Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Poszukiwanie przyczyn wyższej umieralności na COVID-19

Czy za wzrost liczby zgonów spowodowanych chorobą COVID-19 w Zjednoczonym Królestwie późną jesienią 2020 roku odpowiedzialny był wyłącznie wariant alfa wirusa SARS-CoV-2? W ustaleniu tego pomóc ma nowe badanie.

Zdrowie icon Zdrowie

Zrzucenie winy za wzrost liczby zgonów spowodowanych chorobą COVID-19 na pojawienie się nowego wariantu wirusa SARS-CoV-2 jest naturalnym odruchem. Wariant alfa wirusa po raz pierwszy pojawił się w Zjednoczonym Królestwie we wrześniu 2020 roku i w ciągu zaledwie kilku miesięcy zaczął dominować w tym oraz w wielu innych krajach. Chociaż jego pojawienie się zbiega się ze wzrostem śmiertelności pod koniec 2020 roku, czy możemy przypisać wyższe wskaźniki umieralności wyłącznie wariantowi alfa? Nowe badanie wspierane w ramach finansowanego przez UE projektu ADSNeSP dostarcza dowodów na to, że choroba COVID-19 stała się bardziej śmiercionośna w Zjednoczonym Królestwie późną jesienią 2020 roku, jednak jak wynika z analiz przeprowadzonych w ramach badania, wariant alfa nie był jedyną przyczyną tego stanu rzeczy. Wyniki badania przedstawiono w artykule naukowym opublikowanym w czasopiśmie „PLOS ONE”. Naukowcy zbadali możliwość zmiany umieralności na COVID-19 późną jesienią 2020 roku przy użyciu podejścia statystycznego zwanego wnioskowaniem bayesowskim. Do wyciągnięcia wniosków wykorzystali ustrukturyzowane pod względem wieku, cotygodniowe dane dotyczące przypadków i zgonów spowodowanych przez COVID-19 w całym kraju, a także porównali różne modele rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 i spowodowanych nią zgonów. Zgodnie z wynikami badania wszystkie modele przewidywały „blisko dwukrotny wzrost” współczynnika umieralności w wyniku zakażenia (ang. infection fatality rate, IFR). Jednak te same modele wykazały również, że „wzrost IFR poprzedzał przedział czasowy, w którym wariant B.1.1.7 (alfa) stał się dominującym szczepem w Zjednoczonym Królestwie”, co sugeruje, że za wzrost liczby zgonów nie jest odpowiedzialny wyłącznie wariant alfa. „Porównujemy te wyniki dla Zjednoczonego Królestwa z podobnymi modelami dla Niemiec i Francji, które również wykazują wzrost IFR w tym samym okresie, pomimo jeszcze późniejszego pojawienia się nowych wariantów w tych krajach”, donoszą autorzy.

Inne przyczyny

Zatem jeśli wariant alfa nie jest jedyną przyczyną, co jeszcze można winić za gwałtowny wzrost liczby zgonów spowodowanych chorobą COVID w Zjednoczonym Królestwie w tym okresie? Według autorów do tej zmiany prawdopodobnie przyczyniły się również inne czynniki, takie jak sezonowość i/lub obciążenie systemu opieki zdrowotnej. Jak piszą, „sezonowość miałaby pośród nich podobne efekty w Zjednoczonym Królestwie i Niemczech (i być może słabsze efekty we Francji, to jednak nie jest jasne), co można stwierdzić z większym stopniem wiarygodności”. „Wniosek ten można również poprzeć badaniem z Izraela dotyczącym zmian wskaźników umieralności w szpitalach”. Autorzy chcieliby sprawdzić, czy dowody te pozostaną w mocy, gdy do modeli dołączy się nowsze dane i inne rodzaje obserwacji: „Może to obejmować dane dotyczące przyjęć do szpitala, badania w kierunku przeciwciał lub losowe badania osób bezobjawowych (co zostało już rozważone a posteriori w niniejszym raporcie). Większa ilość danych umożliwiłaby również stworzenie bardziej szczegółowych wersji modeli. Do tej pory pomijaliśmy na przykład możliwość ponownego zakażenia (utrata odporności). Możliwe byłoby również dokładniejsze przedstawienie czasu progresji przez kolejne etapy zakażenia. W przyszłych wariantach tych modeli uwzględnione mogą zostać również kampanie szczepienia na dużą skalę”. Projekt ADSNeSP (Active and Driven Systems: Nonequilibrium Statistical Physics) koordynuje Uniwersytet w Cambridge. Realizacja projektu zakończy się we wrześniu 2022 roku. Więcej informacji: projekt ADSNeSP

Słowa kluczowe

ADSNeSP, coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, wariant, alfa, wariant alfa, zgon, umieralność, Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły