European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-19

Article available in the following languages:

Oparte na naukach społecznych strategie walki z kryzysem klimatycznym

Jednym z najważniejszych bieżących wyzwań jest wskazanie, jak społeczeństwo powinno radzić sobie ze zmianą klimatu i łagodzić skutki globalnego ocieplenia. Finansowany ze środków UE projekt ENGAGE skupia najważniejszych interesariuszy, a jego celem jest stworzenie nowych globalnych i krajowych strategii dekarbonizacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Decydenci, przedstawiciele przemysłu i liderzy społeczeństwa obywatelskiego, którzy kształtują strategie umożliwiające realizację celów porozumienia paryskiego, potrzebują rzetelnych danych. Aby pomóc im w podejmowaniu decyzji, naukowcy opracowali długoterminowe globalne scenariusze nazywane zintegrowanymi modelami oceny wpływu (ang. integrated assessment model, IAM), które łączą w sobie wiedzę z różnych dziedzin – nauk przyrodniczych, inżynierii i ekonomii. Projekt ENGAGE (Exploring National and Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions) to 4-letni program badań i innowacji, którego celem jest opracowanie nowych strategii dekarbonizacji, które pozwolą uzupełnić wiedzę wykorzystywaną tradycyjnie w modelach IAM najnowszymi analizami opartymi na naukach społecznych. Za koordynację projektu, który skupia 24 organizacje partnerskie z 15 różnych krajów Europy, Azji i Ameryki Południowej, odpowiada Międzynarodowy Instytut Stosowanej Analizy Systemów w Austrii. Opracowanie strategii na bazie wiedzy fachowej z różnych dziedzin sprawi, że będą one wiarygodne, zasadne i oparte na rzeczywistych doświadczeniach polityków i przemysłu. Pomoże to w analizie wielowymiarowej wykonalności dekarbonizacji oraz identyfikacji możliwości wzmocnienia polityk klimatycznych. Strategie, opracowane, by zminimalizować ryzyko przekroczenia docelowych temperatur, z założenia nie będą opierać się na kontrowersyjnych i niezrealizowanych technologiach emisji ujemnych – w zamian będą uwzględniać przełomowe i koncepcyjnie nowatorskie podejścia do założeń międzynarodowych porozumień w sprawie klimatu. Realizacja projektu ENGAGE ma zakończyć się w 2023 roku, a jego zespół już może pochwalić się pasmem sukcesów. Pierwszą generację opracowanych strategii zaprezentowano w pięciu artykułach, które stanowiły istotny element wkładu grupy roboczej III w szóste sprawozdanie oceniające IPCC stanowiące podstawę globalnego przeglądu UNFCCC w 2023 roku. Prace te wpłyną także na kształt strategii umożliwiających osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zespół projektu ENGAGE przygotował także i udostępnił Sixth Assessment Report Scenario Explorer – nieocenione narzędzie dla autorów powiązanych z IPCC, które umożliwia przeprowadzanie kompleksowych i efektywnych ocen różnych strategii. Dodatkowo w ramach projektu opracowano narzędzie wizualizacyjne umożliwiające ocenę wielowymiarowej wykonalności strategii łagodzących. Ramy te pozwolą ocenić obawy związane z harmonogramem, przełomowością i skalą wykonalności oraz identyfikować kompromisy w różnych aspektach wykonalności. Użyto ich już w odniesieniu do scenariuszy w bazie danych specjalnego raportu IPCC dotyczącego globalnego ocieplenia o 1,5 °C (SR1.5). Stanowiły też podstawę wersji SOD (ang. Second Order Draft) szóstego sprawozdania oceniającego (AR6) IPCC w zakresie oceny strategii transformacji przygotowanych z użyciem modeli IAM.

Słowa kluczowe

ENGAGE, klimat, model, IAM, scenariusz, strategia, łagodzenie, emisja, IPCC, narzędzie