Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

GET READY - a unique intervention addressing activity reduction co-designed with Care Home residents and University students, following a service-learning methodology

Article Category

Article available in the following languages:

Zaangażowanie studentów w opracowywanie interwencji w domach opieki nad osobami starszymi

Starzenie się społeczeństwa oznacza, że co czwarta osoba trafi na pewnym etapie swojego życia do domu opieki. Osoby te wymagają skutecznych interwencji pozwalających na zaspokojenie ich złożonych potrzeb w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Zdrowie icon Zdrowie

Zarówno regularna aktywność fizyczna, jak i ograniczenie siedzącego trybu życia hamują rozwój chorób będących przyczyną niepełnosprawności. Osoby starsze są najmniej aktywne i najczęściej prowadzą siedzący tryb życia, co wiąże się z brakiem samodzielności fizycznej, upośledzeniem zdolności poznawczych i chorobami przewlekłymi.

Zaangażowanie studentów w projektowanie interwencji

Uczestnictwo starszych rezydentów placówek opieki długoterminowej w programy ćwiczeń fizycznych może przyczynić się do zwiększenia ich aktywności w codziennym życiu. Najpierw jednak trzeba ustalić, jakie cechy powinna posiadać efektywna i zrównoważona interwencja. Aby zaspokoić szczególne potrzeby fizyczne i poznawcze mieszkańców domów opieki, w ramach projektu GET READY włączono metodologię uczenia się poprzez zaangażowanie w programy zajęć uczelnianych, dzięki czemu studenci zyskali możliwość odbycia praktyk w domach opieki. Projekt ten, realizowany przy wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie”, pozwolił na zaangażowanie studentów pierwszego roku fizykoterapii Uniwersytetu Glasgow Caledonian oraz studentów trzeciego roku nauki o sporcie Uniwersytetu Ramon Llull w Barcelonie. Partnerzy dodali do programów zajęć zagadnienia związane z metodologią uczenia się poprzez zaangażowanie oraz wiadomości na temat wspólnego tworzenia skutecznych interwencji. Z pomocą wykładowców i stypendystki działania „Maria Skłodowska-Curie”, Marii Giné-Garrigi, studenci zaprojektowali dwa warsztaty dla mieszkańców domów opieki oraz jeden warsztat dla pracowników, krewnych i decydentów politycznych. „Najważniejsze było zaangażowanie mieszkańców domów opieki, członków rodziny i personelu w opracowywanie projektów interwencji w celu podniesienia świadomości i zmiany kultury pracy opiekunów pracujących z tymi słabymi i schorowanymi ludźmi”, podkreśla Giné-Garriga. Wspólnie projektowane interwencje miały na celu ograniczenie siedzącego trybu życia i zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców domów opieki w ciągu dnia.

Sprawdzenie interwencji GET READY w badaniu pilotażowym

W drugim etapie projektu zespół sprawdził wykonalność i wstępne efekty wspólnie tworzonej interwencji w ramach badania pilotażowego w czterech domach opieki w Glasgow i Barcelonie. W randomizowanym badaniu pilotażowym, które trwało 12 tygodni, wzięło udział w sumie 31 mieszkańców domów opieki. Oceniano w nim różne parametry, takie jak codzienna aktywność fizyczna i czas siedzenia, jakość życia, strach przed upadkiem i funkcjonowanie. W porównaniu z grupą kontrolną u osób korzystających z interwencji GET READY stwierdzono poprawę zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Codziennie spędzały one mniej godzin, siedząc lub leżąc, a prędkość ich chodu wzrosła. Ogólnie rzecz biorąc, nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków, a uczestnicy mówili o zmniejszonych obawach przed upadkiem.

Znaczenie projektu i plany na przyszłość

Panuje coraz powszechniejsza zgoda co do zalet angażowania pacjentów i społeczeństwa w kształtowanie usług pomocy społecznej. Projekt GET READY włączył studentów studiów licencjackich w projektowanie interwencji dla osób starszych, przyczyniając się do stworzenia trwałych ram dla przyszłych pracowników o zwiększonej świadomości i wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej w domach opieki. Zespół wzmocnił również współpracę pomiędzy użytkownikami końcowymi i pracownikami, tworząc podstawy dla zindywidualizowanych strategii i trwałego podejścia do ruchu w ciągu dnia. „Mieszkańcy domów opieki powinni być zaangażowani w prace domowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń domu opieki, mające bezpośredni związek ze społecznością, tak jak wtedy, gdy żyli samodzielnie”, proponuje Giné-Garriga. Pomoże im to poprawić stan zdrowia i jakość życia, a także pokonać najczęstsze obawy przed zależnością od innych i izolacją w zamkniętym środowisku.

Słowa kluczowe

GET READY, dom opieki, osoby starsze, interwencja, student studiów licencjackich, próba

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania