Skip to main content
European Commission logo print header

REspiratory Syncytial virus Consortium in EUrope - Sofia ref.: 116019

Article Category

Article available in the following languages:

Ogólnoeuropejskie badanie nad zakażeniami wirusem RSV ułatwia prowadzenie dalszych badań oraz nadzór

Ludzki syncytialny wirus oddechowy (RSV) wywołuje poważną chorobę u bardzo młodych osób i u osób w podeszłym wieku. Konsorcjum akademicko-przemysłowe RESCEU pracuje nad określeniem wypływu wirusa RSV na europejskie systemy opieki zdrowotnej oraz ułatwieniem podejmowania decyzji o leczeniu w oparciu o dowody.

Zdrowie icon Zdrowie

Każdego roku RSV odpowiada za 34 miliony przypadków ostrej infekcji dróg oddechowych na całym świecie, ponad 3 miliony hospitalizacji oraz ponad 50 000 zgonów dzieci w wieku poniżej 5 lat. Wynikające z tego naciski, by lepiej udokumentować i zrozumieć wpływ RSV na opiekę zdrowotną i gospodarkę, zdefiniują najlepsze praktyki oraz standardowe procedury postępowania dla nadzoru nad RSV w Europie.

Integracja wysiłków badawczych w ośrodkach akademickich i przemysłowych

W finansowanym przez UE i sektor przemysłowy projekcie RESCEU biorą udział przedstawiciele nauki, państwowe agencje opieki zdrowotnej oraz Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), a także eksperci specjalizujący się w RSV. „Wizją projektu RESCEU jest integrowanie i wykorzystywanie istniejącej wiedzy oraz danych w celu lepszego zrozumienia wpływu RSV na europejskie społeczeństwa oraz aktywnego zaangażowania interesariuszy w celu ulepszenia planowania strategicznego w zakresie leczenia i budowania odporności”, wyjaśnia koordynator projektu, Eva Molero. Uczestnicy z EFPIA mają duże doświadczenie w badaniach nad RSV mających na celu opracowanie substancji będących głównymi kandydatami na leki i szczepionki. Prace w ramach projektu RESCEU obejmują weryfikacje literatury przedmiotu, analizę istniejących danych, opracowywanie modeli, badania kliniczne oraz opracowywanie biomarkerów.

Epidemiologia ostrej infekcji dróg oddechowych spowodowanej RSV

Badania kliniczno-kontrolne profilu wirusowego starszych osób dorosłych, zarówno zdrowych, jak i cierpiących na ostrą infekcję dróg oddechowych, wykazały, że wirus ten jest ważną przyczyną tego rodzaju infekcji w podeszłym wieku. Badanie obciążenia, jakie stanowi choroba wywołana RSV, wykazało, że w 2015 roku u osób starszych w krajach uprzemysłowionych odnotowano około 1,5 miliona przypadków ostrej infekcji dróg oddechowych spowodowanej RSV. Około 15 % zakażonych przyjęto do szpitala. Na całym świecie z tego powodu przyjęto do szpitala ponad 300 000 osób starszych, zaś około 14 000 przypadków zakończyło się śmiercią w szpitalu. Jeśli chodzi o ostrą infekcję dróg oddechowych u małych dzieci spowodowaną RSV, wyniki wykazują znaczące powiązanie z nawracającymi świstami oraz, w niektórych przypadkach, rozwojem astmy. Trwające badania nad niemowlętami i dziećmi mają na celu ustalenie liczby przypadków spowodowanej RSV hospitalizacji u donoszonych niemowląt oraz określenie biomarkerów, które pozwolą przewidzieć, jak poważna jest infekcja wywołana wirusem.

Rozpoznanie biomarkerów

Partnerzy projektu przeprowadzili systematyczny przegląd literatury przedmiotu, aby określić potencjalne biomarkery zaawansowania choroby spowodowanej RSV i wynikającego z niej stanu zdrowia u dzieci oraz u osób dorosłych. Podjęto też znaczące działania, aby rozpoznać w modelach zwierzęcych zakażenia, które mogą przekładać się na zakażenie u ludzi. Trwające badanie kliniczno-kontrolne zajmuje się oceną rozmaitych biomarkerów, w tym transkryptomicznych, metabolomicznych, genomicznych, proteomicznych i serologicznych, a także oceną mikrobiomu w różnych próbkach biologicznych pozyskanych od niemowląt. W ramach wstępnej analizy danych zbadano ekspresję genów gospodarza i wirusa, metylację DNA gospodarza oraz filogenetykę RSV. Partnerzy projektu opracowali również wysokoprzepustowy multipleksowy test immunologiczny na potrzeby jednoczesnego oznaczania miana określonych przeciwciał skierowanych przeciwko pięciu białkom wirusa RSV. Test ten będzie niezwykle ważny dla określenia zachorowalności na poszczególne serotypy RSV w ogóle populacji oraz ich powiązania z zachorowaniami na RSV w różnym wieku.

Wpływ projektu RESCEU

Projekt RESCEU połączy dane na temat efektów klinicznych, zapewniania opieki zdrowotnej oraz jakości życia, by zapewnić głęboki wgląd w zapadalność na RSV w różnych grupach wiekowych. Jednocześnie badacze wykorzystają infrastrukturę w celu dalszego opracowywania i testowania szczepionek i leków przeciwko wirusowi. Łączne wysiłki w ramach projektu pokierują strategicznym planowaniem leczenia zakażeń wirusem RSV i nadzorowania ich, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia i samopoczucia europejskich obywateli. „Rozpowszechnianie wiedzy opracowanej w trakcie realizacji projektu RESCEU wśród interesariuszy zwiększy świadomość i będzie promować poparte danymi działania służące zwalczaniu zakażeń wirusem RSV”, podsumowuje Molero.

Słowa kluczowe

RESCEU, ludzki syncytialny wirus oddechowy (RSV), ostra infekcja układu oddechowego, biomarker, szczepienie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania