Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-17

Article available in the following languages:

Hodowla łososia zagrożona? Wpływ wzrastających temperatur mórz na produkcję łososia atlantyckiego

Naukowcy zbadali wpływ zmiany klimatu na chów łososia, a ich ustalenia pomogą w planowaniu działań adaptacyjnych.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Według raportu Europejskiego Obserwatorium Rynku dla Rybołówstwa i Akwakultury (EUMOFA), w 2017 roku produkcja sektora akwakultury w Unii Europejskiej osiągnęła najwyższy w ciągu ostatnich dziesięciu lat poziom. W tym samym raporcie podano, że w 2015 roku spożycie ryb na jednego mieszkańca wyniosło o 8 % więcej niż w 2005 roku, przy czym największy wzrost odnotowano w Azji, a zaraz po niej w Europie. W obliczu spodziewanego dalszego wzrostu konsumpcji ryb i skorupiaków oraz zmiany klimatu wpływającej na łowiska i siedliska ryb konieczne jest przeanalizowanie dynamiki produkcji sektora rybołówstwa i akwakultury. Finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt ClimeFish powstał, aby znaleźć rozwiązanie tej kwestii i w ten sposób wspomóc regulatorów, producentów ryb i podmioty gospodarcze sektora akwakultury w działaniach związanych ze zmianą klimatu, które obejmują prognozowanie, przygotowanie i adaptację. Zespół naukowców częściowo wspierany przez projekt ClimeFish ustalił, że od lat 80. XX wieku temperatury oceanu u wybrzeży Norwegii wzrosły średnio o 1 °C, jak wynika z informacji podanych w komunikacie prasowym opublikowanym przez instytut Nofima, partnera projektu. Badacze przewidują, że przez następne dziesięciolecia temperatury te będą stale rosły, co prawdopodobnie utrudni hodowlę łososia. Według EUMOFA łosoś to trzecia najczęściej spożywana ryba w Unii Europejskiej. Zespół naukowców zbadał wpływ różnych scenariuszy dotyczących temperatur wody na chów łososia, uwzględniając wszystkie trzynaście regionów produkcyjnych w Norwegii w każdej dekadzie pomiędzy rokiem 2010 a 2069. Dr Elisabeth Ytteborg, naukowiec z instytutu Nofima, której wypowiedź przytoczono w tym samym komunikacie prasowym, mówi: „Nawet w przypadku najłagodniejszego ze scenariuszy widzimy, że rosnące temperatury oceanu stanowią zagrożenie dla łososia”. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Aquaculture”. „Pomimo tego, że badanie skupia się na temperaturze, jego wyniki są istotne także dla innych zmiennych dotyczących klimatu. Ustalenia naukowców ponadto znajdą zastosowanie we wszystkich formach akwakultury, takich jak zbiorniki słodkowodne, połowy przybrzeżne oraz inne rodzaje działalności”. Naukowcy twierdzą, że „należy porównać wyniki danego modelu klimatycznego z warunkami lokalnymi oraz je do nich dostosować, aby mogły wspierać procesy podejmowania wielu decyzji związanych z planowaniem i zarządzaniem akwakulturą, oceną wpływu zmiany klimatu i opracowywaniem strategii adaptacyjnych. W przeciwnym razie wybrane plany i środki adaptacyjne mogą okazać się nieodpowiednie i nieefektywne, a nawet nieumyślnie mylące”. Naukowcy podsumowują: „Z naszych badań jasno wynika, że należy brać pod uwagę lokalne warunki, wykorzystując do tego lokalne prognozy klimatyczne, aby opracować odpowiednie plany adaptacyjne, które pozwolą sprostać rosnącemu popytowi na żywność pochodzenia morskiego w epoce zmieniającego się klimatu”.

Progi temperatur

Badanie podkreśla potrzebę zapewnienia temperatury idealnej dla optymalnego wzrostu łososia i przyjmowania przez niego pokarmu, która wynosi pomiędzy 8 a 14 °C. Z kolei temperatury powyżej 20 °C zatrzymują wzrost i przyczyniają się do wzrostu śmiertelności tych ryb. W tym samym komunikacie prasowym dr Ytteborg mówi: „Nowe technologie, hodowla mająca na celu zwiększenie tolerancji temperatury, a także alternatywne miejsca hodowli to tylko część z rozwiązań, dzięki którym utrzymanie zdrowia ryb będzie możliwe”. Dodaje też: „Nadal jednak nie mamy wystarczającej wiedzy na temat reakcji łososia hodowlanego na wyższe temperatury, zwiększone zakwaszenie oceanów i obniżony poziom tlenu, która pozwoliłaby zdecydować, jakie środki należy wdrożyć. Nasze badanie uwidoczniło ubogość dostępnych zestawów danych i znaczące luki w wiedzy na temat biologii łososia”. Na stronie projektu podano, że aktualnie realizowany projekt ClimeFish (Co-creating a decision support framework to ensure sustainable fish production in Europe under climate change) „pomoże zagwarantować, że przy produkcji żywności pochodzenia morskiego uwzględniany będzie potencjał w dziedzinie zrównoważonego wzrostu gospodarczego dotyczący zarówno miejsca produkcji, jak i samych hodowanych gatunków”. Więcej informacji: strona projektu ClimeFish

Kraje

Norwegia

Powiązane artykuły