European Commission logo
English English
CORDIS - EU research results
CORDIS

Article Category

Results Pack

Article available in the following languages:

Medborgarforskning: Inspirerande exempel på samhällsengagemang för Horisont Europa

Medborgarforskning är när den vanliga befolkningen, medborgarna, samarbetar med den vetenskapliga världen om forskning och innovation. Den har potential att göra forskningen mer spetskompetent och slagkraftig och fördjupa relationen mellan vetenskap och samhälle. I detta Results Pack får vi se tolv EU-finansierade projekt där man både utvecklar god praxis och bygger upp den kapacitet och de nätverk som behövs för ett lyckat samarbete med medborgarna runtom i Europa.

Climate Change and Environment icon Climate Change and Environment
Society icon Society
Health icon Health

En politisk prioritering med det förnyade europeiska forskningsområdet är att förbättra samverkan mellan forskningsvärlden och samhället i stort. I pakten för forskning och innovation i Europa, som antogs av Europeiska unionens råd i november 2021, är samhällsansvar en av de fastställda huvudprinciperna. Om man engagerar befolkningen i att utforma och genomföra forsknings- och innovationspolitik, kan det höja kvaliteten på forskningsresultaten och även göra att finansieringen får större effekt. Det hjälper också till att bygga upp förtroende och förståelse mellan vetenskap och samhälle.

Samarbete och samskapande

Tidigare har Science with and for Society inom Horisont 2020 stöttat samhällsengagemang och medborgarforskning. Genom denna del av programmet gavs 65 miljoner euro till 25 projekt. De projekten hade som syfte att tänja på gränserna för att engagera allmänheten i att ”syssla med vetenskap och innovation”, och där samlade man bevis på positiva effekter och fastställde fina exempel på god praxis. I projekten var vanligt folk inblandade i alla stadier i forskning och innovation, från att utarbeta agendor och metoder via att samla in och analysera data till övervaknings- och utvärderingsverksamheter. Idag representerar Horisont Europa ett steg av förändring i riktning mot samarbetsformer för forskning och innovation. I programmet prioriteras samutformning och samskapande, och det finns en förväntan om att påverka genom samskapande med allmänheten och slutanvändarna. Sökande uppmuntras att överväga metoder med öppen vetenskap och att inkludera allmänhet och samhällsengagemang i sin metodik, då den aspekten är en del av utvärderingsprocessen. Specifik vägledning om samhällsengagemang finns i Horizon Europe Programme Guide (programguiden för Horisont Europa). Dessutom är medborgar- och samhällsengagemang införlivat i alla Horisont Europas ”kluster” och EU-uppdrag avsedda att ta itu med globala utmaningar genom att göra befolkningens behov till något centralt i forskningsmålen. Detta återspeglar att forskningens framgång i Europa är erkänt beroende av ett omfattande engagemang av hög kvalitet, och av att samhällets kapacitet och intelligens utnyttjas optimalt. Det är därför nödvändigt att öka kännedomen om god praxis, nätverken av yrkesverksamma och källorna till kunskap. I detta Results Pack finns detaljer om tolv inspirerande medborgar- och samhällsengagemangsprojekt som Horisont 2020 stöder. De berättar om hur medborgar- och samhällsengagemang kan bidra till Horisont Europa på olika sätt. De utvalda projekten visar vilken bredd som finns av ämnesområden och innovationsteman där den här formen av forskning och innovation kan ha betydelse. Dessutom ger de inspiration till dem som är intresserade av att söka bidrag från Horisont Europa. Bland projekten i det här paketet finns ACTION, CitieS-Health och D-NOSES, där man utvecklat verktyg och metoder för att hjälpa befolkningen bekämpa framträdande former av föroreningar, eller klimatförändringar i allmänhet, i sina lokalområden. I InSPIRES tog man fram modeller för att engagera intressenter med forsknings- och innovationsprojekt på en rad olika områden genom ”science shops”. Andra projekt var mer områdesspecifika, särskilt CHERRIES med fokus på hälso- och sjukvård och GRECO med solkraft. DITOs sticker ut med sin stora räckvidd, som man fått genom sin specialanpassade strategi för engagemang, medan man i WeCount fick med olika städers invånare på att samla in trafikdata i syfte att forma en ny transportpolitik. SCALINGS var en utredning av hur metoder för samskapande skiljer sig åt mellan städer eller länder, och under vilka förhållanden allmänhetens deltagande kan utökas. MICS är ägnat åt att mäta medborgarforskningens effekter. I broschyren hittar du även information om plattformen EU-Citizen.Science ett kunskaps- och gemenskapsnav för medborgarforskningsutbyte av hög kvalitet, och om hur projektet WeObserve förbättrar samordningen mellan befintliga medborgarobservatorier och anknutna regionala, europeiska och internationella aktiviteter.