Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Cyfryzacja w ramach klastra ICT4WATER zwiększy innowacyjność sektora wodnego

Woda jest kluczowa dla społeczeństwa i gospodarki. Musimy rozwiązać palące problemy związane z wodą, przystosować sektor gospodarki wodnej, by łagodzić skutki zmiany klimatu, zwalczać zanieczyszczenie wody i niedobory zasobów, a także odpowiednio zarządzać zapotrzebowaniem na wodę, uwzględniać wyzwania dotyczące sieci zależności woda-energia oraz zapobiegać degradacji ekosystemów. Cyfrowe rozwiązania mogą odegrać ważną rolę w rozwiązaniu niektórych z tych problemów.

Technologie przemysłowe
Społeczeństwo
Energia

Przedstawiona broszura CORDIS Results Pack opisuje 12 projektów finansowanych w ramach programu „Horyzont 2020” i prezentuje opracowane w nich innowacyjne rozwiązania TIK. Rozwiązania te obejmują zastosowanie niedrogich czujników, analiz dużych zbiorów danych (Big Data), aplikacji dla konsumentów oraz nowatorskich podejść do wykrywania wycieków, dzięki którym możliwe jest ograniczenie marnotrawstwa wody i usprawnienie prognozowania zapotrzebowania na wodę. Dodatkowo takie rozwiązania umożliwią skuteczniejsze monitorowanie, wykorzystywanie i uzdatnianie wody, przyczynią się do ograniczenia zanieczyszczeń, będą wspomagać odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie zasobów, a także dostosowanie sektora wodnego i powiązanych sektorów do wyzwań stawianych przez zmiany klimatu. Opracowane rozwiązania są zgodne z priorytetami Komisji przewodzonej przez Ursulę von der Leyen: „Europejski Zielony Ład” oraz „Europa na miarę ery cyfrowej”. W szczególności projekty te wspierają cyfrową transformację, która stanowi kluczowy czynnik umożliwiający realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez przyczynianie się do realizacji unijnych celów dotyczących klimatu i redukcji zanieczyszczeń, a także poprzez mobilizację przemysłu do dążenia do ekologicznej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podejście technologiczne

Projekty opisywane w broszurze Results Pack należą do klastra ICT4WATER, platformy stworzonej na potrzeby unijnych projektów badawczych i innowacyjnych, wykazującej konieczność cyfrowej transformacji sektora wodnego. Jednocześnie sektor wodny przechodzi transformacje ukierunkowane na wydajne wykorzystanie zasobów i ponowne wykorzystanie wody w kontekście bardziej obiegowego łańcucha wartości, który ma zastąpić gospodarkę liniową. Z tymi przemianami wiążą się nowe wyzwania, a mianowicie wymogi w zakresie automatyzacji i cyfryzacji podobne do tych obowiązujących w innych branżach i sektorach. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, w ramach klastra ICT4Water opracowano Plan działania, który wspomaga strategię jednego rynku cyfrowego. W klaster zaangażowani są naukowcy, dostawcy wody, władze lokalne oraz aktywni obywatele współpracujący w celu opracowywania i testowania nowych pomysłów.

Europejskie badania – innowacje i zastosowania

W ramach projektu SWAMP przedstawiono metody wykorzystania internetu rzeczy (IoT) oraz podejścia do inteligentnego gospodarowania wodą i precyzyjnej irygacji. Pilotażowe programy realizowano w Hiszpanii, we Włoszech i w Brazylii. W kolejnym projekcie, SIM4NEXUS, zastosowano analizę opartą na modelu, aby przewidzieć ogólnospołeczne skutki wykorzystania zasobów oraz stosownych polityk dotyczących sektorów takich jak rolnictwo, gospodarka wodna, bioróżnorodność i usługi ekosystemowe. Badacze z projektu INNOQUA opracowali modułowy system, który wykorzystuje dżdżownice, zooplankton i mikroalgi do oczyszczania ścieków w środowisku miejskim i wiejskim. Z kolei twórcy projektu Smart-PLANT zbadali, w jaki sposób technologie do odzyskiwania cennych materiałów ze ścieków można zastosować w istniejących oczyszczalniach ścieków, by wytwarzać produkty gotowe do wprowadzenia na rynek. Badacze z projektu WADI zajęli się opracowaniem atrakcyjnych cenowo powietrznych systemów nadzoru umożliwiających szybkie znajdowanie wycieków i minimalizowanie strat. W trakcie realizacji projektu INTCATCH zbudowano „inteligentne” łodzie wyposażone w sondy wieloparametrowe służące do monitorowania zanieczyszczenia wody. W ramach projektu GroundTruth2.0 wspólnie zaprojektowano i wdrożono obserwatoria obywatelskie, które pomagają lokalnym zainteresowanym stronom w zrównoważonym zarządzaniu zasobami naturalnymi poprzez gromadzenie danych przez obywateli. Z kolei zespół projektu POWER zbadał nowe metody zwiększania świadomości i przekazywania wiedzy pomiędzy obywatelami, by umożliwić skuteczną wymianę pomiędzy zainteresowanymi stronami. Twórcy projektu INCOVER opracowali z kolei innowacyjne i zrównoważone technologie oczyszczania ścieków oparte na odzyskiwaniu zasobów. W projekcie INTEGROIL utworzono niewielką platformę do wytwarzania wody o jakości dostosowanej do potrzeb, która ograniczy zapotrzebowanie na wodę w przemyśle naftowym i gazowym. Projekt AquaNES zaprezentował zaś innowacyjne procesy uzdatniania wody i ścieków oraz zarządzania nimi, oparte na połączonych naturalnych i sztucznie opracowanych systemach. W ramach ostatniego z projektów, CENTAUR, opracowano nowe podejście do kontroli sieci kanalizacyjnej w czasie rzeczywistym w celu ograniczenia ryzyka lokalnych powodzi na obszarach miejskich.