Skip to main content

Cost effective self-management of urinary incontinence addressed to women across Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa aplikacja umożliwia kobietom autoterapię nietrzymania moczu

Z problemem nietrzymania moczu (ang. urinary incontinence, UI), czyli mimowolnym wypływem moczu, wcześniej czy później styka się 56 mln mieszkańców UE. Dzięki nowemu systemowi WOMEN-UP kobiety mogą zacząć samodzielnie radzić sobie z tą przewlekłą chorobą w warunkach domowych.

Gospodarka cyfrowa
Zdrowie

Nietrzymanie moczu zostało uznane przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę, a długoterminowa opieka kosztuje systemy opieki zdrowotnej około 10 mld dolarów. UI dotyczy wszystkich aspektów życia: od zawodowego po towarzyski. Projekt WOMEN-UP jest europejskim konsorcjum, w którego skład wchodzi ośmiu ekspertów z sześciu krajów. „Opracowaliśmy zaawansowaną i opłacalną metodę terapii, która wspiera kobiety, dając im możliwość samodzielnego kontrolowania tej przewlekłej choroby”, mówią Miquel Angel Mañanas, koordynator projektu, oraz Juan Ramos, koordynator naukowy projektu. Zaproponowane przez konsorcjum podejście polega na treningu mięśni dna miednicy (ang. pelvic floor muscle training, PFMT). Prawidłowe wykonanie treningu PFMT, angażujące wszystkie mięśnie dna miednicy, których trening przynosi pożądane efekty w 70 % przypadków, może być trudne. Ćwiczone grupy mięśniowe są niewidoczne z zewnątrz, zaś informacje zwrotne odnośnie do skuteczności treningu bądź jej braku nie są łatwo dostępne. Podstawowa trudność polega na zobowiązaniu się przez pacjenta do wykonywania regularnego, okresowego planu treningowego.

Terapia poważnego schorzenia trochę mniej poważna

„Zintegrowany system WOMEN-UP zawiera interwencje dotyczące stylu życia i treningu mięśni dna miednicy, którymi zarządza się z poziomu aplikacji na smartfona w połączeniu z zestawem urządzeń do biofeedbacku. Dodatkowo zapewnia on zdalny nadzór fizjoterapeutyczny”, opowiada Mañanas. Oba urządzenia, tj. przyrząd dopochwowy oraz pas, są bezprzewodowe i przewidziane do powtórnego naładowania. Dla danej grupy mięśni dna miednicy przewidziano różne gry dostosowane do konkretnych ćwiczeń. „Przy projektowaniu gier wzięto pod uwagę rolę, jaką poważne gry szkoleniowe odgrywają w poprawie wyników interwencji, czego dowodzą badania nad stosowanymi obecnie metodami opartymi na grach, oraz preferencje wskazane w badaniach”, tłumaczy Mañanas. Pacjent ma dostęp do raportu o postępach po zakończeniu ćwiczeń, zaś fizjoterapeuta otrzymuje podsumowanie każdej wykonanej przez pacjenta aktywności, gdzie postępy oznaczone są odpowiednim kolorem.

Badania sprawdzają skuteczność ćwiczeń WOMEN-UP i wyniki kobiet, które wzięły udział w MOOC

W randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem grupy kontrolnej wzięły udział trzy europejskie szpitale: z Barcelony, z Amsterdamu i z Finlandii. Sukces, jaki urządzenie WOMEN-UP odniosło w ośrodkach zlokalizowanych na północy, w centrum oraz na południu Europy, wskazuje, że może być ono stosowane w różnych kontekstach kulturowych i różnych systemach opieki zdrowotnej. W badaniu udział wzięło ponad 260 kobiet, z których około połowa została włączona do grupy kontrolnej, zaś druga połowa do grupy badanej. Wyniki badań klinicznych wskazały na bardzo wysoki stopień zadowolenia pacjentek z systemu WOMEN-UP i przyczyniły się do istotnej poprawy objawów i jakości życia. Otwarte, masowe szkolenie internetowe (ang. massive open online course, MOOC) otworzyło swoje internetowe podwoje dla kobiet, które zarejestrowały się online, aby zdobyć podstawową wiedzę na temat nietrzymania moczu i metod leczenia z użyciem narzędzi e-zdrowia.

Kluczowe korzyści płynące z systemu WOMEN-UP

Niezaprzeczalną korzyścią systemu WOMEN-UP jest możliwość leczenia w warunkach domowych, co wiąże się z zachowaniem większego komfortu pacjenta i mniejszym stresem, przy jednoczesnym ciągłym, zdalnym nadzorze medycznym. Reetta Lahderine, fizjoterapeutka ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kuopio w Finlandii mówi: „Przygotowanie indywidualnego programu treningowego, uwzględniającego odpowiednią liczbę skurczów i rozkurczów mięśni jest bardzo łatwe”. Jeśli zaś chodzi o elastyczności systemu, dodaje: „Mogę zmienić program bez konieczności umówienia wizyty, co jest szczególnie ważne, jeśli pacjent mieszka daleko od szpitala”. Stały kontakt wykonującej program treningowy pacjentki z fizjoterapeutą powoduje, że prawdopodobieństwo rezygnacji z terapii zmniejsza się. Oszczędności finansowe dla wszystkich zainteresowanych stron, od pacjentów po systemy opieki zdrowotnej, są znaczące. Koszty opieki zmniejszają się dzięki ograniczeniu liczby wizyt w przychodniach oraz liczby wykonywanych zabiegów fizjoterapeutycznych. Pośrednio WOMEN-UP zapobiega również utracie przychodów spowodowanej nieobecnością w pracy oraz, co istotne, dzięki ograniczeniu liczby zakupionych wkładek na nietrzymanie moczu przez kobiety, które w większości nie szukają pomocy w placówkach opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe

WOMEN-UP, kobiety, choroba, leczenie, domowe, nietrzymanie moczu, autoterapia, PFMT, e-zdrowie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania