European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Innovation in personalised Nutrition through Cluster cooperation in the Silver economy

Article Category

Article available in the following languages:

Odpowiedź na zapotrzebowanie na zdrowe produkty żywnościowe wśród osób starszych

Aby pozostać przy zdrowiu, ludzie potrzebują różnych produktów żywnościowych. W celu skorygowania nawyków żywieniowych osób starszych w ramach europejskiej inicjatywy wsparto innowacyjne pomysły w dziedzinie spersonalizowanego żywienia.

Zdrowie icon Zdrowie

Spersonalizowane żywienie jest nowym podejściem pomagającym ludziom lepiej się odżywiać poprzez przedstawianie im sugestii dotyczących doboru żywności i wzorców żywieniowych, które odpowiadają ich indywidualnym potrzebom i preferencjom. Jednakże, choć rynek oferuje pełen asortyment żywności dla niemowląt, dzieci, czy sportowców, brakuje na nim produktów, które wspomogłyby osoby starsze w jedzeniu zgodnie z ich osobistymi potrzebami żywieniowymi.

System finansowania na potrzeby współpracy

Zamysłem finansowanego ze środków UE projektu INCluSilver jest zapełnienie tej luki na rynku poprzez wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozwoju i rozszerzaniu innowacji żywieniowych. „Ogólnym celem projektu było wspieranie współpracy między podmiotami działającymi w sektorze rolno-spożywczym, technologii informacyjno-komunikacyjnych, kreatywnym i informatycznym, aby stworzyć odpowiednie warunki do opracowywania innowacyjnych pomysłów w dziedzinie spersonalizowanego żywienia osób starszych”, wyjaśnia Per Simonsson, koordynator projektu INCluSilver. W ramach projektu w pierwszej kolejności określono interesariuszy z dziewięciu uczestniczących w projekcie krajów, którzy zwrócili uwagę na główne bariery stojące na drodze do spersonalizowanego żywienia. Wraz ze specjalistami w tej dziedzinie określili oni wyzwania w zakresie innowacji, postrzegane zagrożenia i korzyści związane ze spersonalizowanym żywieniem, a także obawy konsumentów. Sporządzone sprawozdania rozpowszechniono wśród MŚP zainteresowanych rozwojem innowacji z sieciami klastrów i uczelni skupionych wokół projektu. Po kilku spotkaniach integracyjnych i szkoleniowych zaoferowano tym MŚP możliwość ubiegania się o bon na innowacje o wartości od 3 000 do 60 000 euro na sfinansowanie prac w pięciu różnych sektorach, w tym w sektorze nutrigenomiki, e-zdrowia, dietetyki i produkcji żywności, a także sieci społecznościowych. Zaplanowano pięć tur składania wniosków, w ramach których wsparto łącznie 88 projektów 78 różnych MŚP. W wyniku projektów finansowanych w ramach projektu INCluSilver powstało 37 nowych produktów i usług w zakresie spersonalizowanego żywienia osób starszych.

Spersonalizowane rozwiązania żywieniowe dla osób starszych

„Opracowywane rozwiązania żywieniowe dla osób starszych muszą spełniać pewne kryteria”, podkreśla Simonsson. Sam produkt żywnościowy musi być odżywczy, dostarczać więcej energii i białka niż produkty przeznaczone dla młodszych ludzi, ale także dobrze smakować. Co ważne, musi on być oferowany w łatwym do otwarcia opakowaniu. Projekt INCluSilver wsparł szereg takich projektów. Dla przykładu, w wyniku jednego z nich stworzono czekoladę z melisą lekarską, która ułatwia zasypianie. Ponadto pod uwagę należy wziąć emocjonalne, społeczne i fizyczne aspekty życia użytkownika. Starsi ludzie mają skłonności do poczucia samotności i alienacji, co sprawia, że tracą apetyt. Dlatego ważne jest opracowanie strategii, które będą stymulować i ułatwiać możliwość poznawania nowych osób i angażowania się w nowe działania, na przykład za pomocą aplikacji mobilnej. Równie ważne jest rozpowszechnianie wiedzy na temat tego, co należy jeść, aby pozostać przy zdrowiu zgodnie z własnym profilem żywieniowym. W wyniku jednego z projektów finansowanych w ramach projektu INCluSilver opracowano spersonalizowaną platformę myDNAhealth, która analizuje dane na temat spożytej żywności i płynów ustrojowych oraz pomaga osobom starszym dokonywać właściwych wyborów pozwalających na utrzymanie zdrowia. Ogólnie rzecz biorąc, w ramach projektu INCluSilver udało się zwrócić uwagę na problem niedożywienia wśród osób starszych i stworzyć innowacyjne produkty i usługi, które wspierają ich zdrowie oraz dobrobyt społeczny. Projekt INCluSilver stanowi podstawę pod rozwój wielu MŚP, które będą dalej przyczyniać się do rozwoju sektora żywienia.

Słowa kluczowe

INCluSilver, żywność, osoby starsze, spersonalizowane żywienie, MŚP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania