Skip to main content

disruptive capturing and revalorisation system of AMmonia for BIogas plants ENhancing Circular Economy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przepuszczalne membrany umożliwiają znaczącą redukcję emisji amoniaku z gospodarstw rolnych

W ramach finansowanej przez Unię Europejską inicjatywy opracowano nowatorski system przetwarzania, służący do wychwytywania i rewaloryzacji amoniaku z atmosfery.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Większość emisji amoniaku wytwarzanych przez sektor rolnictwa powstaje w formie gazowej, wytwarzanej przez szlam oraz inne gnijące odpady zmieszane z resztkami nawozów, a także pozostałości z biogazowni. Substancja ta może łączyć się z innymi substancjami zanieczyszczającymi atmosferę, tworząc bardzo małe cząsteczki określane mianem PM 2,5, których wdychanie jest bardzo szkodliwe dla płuc. Co więcej, amoniak trafiający do zbiorników wodnych działa toksycznie na organizmy wodne. W 2015 roku przemysł rolny Unii Europejskiej był odpowiedzialny za emisję 3 751 kiloton amoniaku, które stanowiły 94 % wszystkich emisji amoniaku w całym regionie. W odpowiedzi Unia Europejska opracowała Dyrektywę 2001/81/WE zobowiązującą państwa członkowskie UE do podjęcia działań ukierunkowanych na ograniczenie emisji amoniaku pochodzącego od zwierząt gospodarskich. Przenośny system Na wyzwanie odpowiedział finansowany przez Unię Europejską projekt AMBIENCE, który zajął się badaniem rewolucyjnego podejścia, mającego na celu skuteczne wychwytywanie amoniaku wytwarzanego przez gospodarstwa rolne i biogazownie. „Opracowany w ramach projektu system pozwala na przetwarzanie amoniaku w siarczan amoniaku, który stanowi bardzo wartościowy i ważny produkt w procesie produkcji nawozów i produktów pokrewnych”, stwierdził koordynator projektu Ricardo Romaguera. Naukowcy skupieni wokół projektu opracowali nowatorski, tani i wysoce wydajny system oparty na pętli zamkniętej, wykorzystujący przepuszczalne membrany, które wychwytują 70-80 % emisji amoniaku wytwarzanego z odchodów zwierzęcych oraz substancji fermentujących w biogazowniach. „Projekt AMBIENCE opracował rewolucyjną, modułową, przenośną oczyszczalnię, która pozwala rolnikom nie tylko wychwytywać, ale także rewaloryzować amoniak, zmniejszając tym samym jego negatywny wpływ na środowisko i zwiększając dochody o ponad 10 %, przyczyniając się jednocześnie w ten sposób do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym”, wyjaśnia Romaguera. Projekt pozwolił również na przyspieszenie procesu wprowadzania rozwiązania AMBIENCE na rynek oraz zwiększył jego popularność na rynkach międzynarodowych dzięki przeprowadzeniu analizy opłacalności, skupiającej się na ocenie rynków docelowych i ich wielkości. Naukowcy przeprowadzili również badanie konkurencji, analizę potrzeb klientów oraz ich gotowości do płacenia za rozwiązanie, a następnie określili łańcuch wartości produktu. Dodatkowo został także opracowany plan techniczny, którego celem jest opracowanie rozwiązania możliwego do wytwarzania na skalę przemysłową. Korzyści dla rolników Projekt przyczyni się do obniżenia ilości amoniaku w powietrzu, pochodzącego z hodowli trzody chlewnej i drobiu, które stanowią jedno z największych źródeł zanieczyszczeń. Zastosowanie tego rozwiązania zmniejszy także ilość amoniaku z fermentacji płynnych odchodów zwierzęcych w biogazowniach, które wytwarzają przy okazji duże ilości tego gazu. Wypływające z zastosowania tego rozwiązania korzyści poprawią sytuację gospodarstw hodowlanych i operatorów biogazowni poprzez optymalizację kosztów gospodarowania odpadami oraz jednoczesne zapewnienie opłacalności i wykonalności pod względem ekologicznym i ekonomicznym. Co więcej, rozwiązanie AMBIENCE może zostać z łatwością wdrożone w gospodarstwach ze względu na swoją przenośność i kompaktową budowę, co pozwala na odpowiednie przetwarzanie odpadów oraz zmniejszenie emisji gazów w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem. Zastosowanie nowatorskiej technologii pozwoli na drastyczne zmniejszenie kosztów przetwarzania odpadów, pozwalając na osiągnięcie oszczędności wynoszących około 4 euro na metrze sześciennym dzięki umożliwieniu przetwarzania odpadów na miejscu i ich legalnej utylizacji. Rozwiązanie AMBIENCE pozwala również na waloryzację pozostałości odchodów zwierzęcych oraz pozostałości z biogazowni dzięki możliwości uzyskania siarczanu amoniaku jako produktu końcowego, który może być sprzedawany producentom nawozów i stanowić dzięki temu nowe potencjalne źródło dochodu. „Gdyby rozwiązanie AMBIENCE znalazło zastosowanie we wszystkich sektorach rolnictwa i hodowli zwierząt, udałoby się ograniczyć światowe emisje amoniaku o przeszło 65 %”, podsumowuje Romaguera.

Słowa kluczowe

AMBIENCE, amoniak, emisje, gospodarstwo rolne, odpady, biogazownia, przetwarzanie, nawóz, siarczan amoniaku, zwierzęta gospodarskie, dyrektywa 2001/81/WE

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania