Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Raport z przeglądu branży fotowoltaicznej

Europejski przemysł fotowoltaiczny (zajmujący się technologiami do wytwarzania słonecznej energii elektrycznej) rozwija się szybko i jego roczne obroty sięgają 14 mld EUR - informuje "Raport o stanie branży fotowoltaicznej 2008" opublikowany w tym tygodniu przez Wspólne Centru...

Europejski przemysł fotowoltaiczny (zajmujący się technologiami do wytwarzania słonecznej energii elektrycznej) rozwija się szybko i jego roczne obroty sięgają 14 mld EUR - informuje "Raport o stanie branży fotowoltaicznej 2008" opublikowany w tym tygodniu przez Wspólne Centrum Badawcze (WCB) Komisji Europejskiej. Raport jest przeglądem badań, prac rozwojowych, działalności przemysłowej i działań ustawodawczych w dziedzinie fotowoltaiki, jakie miały miejsce na świecie w roku 2007, a także zawiera pewne zalecenia na przyszłość. System wymiany informacji w zakresie strategicznych technologii energetycznych WCB, w ramach którego opracowano raport, dostarcza europejskim decydentom niezależnych analiz technologii energetycznych. Raport nt. branży fotowoltaicznej analizuje dane z różnych instytucji i źródeł, jak np. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA), Europejski Urząd Statystyczny, organizacje przemysłowe i handlowe oraz zespoły badawcze z całej Europy. Termin "fotowoltaiczny" odnosi się urządzeń półprzewodnikowych, znanych jako ogniwa słoneczne. Z ogniw buduje się panele, które wytwarzają energię elektryczną. Konwencjonalne ogniwa słoneczne opierają się na technologii krzemowej, co oznacza, że wahania kosztów tego materiału mają istotny wpływ na produkcję masową. Opracowane niedawno technologie cienkich warstw zwiększyły szansę na komercjalizację ogniw słonecznych. Z raportu wynika, że od roku 2003 produkcja fotowoltaiczna wzrasta rocznie o 40%, a w roku 2007 osiągnęła szczytowy dotąd 60-procentowy wzrost. Zdecydowanym liderem na rynku europejskim są Niemcy, gdzie obroty sięgają 5,7 mld EUR (w ponad 100.000 domów zainstalowano panele słoneczne). Połowa energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych, w sumie 10 mld kWh, pochodzi z Europy. Energia słoneczna nadal pokrywa zaledwie 0,2% całkowitego zużycia energii elektrycznej w Europie, stanowiąc bardzo potrzebne wsparcie dla sieci energetycznej w okresach szczytu (zwłaszcza w czasie upałów, kiedy elektrownie jądrowe borykają się z problemem chłodzenia). Szacunkowy wynik netto to oszczędność 4 mln ton CO2. Programy motywacyjne, jak dotacje, w połączeniu z szybkim rozwojem technicznym, doprowadzają do obniżenia kosztów stosowania tego, jakże ważnego, odnawialnego źródła energii. Dokonana ocena sytuacji w sposób jednoznaczny zachęca do dalszych programów motywacyjnych. Raport wskazuje, że europejski przemysł fotowoltaiczny musi kontynuować swój imponujący wzrost w nadchodzących latach, aby utrzymać swoją pozycję na rynku. Autorzy ostrzegają jednak, że będzie to możliwe, "jeśli opracowane zostaną nowe ogniwa słoneczne i koncepcje projektowe modułów, ponieważ przy obecnej technologii zapotrzebowanie na takie materiały jak srebro, przewyższy dostępne zasoby w ciągu najbliższych 30 lat. Badania, mające na celu rozwiązanie tych problemów, już trwają i należy się spodziewać, że tego typu wąskie gardła uda się obejść." Badania fotowoltaiczne w Europie finansowane są z 27 programów krajowych, a także przez Dyrekcje Generalne (DG) ds. Badań (BRT) oraz ds. Energii i Transportu (TREN). W ramach Szóstego Programu Ramowego (6PR), który trwał od 2002 do 2006 roku, na zrównoważone systemy energetyczne wydano 810 mln EUR, z czego 107,5 mln EUR przeznaczone było na badania w dziedzinie fotowoltaiki. W ramach 6PR założono technologiczną platformę fotowoltaiczną. W Siódmym Programie Ramowym (7PR), przewidzianym na okres 2007-2013, WE oczekuje, że projekty badawcze przyniosą technologiczne udoskonalenia oraz efekt skali, które przyczynią się do "obniżenia zużycia materiałów, podniesienia wydajności i udoskonalenia procesów produkcyjnych, w oparciu o przyjazne środowisku procesy i cykle". Śródeuropejskie programy współpracy stanowią niewielką część całego budżetu badań fotowoltaicznych w Europie, ale odgrywają kluczową rolę w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej dla Fotowoltaiki - jak czytamy w raporcie. Omawianą analizę wykonano w kontekście strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych UE (SET), którego nadrzędnym celem jest przyśpieszyć innowacje w supernowoczesnych technologiach niskoemisyjnych. Technologia fotowoltaiczna jest nieodzowna dla realizacji celów planu, a Europejska inicjatywa na rzecz energii słonecznej w ramach planu SET koncentruje się na dużych projektach prezentujących doświadczenia w dziedzinie słonecznych ogniw fotoelektrycznych i skoncentrowanej energii słonecznej. Analiza strategii europejskich oraz obecnych inwestycji prowadzi autorów raportu do wniosku, że w roku 2010 wyprodukowane zostanie ponad 15 TWh słonecznej energii elektrycznej. To 0,5% całkowitej produkcji energii elektrycznej 27 państw UE, albo całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną Słowenii. "Nowe dane wskazują, że UE, której zapotrzebowanie na energię elektryczną stanowi około 18,5% zapotrzebowania światowego, będzie potrzebować inwestycji na poziomie prawie 59,2 mld EUR rocznie" - informuje raport.

Powiązane artykuły