European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

PROGRESSIVE STANDARDS AROUND ICT FOR ACTIVE AND HEALTHY AGEING

Article Category

Article available in the following languages:

Etyka wspiera związane z technologiami TIK normy na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się

Osoby starsze stanowią niemal 20 % naszej populacji, ale czy ich głos dociera do świata norm? Projekt PROGRESSIVE zapewnia, że jest tak w przypadku technologii TIK na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się.

Zdrowie icon Zdrowie

Według Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej praktycy opracowujący nowe normy powinni wziąć pod uwagę „wkład szerokiego grona stron zainteresowanych”. Jednak w przypadku 20 % populacji UE, czyli osób starszych (w wieku od 65 lat), nie do końca się to sprawdza. Większość osób starszych pozostaje aktywnych i jako przedsiębiorcy, innowatorzy, pracownicy i konsumenci wnoszą oni swój wkład w społeczeństwo, dlatego takie przeoczenie jest bardzo niepokojące. Ostrzegając przed odgórnymi rozwiązaniami, według których starsze osoby są problemem lub obciążeniem, finansowany przez UE projekt PROGRESSIVE promował produkt i podejście do usług TIK przeznaczonych dla aktywnych i zdrowych osób starszych poprzez normy, które są tworzone wspólnie. Co istotne, projekt nawoływał do wyraźnego uznania, że osoby starsze dysponują wiedzą o technologiach TIK oraz związanymi z nimi umiejętnościami i zainteresowaniami, dlatego muszą zostać zaangażowane w proces normalizacji. Projekt PROGRESSIVE ustanowił nowy standard dobrych praktyk w odniesieniu do norm TIK dla aktywnego i zdrowego starzenia się. Szerząc świadomość o tych kwestiach, projekt dostarczył platformy umożliwiającej dyskusję i debatowanie szerokiemu gronu stron zainteresowanych, od podmiotów kształtujących politykę po organy zajmujące się kształtowaniem norm (międzynarodowych i krajowych), ogromnie ułatwiając zaangażowanie osób starszych. Prace obejmowały opracowanie strony internetowej oferującej newsletter i, poza innymi udogodnieniami, dostęp do informacji o ponad 250 znaczących normach. Współtworzenie norm „Większość ludzi nie ma świadomości istnienia norm, nawet mimo tego, że wpływają one na życie nas wszystkich, przyczyniając się do zachowania naszego bezpieczeństwa. Przed nami długa droga do zbudowania większej świadomości istnienia norm, ale wstępne warunki muszą lepiej umożliwiać włączanie nowych stron oraz otwierać na nie normy i procesy normalizacyjne”, mówi lider projektu, dr Malcolm Fisk. Opracowując ramy, które pomogą zidentyfikować i kultywować dobre praktyki, projekt PROGRESSIVE wyszedł od dziewięciu reguł etycznych. Oparto je na pracach poczynionych w ramach poprzedniego finansowanego przez UE projektu: ICT for ALL oraz na pracach Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie miast przyjaznych dla osób starszych. Według przyjętych reguł produkty i usługi TIK powinny brać pod uwagę: dostępność i użyteczność; przystępność cenową; autonomię i wzmacnianie niezależności; dobroczynność i nie powodowanie szkód; opiekę, ochronę i wsparcie; równość, słuszność i sprawiedliwość; włączenie, nie dyskryminowanie i wpływ społeczny; interoperacyjność; a także prywatność i bezpieczeństwo. Reguły te wsparły wspólne tworzenie wytycznych o szerokich możliwościach zastosowania, a także wskazówek dotyczących norm szczególnie związanych z interoperacyjnością, społecznościami przyjaznymi osobom starszym oraz inteligentnymi domami. Zmiana sposobu myślenia Uznając osoby starsze za wartościowych i aktywnych współtwórców w ramach tzw. srebrnej gospodarki, projekt PROGRESSIVE poszerza europejskie perspektywy polityczne, które wspierają włączenie społeczne i integrację, promując innowacyjną aktywność rynkową związaną z aktywnym i zdrowym starzeniem się. Trzy europejskie agencje normalizacyjne: CEN, CENELEC i ETSI biorą obecnie pod uwagę wdrożenie do praktyki prac projektu nad wytycznymi dotyczącymi dobrych praktyk, w szczególności w odniesieniu do procesu współtworzenia. Ponadto działania z zakresu podnoszenia świadomości o tych kwestiach prowadzone są nadal poprzez platformę STAIR-AHA oraz w toku działań podejmowanych przez powiązane projekty unijne, takie jak REACH i www.homes4life.eu (Homes4Life). „Z całą pewnością przełożyliśmy słowa na czyny, tworząc złożoną ze starszych osób grupę zadaniową, która dostarczyła kluczowego wkładu w opracowanie reguł etycznych, a także kształtu i celów nowego forum i organu koordynacyjnego, którym stało się STAIR-AHA”, mówi dr Fisk.

Słowa kluczowe

PROGRESSIVE, normy, osoby starsze, srebrna gospodarka, TIK, aktywne starzenie się, zdrowe starzenie się, współtworzyć, interoperacyjność, społeczności przyjazne dla osób starszych, inteligentne domy, inteligentne miasta

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania