ilość odpadów kosmicznych i zapobiec ich produkowaniu".

Powiązane artykuły