Skip to main content

Take-off for sustainable supply of woody biomass from agrarian pruning and plantation removal

Article Category

Article available in the folowing languages:

Drewno pochodzące z przycinania i likwidacji plantacji wykorzystane do produkcji energii

Potencjał biomasy z odpadów drzewnych pochodzenia rolniczego jako źródła energii w Europie jest ogromny, ale jego faktyczne wykorzystanie pozostaje na bardzo niskim poziomie. Finansowany przez UE projekt ma na celu wsparcie przyszłego wzrostu tego sektora, tak aby zaczął on cieszyć się uznaniem podobnie jak inne rodzaje biopaliw stałych.

Żywność i zasoby naturalne

Jednym z wielu rodzajów biomasy pochodzenia rolniczego są resztki pożniwne, które pozostają na polu po zbiorze i na które składają różne części roślin lub drzew. Są to bardzo przydatne źródła energii, których potencjał jest obecnie w Europie słabo wykorzystywany. Przerwanie błędnego koła Finansowany przez UE projekt uP_running powstał z myślą o wykorzystaniu potencjału biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji, w szczególności z winnic, gajów oliwnych i plantacji drzew owocowych. Partnerzy projektu ustalili, że główne bariery utrudniające zwiększenie udziału biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji mają charakter nietechniczny. „Rolnicy nie są zainteresowani zmianą modelu zarządzania przycinaniem w celu wykorzystania tych odpadów drzewnych jako źródła energii. Nie znając ich potencjału, zazwyczaj usuwają takie odpady, spalając je na polu lub rozsypując w postaci rozdrobnionej na glebie”, tłumaczy koordynatorka projektu dr Adeline Rezeau. W tym celu w projekcie uP_running wdrożono szereg działań mających na celu zwalczanie rozpowszechnionego w sektorze rolnym i energetycznym mylnego przekonania, zgodnie z którym ten rodzaj odpadów drzewnych ma niewielką lub zerową wartość. Działania demonstracyjne Głównym działaniem w ramach projektu była organizacja 20 pokazów operacji łańcucha wartości biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji – po pięć w każdym z czterech krajów demonstracyjnych projektu uP_running (Grecja, Hiszpania, Włochy i Ukraina). Prezentacje zostały przeprowadzone przez partnerów z sektora rolniczego oraz technicznego, którzy pomogli nowym przedsiębiorstwom zainteresowanym inicjowaniem łańcuchów wartości w opracowaniu odpowiednich modeli biznesowych, pokonaniu problemów technicznych związanych ze sprzętem do zbioru plonów oraz sprawdzeniu trwałości ich łańcuchów wartości. „Ci kluczowi interesariusze projektu uP_running odgrywają podstawową rolę w realizacji motta inicjatywy: »Biomasa pochodząca z przycinania i likwidacji plantacji jest możliwa do wykorzystania«”, dodaje dr Rezeau. Profil kluczowych interesariuszy jest zróżnicowany: należą do nich rolnicy, spółdzielnie, przemysł rolny, zarządcy pozostałości, firmy usługowe i rady miejskie. W każdym z krajów demonstracyjnych wybrano po jednym przedsiębiorcy, który otrzymał dalsze wsparcie ze strony partnerów projektu uP_running w celu zainicjowania łańcucha wartości opartego na biomasie pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji. W zachodniej Grecji partnerzy pomogą jednej z elektrowni opalanej biomasą w organizowaniu operacji logistycznych dotyczących biomasy pochodzącej z przycinania drzew oliwnych i kiwi. W regionie Winnicy na Ukrainie gospodarstwo rolne, które podpisało umowę z jednym z przedsiębiorstw użyteczności publicznej, planuje produkować ponad 2 500 ton peletu rocznie z pozostałości po przycinaniu jabłoni. A pewne włoskie gospodarstwo rolne świadczy nowe usługi dla lokalnych rolników, które obejmują całe spektrum produkcji agropeletu: rozdrabnianie pozostałości po przycinaniu, zbiórkę tego materiału, jego magazynowanie i transport oraz wytwarzanie agropeletu. Dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji Opublikowane niedawno narzędzie Observatory uP_running jest platformą internetową dostępną w ośmiu językach, która rejestruje i prezentuje „doświadczenia” związane z biomasą pochodzącą z przycinania i likwidacji plantacji z całego świata. Można na niej znaleźć pomiary terenowe dotyczące potencjału wytwarzania biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji, przykłady zbierania odpadów z mechanicznego przycinania oraz istniejące komercyjne łańcuchy wartości. Zainteresowani użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat tego, ile biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji (w tonach na hektar) wyprodukowano w określonych miejscach z podziałem na poszczególne gatunki roślin uprawnych, sprawdzić wydajność maszyn zbierających (ile ton na godzinę zebrano) oraz zapoznać się z istniejącymi łańcuchami wartości biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji w Europie. Jako sztandarowe przypadki wybrano dziesięć istniejących łańcuchów wartości biomasy pochodzącej z przycinania i likwidacji plantacji – zebrane czynniki sukcesu i doświadczenia będą mogły zostać wykorzystane lub ulepszone przez inne podmioty.

Słowa kluczowe

uP_running, biomasa, łańcuch wartości, resztki drewna, źródło energii, rolnictwo, resztki pożniwne, cięcie i likwidowanie plantacji w rolnictwie, elektrownia opalana biomasą

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania