Skip to main content
European Commission logo print header

Embedded Network Services for 5G Experiences

Article Category

Article available in the following languages:

Architektura przyczynia się do tworzenia nowych możliwości w zakresie inwestycji i dochodów w ekosystemie 5G

Głównym problemem w przypadku większości proponowanych rozwiązań w zakresie sieci 5G jest to, że nie mają one odpowiednio solidnego uzasadnienia biznesowego lub nie są należycie zintegrowane ze starszą infrastrukturą operatorów sieci bądź innych podmiotów w ramach ekosystemu komunikacyjnego. Dzięki pewnej unijnej inicjatywie powstała wysoce elastyczna, skalowalna platforma, która wspiera nowe modele biznesowe i strumienie dochodów poprzez tworzenie nowych procesów rynkowych i zmniejszanie kosztów operacyjnych.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

„Zaprojektowaliśmy, opracowaliśmy, przetestowaliśmy i sprawdziliśmy w praktyce innowacyjne podejście architektoniczne, które łączy w sobie długoterminową ewolucję i wirtualizację funkcji sieciowych”, mówi Ioannis Chochliouros, koordynator finansowanego przez Unię Europejską projektu 5G ESSENCE. Podejście to umożliwia nowym zainteresowanym stronom dynamiczne wkroczenie do sieciowego łańcucha wartości i oferuje operatorom nadajników o małej mocy sieci, operatorom sieci i innym podmiotom dostęp na żądanie do rozwiniętych platform nadajników o małej mocy o zwiększonych możliwościach w zakresie mobilnego przetwarzania danych na obrzeżach sieci. „Innowacja ta znacznie obniży koszty operacyjne zarządzania siecią dzięki automatyzacji, podnosząc jednocześnie ogólny poziom zadowolenia i bezpieczeństwa użytkowników”.

Ekosystem zapewnia otwartość infrastruktury sieciowej

W ramach proponowanej architektury partnerzy projektu opracowali i zaadaptowali platformę nadajników o małej mocy gotową do pracy z chmurą obliczeniową („cloud-enabled small-cell”, CESC) i obsługujących wielu usługodawców, wraz z infrastrukturą wirtualizacji i centralizacją oprogramowania do zarządzania zasobami radiowymi. Na obrzeżach sieci każda platforma CESC może posiadać jedną lub więcej zwirtualizowanych funkcji sieciowych („virtualised network functions”, VNF), które mają bezpośrednie zastosowanie do użytkowników konkretnego operatora uzyskującego dostęp do platformy. CESC to urządzenia, które zawierają zarówno platformę mocy obliczeniowej, jak i jednostkę nadajnika o małej mocy. Mogą one być wdrażane w lokalizacjach o niskiej i średniej skali oraz obsługiwać wielu operatorów sieci. Co więcej, CESC mogą obsługiwać usługi i aplikacje sieciowe na obrzeżach sieci. Lekkie centrum danych implementuje różne podziały funkcjonalne nadajnika o małej mocy i obsługuje mobilne aplikacje brzegowe użytkowników końcowych. Ponadto naukowcy opracowali funkcje zarządzania nadajnikami o małej mocy jako VNF, które „działają” w głównym centrum danych i koordynują stałą pulę wspólnych zasobów radiowych. Te VNF mogą być uruchamiane w obrębie głównego centrum danych i mogą stać się częścią procedury łączenia funkcji sieciowych. Menedżer CESC (CESCM) koordynuje i nadzoruje wykorzystanie, wydajność i dostarczanie zasobów i usług radiowych. Kontroluje on interakcje między infrastrukturą – CESC i brzegowym centrum danych – a operatorami sieci, a także obsługuje powiązane umowy SLA. Jako element proponowanego podejścia architektonicznego CESCM obejmuje również telemetrię i analitykę jako podstawowe narzędzia do efektywnego zarządzania całą siecią. Zwirtualizowany menedżer infrastruktury kontroluje infrastrukturę NFV, która obejmuje zasoby obliczeniowe, magazynowe i sieciowe brzegowego centrum danych.

Bezpośrednie zastosowanie sieci 5G w różnych sektorach

Zespół projektu 5G ESSENCE z powodzeniem zatwierdził system w trzech rzeczywistych przypadkach zastosowania w przemyśle rozrywkowym, zarządzania kryzysowego i lotnictwa komercyjnego. Wdrożenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury 5G może wygenerować nowe strumienie dochodów dla tych sektorów. Analiza rynkowa wskazuje, że wszystkie rozwiązania i modele biznesowe opracowane dla każdego przypadku użycia mogą być z powodzeniem wprowadzone na rynek. „Jedną z najważniejszych innowacji powstałych dzięki projektowi 5G ESSENCE jest zastosowanie kompleksowych mechanizmów warstwowania sieci w celu współdzielenia infrastruktury przez wielu uczestników rynku, takich jak operatorzy sieci, dostawcy usług i branże rynku pionowego”, podsumowuje Chochliouros. Proponowane rozwiązanie umożliwia kilku operatorom sieci świadczenie usług na rzecz użytkowników poprzez wdrożenie zestawu CESC będących własnością i zarządzanych przez podmiot zewnętrzny. „W ten sposób operatorzy mogą zwiększyć przepustowość własnej radiowej sieci dostępu 5G na obszarach, na których budowa własnej infrastruktury może być kosztowna i/lub nieefektywna”.

Słowa kluczowe

5G ESSENCE, sieć, 5G, CESC, operator sieci, zasoby radiowe, VNF, NFV, nadajniki o małej mocy, obliczenia brzegowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania