Skip to main content
European Commission logo print header

LAUNCH: sustainable energy assets as tradable securities

Article Category

Article available in the following languages:

150 mln euro zapewnia płynność inwestycji w efektywność energetyczną

Innowacyjne, sprawdzone narzędzia zachęcają do zwiększenia inwestycji w inicjatywy na rzecz efektywności energetycznej – zwłaszcza te prowadzone przez MŚP.

Energia icon Energia

W miarę jak cały świat dąży do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, rośnie zapotrzebowanie na energooszczędne rozwiązania. Niestety istnieje ryzyko, że znaczna część tego zapotrzebowania nie zostanie zaspokojona z powodu braku środków. „MŚP i małe projekty w sektorze efektywności energetycznej mają trudności z pozyskiwaniem przystępnego finansowania zewnętrznego oraz inwestycji potrzebnych, by odnieść sukces”, mówi Michael Pachlatko, dyrektor na Europę Joule Assets, firmy działającej na rzecz rozwoju czystej energii, dostępu do rynku dla małych klientów oraz rynków efektywności energetycznej. Przy wsparciu unijnego projektu LAUNCH (Sustainable energy assets as tradable securities) Joule Assets pracuje nad wypełnieniem tej luki dotyczącej finansowania. „Naszym głównym celem jest ustandaryzowanie procesu rozpatrywania inwestycji w energooszczędne rozwiązania poprzez wykorzystanie innowacyjnych, sprawdzonych w branży narzędzi”, tłumaczy Pachlatko. „Ten zestaw rozwiązań pozwoli na agregację i sekurytyzację inwestycji w projekty poprawiające efektywność energetyczną – niezależnie od ich wielkości”.

Odkręcenie kurków z pieniędzmi

W skład konsorcjum LAUNCH weszły setki interesariuszy z sektora energetycznego i finansowego, w tym deweloperzy, fundusze finansowe, banki i przedsiębiorstwa usług energetycznych. „Wiedzieliśmy, że aby nasze rozwiązania przyniosły rzeczywiste korzyści użytkownikom i aby spotkały się z akceptacją rynku, muszą zostać zaprojektowane przez tych, którzy będą ich używać”, dodaje Pachlatko. Zespół przygotował zestaw praktycznych, ustandaryzowanych materiałów. Należą do nich umowy o poprawę efektywności energetycznej dla inwestorów, ustandaryzowane protokoły oceny ryzyka dla inwestorów, narzędzia dla podmiotów realizujących projekty umożliwiające dostęp do kapitału rozwojowego oraz sprawdzone przez branżę propozycje wartości dla klientów końcowych podmiotów realizujących projekty. „Każde z tych rozwiązań opracowano z myślą o wprowadzeniu pieniędzy i płynności na rynek efektywności energetycznej i umożliwieniu skorzystania z niego małym i średnim przedsiębiorstwom”, mówi Pachlatko. Aby mieć pewność, że narzędzia te odpowiadają rzeczywistym potrzebom rynku, w projekcie przeprowadzono szeroko zakrojony program pilotażowy w kilkunastu krajach europejskich. W sumie w ciągu roku jedno lub więcej rozwiązań LAUNCH przetestowało 17 deweloperów i pięć instytucji finansowych. Wyniki tych programów pilotażowych zostały wykorzystane w szeregu inwestycji o wartości 150 mln euro, zwiększając ich wartość dodaną. „Kwota ta obejmuje 2,1 mln euro w transakcjach zamkniętych w trakcie trwania projektu oraz kolejne 31 mln euro w inwestycjach, które są rozpatrywane pod kątem finansowania po jego zakończeniu”, objaśnia Pachlatko. W ramach projektu powstało także LAUNCH Learning Hub, zbiór bezpłatnych materiałów edukacyjnych poświęconych najważniejszym pojęciom finansowym i handlowym. „Dzięki hubowi użytkownicy mogą skuteczniej prezentować swoją firmę, projekt lub linię projektów inwestorom i klientom końcowym”, mówi Pachlatko.

Czerpanie korzyści

LAUNCH to coś więcej niż tylko zbiór narzędzi – to cały ruch. „Wszystkie nasze rozwiązania można traktować jako punkt wyjścia do dalszej pracy”, mówi Pachlatko. Weźmy na przykład finansowany ze środków UE projekt PROPEL. Rozpoczął się on w czerwcu 2021 roku i angażuje wielu interesariuszy projektu LAUNCH. „Ten projekt wykorzystuje impet programu LAUNCH i ma na celu stworzenie długoterminowego, zinstytucjonalizowanego rozwiązania dotyczącego wyzwań związanych z inwestycjami w zrównoważoną energię”, wyjaśnia Pachlatko. Jak mówi Pachlatko, w ramach projektu powstanie Stowarzyszenia Finansowania Zrównoważonej Energii (ang. Sustainable Energy Finance Association, SEFA), które będzie kontynuować prace wykonane w ramach projektów LAUNCH i PROPEL.

Słowa kluczowe

LAUNCH, efektywność energetyczna, inwestycje w efektywność energetyczną, inwestycje, MŚP, finansowanie, czysta energia, zrównoważona energia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania