European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-07

Article available in the following languages:

Przetarg na ocenę dobrowolnych systemów wykorzystywanych do określania zrównoważonego charakteru biopaliw w ramach dyrektywy 2009/28/WE

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na ocenę dobrowolnych systemów wykorzystywanych do określenia zrównoważonego charakteru biopaliw w ramach dyrektywy 2009/28/WE. Unia Europejska promuje stosowanie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, aby osiągnąć cel 10% udziału ...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na ocenę dobrowolnych systemów wykorzystywanych do określenia zrównoważonego charakteru biopaliw w ramach dyrektywy 2009/28/WE. Unia Europejska promuje stosowanie energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, aby osiągnąć cel 10% udziału energii odnawialnej w transporcie do roku 2020. Wykorzystanie biopaliw jest jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu. W UE partie biopaliwa przeznaczonego do użytku muszą spełniać wymagania w zakresie zrównoważonego rozwoju, aby zostać uwzględnione do celów wymienionych poniżej, zgodnie z art. 17(1) dyrektywy 2009/28/WE. - kontrola zgodności z wymogami dyrektywy w odniesieniu do celów krajowych; - kontrola spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł odnawialnych; - kwalifikowalność do wsparcia finansowego wykorzystania biopaliw i biopłynów. We wszystkich przypadkach wymienionych powyżej państwa członkowskie muszą zapewnić, by podmioty gospodarcze wykazywały zgodność partii biopaliw z wymaganiami systemu zrównoważonego rozwoju określonymi w dyrektywie 2009/28/WE. Podmioty gospodarcze mogą wybrać stosowanie "dobrowolnego systemu", który Komisja uznaje do celów dowiedzenia zgodności z tym systemem prawnym. System dobrowolny może wykazywać częściową lub pełną zgodność z kryteriami zrównoważonego rozwoju. Komisja oceni systemy dobrowolne przed zaproponowaniem uznania ich w toku procesu komitologii, który prowadzi do podjęcia decyzji przez Komisję.Więcej informacji: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Energii rue Demot 24 1049 Bruksela Belgia E-mail: ENER-C1-Tenders@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: Dz.U. Nr S148 z dnia 3 sierpnia 2010 r.