Skip to main content

Scooping Device for Aerial Forest Fire Suppressant

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe urządzenie do czerpania wody przyspiesza walkę z pożarami lasów z powietrza

Naukowcy przewidują, że zmiana klimatu spowoduje większe, bardziej intensywne i długotrwałe pożary lasów wynikające ze wzrostu ilości suchych materiałów. Jednak w przypadku dużych lasów odpowiednia infrastruktura jest bardzo ograniczona lub nie istnieje wcale, a gaszenie pożarów takich miejsc jest możliwe tylko z powietrza.

Zmiana klimatu i środowisko
Bezpieczeństwo

Każdego roku z powodu pożarów lasów do atmosfery trafiają miliardy ton CO2, przyczyniając się do zwiększania efektu cieplarnianego i zmiany klimatu. Są one również bezpośrednio odpowiedzialne za setki ofiar śmiertelnych rocznie oraz setki tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu wdychania dymu. Ponadto straty finansowe spowodowane pożarami lasów sięgają setek miliardów euro. Uczestnicy współfinansowanego ze środków UE projektu SCODEV zajęli się zagrożeniem stwarzanym przez pożary lasów i opracowali urządzenie do czerpania wody podczas lotu w celu zwiększenia skuteczności samolotów gaśniczych. „Urządzenie to pozwala samolotom niebędącym hydroplanami czerpać wodę z morza, jeziora, rzeki lub kanału, lecąc na wysokości od 10 do 15 metrów i zrzucać ją na płonące lasy średnio 5 razy na godzinę”, mówi koordynator projektu Jacobus Benedik. Obecnie samoloty muszą lądować na lotniskach, aby napełnić pusty zbiornik na wodę, w związku z czym wykonują tylko jeden zrzut na godzinę. „Urządzenie czerpiące wodę opracowane w ramach projektu SCODEV ma na celu zwiększenie częstotliwości zrzucania wody przez samoloty, poprawiając w ten sposób ich skuteczność i pomagając w ograniczaniu niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia”, wyjaśnia Jacobus Benedik.

Rygorystyczne testy

Naukowcy przeprowadzili analizę sił, symulacje komputerowe, testy na łodziach z wykorzystaniem modeli w skali 1:2 oraz testy przy pomocy śmigłowców z wykorzystaniem pełnowymiarowego prototypu. Przeprowadzili także testy powietrzne i hydrodynamiczne. W ramach projektu zostaną także przeprowadzone próby ze śmigłowcem S-64 o dużym udźwigu, a także szeroko zakrojone testy z wykorzystaniem stałopłatu Spartan C-27J w celu uzyskania świadectwa zdatności do lotu Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego i Federalnej Administracji Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych. Aby uzyskać świadectwo zdatności do lotu, partnerzy projektu muszą wykazać, że urządzenie SCODEV może bezpiecznie czerpać wodę, bez szkody dla równowagi i stabilności samolotu. „Pokazujemy, że jest to wykonalne na przykładzie śmigłowców, które mogą czerpać wodę przy użyciu urządzenia przy niższych prędkościach, a następnie stopniowo ją zwiększać”, zauważa Jacobus Benedik. W czasie tych testów naukowcy monitorują i rejestrują prędkość, wysokość, objętość i obciążenia śmigłowca. „W odległości 100 metrów od testowanego śmigłowca zawsze leci drugi śmigłowiec, którego załoga przekazuje wskazówki i nagrywa przebieg testu. Samolot nie może lecieć wolniej niż z prędkością 130 węzłów, tyle wynosi bowiem prędkość przeciągnięcia, a piloci wykonujący testy potrzebują dowodów na to, że mogą bezpiecznie zanurzyć urządzenie w wodzie przy tej prędkości”, dodaje Jacobus Benedik.

Zwiększanie możliwości na całym świecie

W ramach prac konsorcjum udało się również ustalić, że w przypadku pożarów lasów na całym świecie można zmobilizować kolejne 500 wojskowych (a nawet cywilnych) samolotów transportowych, wykorzystujących wysuwaną platformę ładunkową wyposażoną w urządzenie SCODEV i zamontowany na niej zbiornik. Partnerzy projektu opracowują platformę, którą można zainstalować w samolocie wojskowym w niecałą godzinę. Wcześniej taki statek powietrzny wyposażany jest w szczelną klapę kabiny i niezbędne okablowanie. Urządzenie SCODEV można zamontować na powierzchni ładunkowej dowolnego samolotu-cysterny. „Urządzenie składa się ze szpuli, węża zakończonego urządzeniem czerpiącym wodę, mechanizmu uruchamiania i przechwytywania, przyłącza do zbiornika z systemem szybkiego napełniania, kilku aplikacji oraz pulpitu sterowniczego z ekranami obsługiwanymi przez drugiego pilota. W projekcie uwzględniono pasywne i aktywne zabezpieczenia”, podkreśla Jacobus Benedik.

Słowa kluczowe

SCODEV, samolot, pożary lasów, śmigłowiec, urządzenie czerpiące wodę, zmiana klimatu, samoloty niebędące hydroplanami, S-64, Spartan C-27J, stałopłat, świadectwo zdatności do lotu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania