Skip to main content

FIWARE for the Next Generation Internet Services for the WATER sector

Article Category

Article available in the folowing languages:

Cyfryzacja sektora gospodarki wodnej

Wdrożenie rozwiązań dla sektora gospodarki wodnej opartych na technologii FIWARE pozwoli sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem wodą.

Żywność i zasoby naturalne
Bezpieczeństwo

Istotnym punktem działań UE w dziedzinie klimatu, środowiska, efektywnej gospodarki zasobami i surowców jest zobowiązanie państw członkowskich do prowadzenia efektywnej i proaktywnej gospodarki wodnej. Finansowany ze środków UE projekt Fiware4Water wspiera cyfrową transformację całego sektora gospodarki wodnej poprzez rozwój wspólnej i otwartej platformy cyfrowej, opartej na technologii i ekosystemie FIWARE. „Głównym celem konsorcjum 14 partnerów z przedsiębiorstw wodociągowych, programistów IT i naukowców zajmujących się danymi było opracowanie nowej znormalizowanej, interoperacyjnej i bezpiecznej cybernetycznie platformy »Fiware4Water Reference Architecture« (F4W-RA) umożliwiającej zarządzanie zasobami wodnymi”, mówi Sonia Siauve, koordynatorka projektu.

Wprowadzenie F4W-RA w czterech zakładach wodociągowych

W celu przetestowania operatywności platformy zintegrowano ją z już istniejącymi systemami gospodarki wodnej w czterech obiektach demonstracyjnych. W greckim obiekcie demonstracyjnym pracowano nad optymalizacją zaopatrzenia w wodę surową, natomiast we francuskim skupiono się na zarządzaniu systemem dystrybucji wody. W holenderskim zakładzie zajmowano się inteligentną kontrolą ścieków, a w angielskiej placówce koncentrowano na inteligentnym opomiarowaniu i zaangażowaniu obywateli. „Chcieliśmy wesprzeć te cztery przedsiębiorstwa wodociągowe w opracowywaniu inteligentnych aplikacji opartych na technologii FIWARE odpowiadających ich potrzebom”, dodaje Siauve. Zespół projektu Fiware4Water rozszerzał więc możliwości i funkcjonalności ekosystemu FIWARE, rozwijając nowe komponenty, w tym narzędzia do analizy dużych zbiorów danych. „Na przykładzie czterech obiektów demonstracyjnych i optymalizacji pełnego obiegu wody chcieliśmy również pokazać przedsiębiorstwom wodociągowym sposób, w jaki mogą przejść na zarządzanie operacyjne w czasie rzeczywistym przy użyciu zaawansowanych technologii, takich jak platformy internetu rzeczy”, tłumaczy Siauve.

Cyfryzacja sektora gospodarki wodnej za pomocą F4W-RA

Platformę F4W-RA dopracowano, przetestowano i wdrożono w czterech obiektach demonstracyjnych, przez co udowodniono potencjał tej technologii w zakresie cyfryzacji sektora gospodarki wodnej. Zaprojektowano, rozwinięto, zatwierdzono i zaprezentowano ponad 25 modeli naukowych. „Inteligentne aplikacje stworzone w projekcie Fiware4Water bazowały na inteligentnych modelach obiegu wody, w których uwzględniono wiele istotnych kwestii dotyczących zarządzania cyklem wody, biorąc pod uwagę zaopatrzenie w wodę surową, dystrybucję wody, zarządzanie oczyszczalnią ścieków i zaangażowanie klientów”, dodaje Siauve. W sumie opracowano cztery inteligentne aplikacje oraz aplikację mobilną, które będą służyć zarządcom wody i obywatelom. Dodatkowo, aby zapewnić, że rozwiązania cyfrowe opracowane w obiektach demonstracyjnych będą powielane w Europie i na świecie, przeprowadzono działania w zakresie zaangażowania społeczno-politycznego, które doprowadziły do powstania lokalnych forów wodnych.

Zapewnienie trwałości F4W-RA

„Jesteśmy pewni, że w perspektywie długoterminowej nowa platforma cyfrowa F4W-RA umożliwi sektorowi gospodarki wodnej podniesienie wydajności systemu wodnego, zapewnienie lepszej jakości wody, efektywne wykorzystanie zasobów, redukcję zanieczyszczeń oraz pozwoli na obniżenie powiązanych kosztów operacyjnych, w taki sposób, aby globalne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju zostały osiągnięte zgodnie z przepisami i przy zaspokojeniu przyszłych potrzeb gospodarczych, społecznych i środowiskowych”, podsumowuje Siauve. Nad trwałością i wdrażaniem nowej platformy będzie czuwać Smart Water Domain Committee – komisja ds. cyberprzestrzeni przy Fundacji FIWARE. Uczestnicy projektu Fiware4Water z miast pilotażowych, którzy stworzyli lokalne forum wodne, są obecnie częścią globalnej sieci i wezmą udział w Konferencji wodnej ONZ w marcu 2023 roku.

Słowa kluczowe

Fiware4Water, sektor gospodarki wodnej, F4W-RA, zakłady wodociągowe, platforma cyfrowa, technologia FIWARE, Fiware4Water Reference Architecture

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania