Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Miasta łączą siły w celu zapewnienia energooszczędnych i odnawialnych źródeł ogrzewania i chłodzenia

Siedem europejskich miast podejmuje działania w celu ograniczenia skutków zmiany klimatu polegające na wycofaniu paliw kopalnych z systemów ogrzewania i chłodzenia budynków.

Społeczeństwo icon Społeczeństwo
Energia icon Energia

Ogrzewanie i chłodzenie odpowiada za zużycie blisko połowy energii zużywanej każdego roku w całej Unii Europejskiej. Przejście na energooszczędne i odnawialne rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia budynków jest kluczem do realizacji celów klimatycznych i energetycznych przez poszczególne państwa członkowskie Wspólnoty. Plany tej transformacji powinny być już gotowe, jednak kilka miast wciąż pozostaje w tyle. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że samorządy muszą znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości, począwszy od wyboru najbardziej opłacalnych rozwiązań, które pozwolą na zastąpienie paliw kopalnych, aż po optymalne sposoby komunikacji z mieszkańcami. Niestety, często brakuje im odpowiednich zdolności i możliwości w tym zakresie. Co więcej, poszukiwanie odpowiedzi na te pytania wymaga wsparcia ze strony wielu różnych interesariuszy, w tym lokalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, społeczności energetycznych i decydentów na szczeblu krajowym i unijnym.

Europejskie miasta łączą siły

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DecarbCityPipes 2050 miasta takie jak Bilbao, Bratysława, Dublin, Monachium, Rotterdam, Wiedeń i Winterthur mają dostęp do wiedzy oraz umiejętności wymaganych do dekarbonizacji systemów ogrzewania i chłodzenia budynków do 2050 roku. Uczestnicy projektu skupiają się na wycofywaniu gazu ziemnego wykorzystywanego obecnie do ogrzewania budynków. Siedem miast uczestniczących w projekcie różni się wielkością, gęstością cieplną, klimatem, istniejącą infrastrukturą, dostępem do odnawialnych źródeł energii, możliwościami w zakresie planowania oraz stopniem zaawansowania planowania przestrzennego w zakresie energetyki. Te problemy zostaną poruszone w kilku poradnikach, których publikacja została zaplanowana w większości na bieżący rok. Przedstawione dokumenty i wytyczne umożliwią podzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi miastami na terenie Europy, które zdecydują się na wykorzystanie podejścia zastosowanego w ramach projektu. DecarbCityPipes 2050 to pierwszy projekt, który łączy uczestniczące w nim miasta, aby mogły uczyć się od siebie nawzajem i koordynować swoje działania w zakresie rozwiązywania lokalnych problemów i stawiania czoła wyzwaniom. W ramach prac miasta będą rozwijać swoje umiejętności w zakresie wykorzystania danych, narzędzi i środków planistycznych, a także zarządzania procesem i zmianą.

Rozwiązania w zakresie dekarbonizacji ogrzewania

Obecnie miasta zajmują się oceną zapotrzebowania na energię w związku z ogrzewaniem i chłodzeniem, a w następnej kolejności oszacują przyszłe zapotrzebowanie i potencjał energii odnawialnej w zakresie zasilania tych systemów. W związku z tym zagadnieniem partnerzy projektu opracowali sprawozdanie, które ma dwa główne cele. Pierwszym z nich jest pomoc siedmiu miastom w zbadaniu różnych możliwości i połączeń niskoemisyjnych źródeł ciepła i chłodzenia, które można wykorzystać na obszarach miejskich. Drugim jest określenie i opisanie mocnych i słabych stron poszczególnych rozwiązań grzewczych z punktu widzenia gospodarki i aspektów technicznych. Sprawozdanie rozpoczyna się od przyjrzenia się idealnej równowadze pomiędzy kosztami ogrzewania i oszczędnością ciepła, a następnie analizuje wybrane systemy ogrzewania, począwszy od indywidualnych źródeł ciepła, a kończąc na sieciach ciepłowniczych. Kolejnym etapem prac będzie stworzenie planów, które pozwolą określić najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania dla poszczególnych dzielnic. Ich wybór zależy między innymi od dostępnej infrastruktury energetycznej, rodzajów i gęstości zabudowy oraz lokalnych zasobów energetycznych. Miasta będą współpracować z lokalnymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w celu opracowania planów transformacji sektora ogrzewania i chłodzenia, które sprecyzują proces realizacji tych rozwiązań i działań, harmonogram wdrożeń oraz zaangażowanych interesariuszy. Aby to osiągnąć, konieczne będzie dostosowanie i stworzenie odpowiednich instrumentów prawnych i finansowych.

W drodze do dekarbonizacji sektora ogrzewania i chłodzenia

Zespół projektu DecarbCityPipes 2050, który dobiegnie końca w sierpniu 2023 roku, stawia sobie za cel wsparcie przeszło 220 urzędników publicznych i usprawnienie ponad 50 polityk. Celem jest zmotywowanie i wsparcie 80 kolejnych miast w całej Europie, aby zdecydowały się na pójście w ślady 7 miast biorących udział w pracach projektu. Droga do osiągnięcia bezemisyjnej energetyki w miastach została wytyczona przez ochotników, a realizacja wizji niezawodnego, zrównoważonego i taniego ogrzewania oraz chłodzenia jest w zasięgu ręki. Od miast zależy, czy uda się osiągnąć sukces.

Słowa kluczowe

DecarbCityPipes 2050, miasto, energia, ogrzewanie i chłodzenie, ogrzewanie, odnawialne, ciepło, chłodzenie, paliwa kopalne