European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Municipal Action, Public Engagement and Routes Towards Energy Transition

Article Category

Article available in the following languages:

Miasta łączą siły, by sprawniej przejść transformację energetyczną

Program wzajemnych szkoleń skierowany do władz miejskich i zakładający wymianę najlepszych praktyk zainspirował nowe działania i utorował drogę do demokratycznej ekologicznej transformacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Wiele europejskich miast wprowadza innowacyjne rozwiązania energetyczne, tym samym torując drogę do sprawnej ekologicznej transformacji. Inne ośrodki chciałyby do nich dołączyć, jednak brak im wiedzy na temat tego, jak rozpocząć i kontynuować działania. Rozwiązaniem tego problemu może być finansowany ze środków Unii Europejskiej projekt mPOWER zrzeszający siedmiu partnerów z Chorwacji, Francji, Niderlandów, Hiszpanii i Zjednoczonego Królestwa. Zespół projektu połączył obie opisywane grupy w ramach programu wzajemnych szkoleń, aby zainicjować miejskie działania, które umożliwią przeprowadzenie sprawiedliwej, ekologicznej i demokratycznej transformacji energetycznej.

Wprowadzanie innowacji w miejskiej energetyce poprzez dzielenie się wiedzą i współpracę

Kampania rekrutacyjna projektu mPOWER spotkała się z ogromnym odzewem. Według Rowana Matarama, kierownika ds. strategii i procesu na rzecz zrównoważonych miast z Platform London i koordynatora projektu mPOWER, „projekt przekroczył cele w zakresie uczestnictwa o 46 %, umożliwiając nawiązanie 175 relacji z poszczególnymi przedstawicielami miast”. Wdrożono trzy różne inicjatywy wspierające wzajemne szkolenia: mPOWER Digital, mPOWER Exchange oraz mPOWER Activate. Wymagane w ramach tych inicjatyw poziomy zaangażowania i uczestnictwa różniły się, by uwzględnić różne poziomy dostępności, doświadczenia i zaangażowania. mPOWER Digital oferowała internetowe szkolenie koncentrujące się na różnych kwestiach związanych z systemem energetycznym. Co tydzień odbywały się webinaria, podczas których zaproszeni goście wygłaszali prezentacje na specjalne tematy, po których następowały interaktywne dyskusje. „Odnieśliśmy też sukces, wykorzystując szkolenie do podniesienia kwestii demokratycznego uczestnictwa obywatelskiego ”, dodaje Helen Traill, badacza ds. miejskich transformacji pracująca pod kierownictwem Andrew Cumbersa, głównego badacza projektu, na Uniwersytecie w Glasgow. Z kolei inicjatywa mPOWER Exchange umożliwiła uczestnikom odwiedzenie innych władz lokalnych oraz wspólne omówienie istniejących i proponowanych koncepcji rozwoju nowych projektów energetycznych. Uczestnicy mPOWER Exchange mieli też okazję wziąć udział w mPOWER Activate, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce w ramach projektów opartych na współpracy.

Bariery utrudniające realizację miejskich inicjatyw energetycznych

Zespół mPOWER określił szereg przeszkód utrudniających miejskie transformacje energetyczne. Brak dostępu do kapitału oferowanego na korzystnych warunkach był prawdopodobnie najpoważniejszą z nich. Duże znaczenie miał również brak dostępu do danych, jako że większość danych należy do prywatnych firm i nie jest dostępna dla władz miasta. Istotne okazały się również problemy z zaangażowaniem obywateli oraz degeneracja władzy. Z uwagi na te wyzwania istniejący poziom zaangażowania i działania na szczeblu miejskim w Europie jest imponujący. Ponad 90 % miast biorących udział w ankiecie mPOWER (85 miast w krajach w całej Europie) było zaangażowanych w wytwarzanie energii.

Przyszła spuścizna

„Poznaliśmy szereg ekscytujących i właściwych dla danego kontekstu działań podejmowanych przez miasta w całej Europie. Choć żadnego z projektów nie da się dokładnie odwzorować w żadnym innym miejscu, miasta mogą czerpać inspiracje z takich doświadczeń, by tworzyć rozwiązania dostosowane do ich warunków”, zauważa Mataram. Na przykład rady miast Plymouth i Nottingham, pionierzy w pracach nad ubóstwem paliwowym i modernizacją w Zjednoczonym Królestwie, pokonały istniejące problemy, gwarantując, że najbardziej narażeni uzyskają dostęp do programów modernizacji. Opracowane rozwiązania skategoryzowano według określonych tematów energetycznych i włączono do wytycznych w zakresie najlepszych praktyk, podając wiele przykładów. Przez pięć lat po zakończeniu projektu będzie też można wysłuchać odcinków inspirującego podcastu City Stories. Zespół projektu mPOWER pomyślnie zrealizował cele związane z tworzeniem potencjału w zakresie transformacji energetycznej wśród miast uczestniczących w projekcie. „Jednym z najbardziej ekscytujących wyników były informacje zwrotne pokazujące, jak ważne okazały się programy wzajemnych szkoleń, które zainspirowały miasta do wykorzystania transformacji energetycznej jako sposobu na pogłębienie procesów demokratycznych, podwyższenie standardów życia oraz ograniczenie ubóstwa energetycznego”, dodaje Traill. Mataram i Traill podsumowują: „Współpraca i uczenie się są ważne dla transformacji energetycznej miast, która dzięki temu nie tylko się powiedzie, ale też przyczyni się do promowania bardziej demokratycznych praktyk”. Twórcy projektu mPOWER utorowali drogę do sprawiedliwej transformacji energetycznej przy rosnącym zaangażowaniu miast oraz demokratycznej kontroli na szczeblu lokalnym.

Słowa kluczowe

mPOWER, miejski, transformacja energetyczna, miasta, wzajemne szkolenia, program szkoleń, najlepsze praktyki, podcast

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania