Skip to main content
European Commission logo print header

Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment

Article Category

Article available in the following languages:

Najnowsze dane i narzędzia klimatyczne usprawniają sektor ubezpieczeń i zmniejszają ryzyko katastrof

Przejmowanie ryzyka przez sektor ubezpieczeń oraz wypłata odpowiednich rekompensat z tytułu ekstremalnych zjawisk pogodowych wzmacniają odporność naszych społeczeństw. By zaspokoić tę palącą potrzebę, twórcy pewnego finansowanego ze środków UE innowacyjnego rozwiązania przełożyli naukę o klimacie na bogactwo danych, narzędzi i usług.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Globalna zmiana klimatu oraz ekstremalne zjawiska pogodowe, których częstotliwość i skala stale rosną, silnie wpływają na życie i źródła utrzymania ludzi na całym świecie. Zmniejszenie skali tego wpływu wymaga włączenia naukowych modeli klimatycznych i ryzyka wystąpienia zdarzeń o katastrofalnych skutkach do systemów ubezpieczeń i reasekuracji. W ramach finansowanego ze środków UE projektu H2020_Insurance swoje siły połączyli eksperci z dziewięciu państw Europy oraz Hongkongu i Kenii celem sprawnego przeprowadzenia tego procesu.

Nauka o klimacie wesprze branżę ubezpieczeniową i nie tylko

Chociaż ubezpieczyciele i ustawodawcy wykorzystują naukę do oceny skali i modelowania ryzyka, w procesach tych rzadko uczestniczą sami naukowcy zajmujący się pozyskiwaniem danych. „W projekcie H2020_Insurance aktywnie uczestniczą przedstawiciele sektora ubezpieczeniowego i biznesu, ustawodawcy, naukowcy oraz akademicy”, mówi współkoordynatorka projektu Tracy Irvine. „Taka synergia daje lepszy wgląd w najnowsze odkrycia naukowe i przyspiesza ich wdrażanie do systemów modelowania ryzyka. Ostatecznie to na nich opierają się podejmowane no co dzień decyzje”, dodaje drugi koordynator projektu, Fred Hatterman. Ta wyjątkowa współpraca umożliwiła szybki rozwój narzędzi i usług na wypadek zdarzeń, takich jak powodzie w rejonie naddunajskim czy przejście tajfunu w Chinach, oraz zagrożeń powodowanych przez zmianę klimatu i dotyczących zasobów leśnych, małych gospodarstw rolnych w Tanzanii narażonych na straty rolnicze, a nawet stanu zdrowia obywateli zamieszkujących środkową część Berlina i Poczdam. Wyniki projektu pomogą w doskonaleniu procesów modelowania i uzupełnianiu luk w ocenie ryzyka w odniesieniu do regionów i zagrożeń. Przykładem wykorzystania najnowszych osiągnięć w dziedzinie modelowania i scenariuszy zmiany klimatu jest model powodzi dla regionu naddunajskiego, obejmujący olbrzymi obszar, w tym cztery stolice państw. Irvine i Hatterman wyjaśniają: „Model powodzi dla regionu naddunajskiego, Future Danube Model, można wykorzystać do wielu celów, w tym do obliczenia ryzyka klimatycznego, wsparcia procesu wdrożenia dyrektyw ramowych UE, planowania urbanistycznego i zagospodarowania gruntów w oparciu o dane klimatyczne, gospodarowania zasobami wodnymi oraz uodpornienia dużej infrastruktury na klimat”. Dobrym przykładem są działania podejmowane w Nowym Sadzie w Serbii, gdzie właśnie trwają prace nad budową pierwszej oczyszczalni ścieków. Jest to duża inwestycja publiczna, która musi zostać odpowiednio zabezpieczona przed skutkami oddziaływania klimatu. „Zauważyliśmy, że w ubiegłej dekadzie klimat zaczął się gwałtownie zmieniać, co miało istotny wpływ na nasz połączony systemem kanalizacji ogólnospławnej. Kiedy zaprezentowano nam koncepcję projektu H2020_Insurance, zdecydowaliśmy, że przystąpimy do niego po to, by lepiej zrozumieć przyszłe zdarzenia. Wnioski z projektu H2020_Insurance pomogą nam przygotować oczyszczalnię ścieków i zoptymalizować cały system kanalizacyjny i ściekowy”, mówi Radoica Stefanović, kierownik miejskiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Nowym Sadzie. Organizacja non-profit będąca partnerem projektu, Oasis Loss Modelling Framework, opracowuje z kolei platformę open-source do modelowania zdarzeń o katastrofalnych skutkach o takiej samej nazwie i zapewnia do niej swobodny dostęp. W ramach projektu H2020_Insurance firma opracowała nowy interfejs użytkownika dla podmiotów innych niż firmy ubezpieczeniowe, w tym miast, urzędników i pracowników akademickich, dostępny do pobrania w serwisie GitHub. „Sektor publiczny oraz firmy ubezpieczeniowe, brokerskie i zajmujące się reasekuracją z dużą satysfakcją odniosły się do możliwości skorzystania z modelu straty typu open-source” mówi Marc Wüest z SWISS Re, ekspert ds. katastrof naturalnych i członek zewnętrznej rady doradczej projektu ds. innowacji.

Potrzebna jest cała (globalna) wioska

Oasis HUB jest obecnie niezależną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powołaną w celu zarządzania portalem Oasis HUB/eMarket. Społeczność globalna skupiona wokół Oasis HUB liczy ponad 1 650 członków będących przedstawicielami branży ubezpieczeniowej, finansowej, inżynieryjnej i konsultingowej, a także środowiska akademickiego. Irvine i Hatterman podkreślają: „Oasis HUB zapewnia naszym członkom nieodpłatny lub licencjonowany dostęp do ponad 1 700 zestawów danych i narzędzi dotyczących ryzyka katastrof naturalnych i środowiskowych. Zapewniamy również pomoc w zakresie innowacji i komercjalizacji organizacjom badawczym oraz MŚP, które planują wdrożenie nowych danych oceny ryzyka klimatycznego, narzędzi i usług na rynek”. Zachęcamy do zapoznania się z cyklem webinariów, by już dzisiaj rozpocząć budowanie odporności w ramach swoich społeczności z myślą o pewniejszym i bezpieczniejszym jutrze.

Słowa kluczowe

H2020_Insurance, klimat, ryzyko, ubezpieczenie, modelowanie, powódź, Oasis HUB, ubezpieczyciele, model powodzi dla regionu naddunajskiego, tajfun, małe gospodarstwa rolne, Oasis Loss Modelling Framework, modelowanie skutków katastrof

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania