Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Przetarg na analizę niedociągnięć w związku z niedoborem wody i występowaniem suszy w UE

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na analizę niedociągnięć w związku z niedoborem wody i występowaniem suszy w UE. Stosunek zapotrzebowania na wodę do jej dostępności osiągnął na wielu obszarach Europy poziom krytyczny (istnieje niedobór wody). Ponadto coraz więcej region...

Komisja Europejska ogłosiła przetarg na analizę niedociągnięć w związku z niedoborem wody i występowaniem suszy w UE. Stosunek zapotrzebowania na wodę do jej dostępności osiągnął na wielu obszarach Europy poziom krytyczny (istnieje niedobór wody). Ponadto coraz więcej regionów cierpi z powodu zmian w cyklu hydrologicznym i strukturze opadów (prowadzących do wzrostu suchości obszarów i częstości występowania suszy). W przyszłości zmiana klimatu niemal na pewno nasili te skutki - w Europie i krajach sąsiednich można się spodziewać częstszych i dotkliwszych okresów suszy. W ciągu ostatnich 30 lat susze w UE drastycznie nasiliły się pod względem liczby oraz intensywności. Szacuje się, że w latach 1976-2006 populacja i obszary dotknięte suszami powiększyły się niemal o 20%, a niedobór wody dotknął do tej pory co najmniej 11% populacji Europy i 17% terytorium UE. Mniejsza dostępność wody ma bezpośredni negatywny wpływ na obywateli i takie sektory gospodarki, jak rolnictwo, turystyka, przemysł, energetyka i transport. Może też oddziaływać na konkurencyjność i rynek wewnętrzny. Niedobór wody i susze mają też na ogół rozleglejsze skutki dla środowiska w związku z ich negatywnymi następstwami dla bioróżnorodności i jakości wody oraz z większym zagrożeniem pożarami lasów i jałowieniem gleby. W 2007 roku Komisja Europejska odniosła się do tych wyzwań w Komunikacie w sprawie niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej. W dokumencie określono hierarchię, według której pierwsze miejsce powinno zajmować zarządzanie zapotrzebowaniem na wodę, a alternatywne źródła zaopatrzenia powinny być brane pod uwagę dopiero wtedy, gdy zostaną wyczerpane możliwości zaoszczędzenia wody i efektywnego nią gospodarowania. Celem badania będzie synteza wiedzy o niedoborze wody i suszach w UE na podstawie dotychczasowych i bieżących badań, inicjatyw naukowych, danych zgromadzonych przez europejskie agencje, doświadczeń związanych z Komunikatem i bieżących działań partnerów. Dokonana diagnoza ma posłużyć Komisji za podstawę do oceny efektów polityki w zakresie niedoboru wody i susz, planowanej na rok 2012.Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska ENV.SRD.2 - Finanse do kontaktów: Zespół ds. zamówień BU-5 00/122 1049 Bruksela Belgia E-mail: env-tenders@ec.europa.eu Więcej informacji na temat zaproszenia: OJ nr S157 z 14 sierpnia 2010 roku