CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ChildRescue - Collective Awareness Platform for Missing Children Investigation and Rescue

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie inteligencji zbiorowej do odnajdywania zaginionych dzieci

Bez względu na to, czy są uciekinierami czy migrantami bez opiekunów, wszystkie zaginione dzieci są szczególnie narażone na wiele niebezpieczeństw. W ramach projektu ChildRescue opracowano inteligentne rozwiązanie, które angażuje obywateli w charakterze społecznych „czujników”, aby pomóc w poszukiwaniach zaginionych dzieci.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

Szacuje się, że co roku w UE przepada bez wieści ponad 250 000 dzieci. Istnieje niewiele statystyk dotyczących znajdowania zaginionych, ale dane pochodzące z ogólnounijnego numeru interwencyjnego 116 000 wskazują, że 14 % uciekinierów i 57 % małoletnich migrantów, których zaginięcie zgłoszono w 2019 roku, nie zostało odnalezionych do końca roku. W ramach wspieranego przez UE projektu ChildRescue opracowano podejście oparte na inteligencji zbiorowej i komunikacji z zainteresowanymi stronami na potrzeby dochodzeń w sprawie zaginionych dzieci. Składa się na nie platforma do współpracy oraz dwie aplikacje mobilne dostępne dla organizacji, zweryfikowanych wolontariuszy i ogółu społeczeństwa. „Rozwiązanie ChildRescue jest stosowane przez nasze organizacje pilotażowe i już staje się nieodzowne w dochodzeniach w sprawie zaginionych dzieci. Odzew przerósł nasze oczekiwania – aplikację pobrano ponad 22 000 razy”, mówi koordynator projektu Christos Ntanos z Laboratorium Systemów Wspomagania Decyzji na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Atenach. Uczestnicy projektu ChildRescue opublikowali również białą księgę na temat potrzeby stworzenia kompleksowych ram prawnych dotyczących zaginionych małoletnich migrantów bez opieki w UE.

Obywatele jako społeczne „czujniki”

Aby pomóc w dochodzeniach w sprawie zaginionych dzieci, badacze z projektu ChildRescue wytrenowali algorytmy uczenia maszynowego pod kątem znajdowania podstawowych wzorców przydatnych w dochodzeniach. Jako dane wejściowe wykorzystano uporządkowane informacje na temat poszczególnych przypadków połączone z otwartymi danymi z wielu źródeł, wraz z danymi dotyczącymi podobnych przypadków z przeszłości. Społecznościowa aplikacja mobilna ChildRescue generuje w czasie rzeczywistym powiadomienia w pobliżu miejsc zainteresowania, na przykład w okolicy, w której dziecko było ostatnio widziane. Obywatele mogą odpowiedzieć przekazując informacje, w tym zdjęcia, przy czym są one dostępne wyłącznie dla organizacji zaangażowanej w daną sprawę. Jakość, trafność i wiarygodność tych informacji zwrotnych jest oceniana przez algorytm. Organizacja może następnie przekazać informacje policji i zaangażować własnych wolontariuszy. Członkowie zespołu mogą dzielić się informacjami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem dedykowanej prywatnej przestrzeni przeznaczonej do współpracy. „Kluczowe znaczenie ma prawidłowe postępowanie z danymi wrażliwymi dotyczącymi dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji. Nasze rozwiązanie spełnia wymagania RODO, prawa dostępu użytkowników są uzależnione od ich ról, a dane osobowe są szyfrowane. Po zakończeniu każdego dochodzenia wszystkie dane dotyczące sprawy są automatycznie usuwane z urządzeń mobilnych”, wyjaśnia Ntanos. „Metodologia i procesy stosowane w ramach rozwiązania ChildRescue były stale monitorowane przez niezależną Radę Doradczą ds. Etyki”. Pilotaż obejmował najpierw ćwiczenia symulacyjne w siedzibach każdej z organizacji pilotażowych - Smile of the Child, Child Focus oraz Greckiego Czerwonego Krzyża (strona w języku greckim), których wynikiem były informacje zwrotne dla zespołów technicznych. W testach terenowych w Grecji i Belgii wykorzystano scenariusze oparte na prawdziwych sprawach, które zostały zanonimizowane na potrzeby projektu. Oprócz zespołów organizacyjnych objęły one także partnerów technicznych z SingularLogic, UBITECH i Suite5, wspieranych przez Uniwersytet Nauk Stosowanych we Frankfurcie, Missing Children Europe i MADE – wszystkie te organizacje pracowały przez internet w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu walki z pandemią COVID-19.

Szybkie rezultaty

Platforma internetowa została udostępniona w Grecji i Belgii wraz z dwiema aplikacjami mobilnymi – jedną dla ogółu społeczeństwa (na systemy Android i iOS), a drugą dla zweryfikowanych wolontariuszy (tylko na urządzenia pracujące pod kontrolą systemu Android). Otwarty kod źródłowy jest dostępny w serwisach GitHub i GitLab. „Rozwiązanie ChildRescue zostało już zastosowane w ponad 40 przypadkach przez organizację Child Focus w Belgii, w ponad 30 sprawach przez Smile of the Child w Grecji, podczas gdy Grecki Czerwony Krzyż używa go do wspierania 19 nieletnich migrantów pozbawionych opieki. Za nasze największe osiągnięcie uważamy to, że udało nam się ulżyć w cierpieniach rodzinom i dzieciom, jesteśmy jednak równie dumni z tego, że udało nam się zwiększyć świadomość społeczną na temat tej ważnej kwestii humanitarnej”, mówi na koniec Ntanos. Następnym ważnym krokiem będzie popularyzacja rozwiązania wśród innych organizacji oraz zapewnienie jego trwałości operacyjnej i opłacalności finansowej.

Słowa kluczowe

ChildRescue, nieletni, uciekinier, zaginiony, dzieci, obywatel, policja, migrant, Czerwony Krzyż

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania