Skip to main content

Re-emerging Magic Molecules: The Medicalization of Psychedelics in the United States

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inny wymiar leczenia: wykorzystanie potencjału środków psychodelicznych

Czy środki psychodeliczne, takie jak LSD lub grzyby halucynogenne, są niebezpiecznymi narkotykami, czy też cennym źródłem dobrego samopoczucia psychicznego? W ramach projektu ReMedPsy przeanalizowano praktyczne dowody ze Stanów Zjednoczonych i określono konkretne sposoby badania korzyści przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Zdrowie

„Nieoceniona wartość dla każdego”, napisał filozof Aldous Huxley o doświadczeniu meskaliny w swojej książce „Drzwi percepcji” opublikowanej w 1954 roku. Od psychoterapii i innych zastosowań medycznych po szersze wykorzystanie związane z zapewnianiem dobrostanu psychicznego: droga do szeroko zakrojonych badań nad potencjalnymi korzyściami płynącymi ze stosowania środków psychodelicznych była bardzo długa. W konwencji ONZ o substancjach psychotropowych z 1971 r. wiele środków psychodelicznych zaklasyfikowano jako narkotyki bez akceptowalnych zastosowań medycznych, stanowiące poważne zagrożenie dla zdrowia. Od tego czasu substancje te powróciły do debaty publicznej. Jak stworzyć w Europie odpowiednie warunki do wykorzystania potencjału środków psychodelicznych, minimalizując jednocześnie ryzyko związane z ich (nad)używaniem? Aby pomóc odpowiedzieć na to pytanie, zespół projektu ReMedPsy zamierzał przenieść spostrzeżenia ze Stanów Zjednoczonych, kraju, który obecnie przoduje w badaniach nad środkami psychodelicznymi. Punktem wyjścia projektu, realizowanego przy wsparciu działania „Maria Skłodowska-Curie”, były zastosowania medyczne. Jako członek grupy roboczej Harwardzkiego Instytutu Radcliffe’a, projekt ReMedPsy przyczynił się do powstania agendy na rzecz badań nad terapią wspomaganą środkami psychodelicznymi u pacjentów z poważnymi chorobami. Grupie roboczej udało się zidentyfikować konkretne możliwości usprawnienia badań poprzez edukację i certyfikację terapeutów, regulacje i finansowanie, a także większą różnorodność i integrację. „Psychoterapia wspomagana środkami psychodelicznymi stanowi dla zdrowia publicznego istotną szansę w walce z różnymi postaciami zaburzeń psychicznych, od zespołu stresu pourazowego po lęk, depresję i uzależnienia”, mówi Claudia Schwarz-Plaschg z Uniwersytetu Wiedeńskiego będącego gospodarzem projektu.

Wizje zbiorowe

Zakres projektu szybko wykroczył poza same zastosowania medyczne. Następnie zidentyfikowano cztery drogi do wykorzystania społecznych korzyści płynących ze stosowania środków psychodelicznych, określane mianem „wyobrażeń społeczno-psychodelicznych”. „Celem tych wizji zbiorowych jest zgodne z prawem i odpowiedzialne przywrócenie środków psychodelicznych do użytku przez społeczeństwo”, wyjaśnia Schwarz-Plaschg. Podkreśla ona rolę społeczeństwa obywatelskiego w stymulowaniu tych zmian. „Okazuje się, że za motywowanym politycznie zakazem stosowania środków psychodelicznych mogą stać społeczno-psychodeliczne wyobrażenia”. Wyobrażenie biomedykalizacji ma na celu uczynienie środków psychodelicznych legalnie dostępnymi do zastosowań medycznych w ramach systemów regulowanych przez państwo. Wyobrażenie dekryminalizacji przewiduje społeczeństwo, w którym uprawa, zażywanie i dzielenie się występującymi w naturze, a do pewnego stopnia także syntetycznymi, środkami psychodelicznymi nie jest już czynnie ścigane przez organy porządku publicznego. Wyobrażenie legalizacji odnosi się do użytku osobistego lub grupowego w regulowanych, licencjonowanych kontekstach poza systemem biomedycznym. Wreszcie wyobrażenie sakramentalne przedstawia pewne środki psychodeliczne na bazie roślin lub grzybów jako sakramenty religijne, opowiadając się za wolnością wyznania na podstawie odpowiedniego ustawodawstwa amerykańskiego. W latach sześćdziesiątych XX w. przyjęto przepisy chroniące stosowanie pejotlu jako sakramentu przez Kościół rdzennych Amerykanów, które później zostały ugruntowane poprzez dalsze ustępstwa. „Każde z tych wyobrażeń niesie za sobą konkretne przykłady inicjatyw, polityk i prawodawstwa”, zauważa Schwarz-Plaschg. Podkreśla ona potrzebę łączenia różnych podejść i myślenia w sposób wykraczający poza zastosowania czysto medyczne, aby można było zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować korzyści. „Każdy kontekst użycia, który gwarantuje jakość substancji, jak również odpowiednie przygotowanie, prowadzenie w trakcie użycia i integrację doświadczeń psychodelicznych, może być w zasadzie korzystny dla społeczeństwa”. Uważa ona, że europejscy decydenci powinni zwiększyć finansowanie i znieść przeszkody regulacyjne, aby umożliwić multidyscyplinarne badania niezbędne do pełnego zrozumienia tych skutków.

Słowa kluczowe

ReMedPsy, środki psychodeliczne, LSD, grzyby halucynogenne, Stany Zjednoczone, psychoterapia, wyobrażenia społeczno-psychodeliczne, biomedykalizacja, dekryminalizacja, legalizacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania