Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

5G for Connected and Automated Road Mobility in the European UnioN

Article Category

Article available in the following languages:

Wchodzimy na wysokie obroty: zautomatyzowana jazda ponad granicami państw

W Europie coraz intensywniej postępują prace nad rozpowszechnieniem pojazdów autonomicznych. Można też zaobserwować kompleksowe przykłady usług transgranicznych wspieranych przez 5G i mobilne obliczenia brzegowe.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Transport i mobilność icon Transport i mobilność

W pełni zautomatyzowane i pozbawione kierowców pojazdy mogą być odległe o dziesiątki lat, ale na horyzoncie pojawiają się środowiska ruchu mieszanego z pojazdami o różnym poziomie automatyzacji. Zakłada się, że przyczynią się one do ogromnego zmniejszenia liczby zgonów związanych z ruchem drogowym, niższych emisji, mniejszych korków oraz przyjemniejszej jazdy. Europa wyprzedza większość świata, jeśli chodzi o połączoną i zautomatyzowaną mobilność (ang. connected and automated mobility, CAM). W lipcu 2022 r. Unia Europejska ustanowiła ramy prawne dla homologacji pojazdów zautomatyzowanych i w pełni autonomicznych. Nowe przepisy wprowadziły również obowiązkowe zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Jakby na zawołanie, również w lipcu 2022 r. zespół ambitnego, finansowanego przez Unię projektu 5G-CARMEN zakończył całościową demonstrację zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy i płynnej komunikacji transgranicznej. Realizowane działania odbywały się w całym korytarzu 5G stworzonym w ramach projektu 5G-CARMEN, obejmującym 600 km dróg łączących trzy kraje europejskie.

5G jest niezbędne dla połączonej i zautomatyzowanej mobilności o znaczeniu krytycznym

W obecnych europejskich sieciach komórkowych połączenia w ramach roamingu w innych krajach są zazwyczaj kierowane z powrotem do sieci macierzystej. Dłuższe ścieżki komunikacyjne skutkują dłuższym czasem transportu i przetwarzania informacji krytycznych dla jazdy. Zespół projektu 5G-CARMEN rozszerzył istniejące komercyjne sieci 4G i zakres trwającego obecnie wdrożenia sieci 5G, aby zapewnić ciągły zasięg sieci 5G między Niemcami i Austrią oraz między Austrią i Włochami wzdłuż korytarza Monachium-Bolonia. Według Edwina Fischera z Deutsche Telekom, kierownika technicznego 5G-CARMEN: „Członkowie projektu 5G-CARMEN wdrożyli środki umożliwiające szybki ponowny wybór sieci 5G spomiędzy trzech komercyjnych sieci 5G na granicach. Umożliwiło to kontrolowany wybór sieci podczas tranzytu granicznego i przerwę w łączności trwającą zaledwie 2–4 sekundy w porównaniu z dziesiątkami sekund lub nawet minutami w standardowych scenariuszach roamingowych”.

Mobilne obliczenia brzegowe zapewniają sprawny roaming

W ramach projektu wdrożono regionalne centra danych na potrzeby mobilnych obliczeń brzegowych (ang. mobile edge computing, MEC) z odpowiednim lokalnym/regionalnym podziałem połączeń komórkowych w trzech sieciach. Umożliwiło to wymagające i scentralizowane manewrowanie wspomagane (na pasie ruchu, zmianę pasa ruchu i scentralizowane łączenie pasów) w oparciu o sieć komórkową typu pojazd-otoczenie, która łączy pojazdy ze sobą nawzajem oraz z infrastrukturą transportową. „Zespól projektu 5G-CARMEN wdrożył i przetestował swoje usługi CAM w warunkach ruchu mieszanego. Usługi oparte na MEC działały w zorganizowanym środowisku chmury brzegowej ponad granicami, umożliwiając bezproblemowy roaming usług CAM”, dodaje Fischer. „Organizacja usług »od brzegu do brzegu« zapewniła ciągłość usług 5G CAM w całym MEC i środowiskach sieciowych różnych operatorów sieci komórkowych”, wyjaśnia Fischer.

Zmiana pasów i przyspieszenie do mety

Wszystko to nie byłoby możliwe bez ponownego ustalenia priorytetów po dyskusji śródokresowej. Pierwotnie projekt koncentrował się na przypadkach użycia ekologicznej jazdy CAM oraz usługach informacyjno-rozrywkowych dostępnych na tylnych siedzeniach, jednak w trakcie realizacji prac zmieniono ich kierunek. Badacze skupili się na wymagających, ulepszonych usługach manewrowania, dodając złożoną scentralizowaną usługę łączenia pasów ruchu, która została ukończona i pomyślnie wdrożona. Współpraca z projektami 5GCroCo i 5G-MOBIX wzmocniła promocję 5G na potrzeby CAM na wysokiej rangi konferencjach i kongresach, aby zdynamizować społeczność naukową i ogół społeczeństwa. „Zespół projektu 5G-CARMEN pokazał, że 5G jest niezbędne dla krytycznych usług CAM, nawet w obecnym stanie połączenia z elementami sieci 4G. Co więcej, udowodnił też, że już teraz jest to możliwe w komercyjnych sieciach 5G, a nie tylko w testowych sieciach tworzonych na zamówienie, oraz że znaczna poprawa systemu roamingu w całej Europie jest możliwa już na tym etapie”, podsumowuje Fischer. Projekt 5G-CARMEN pokazał nam drogę do bezpieczniejszego, bardziej ekologicznego i inteligentnego transportu, a także przygotował grunt pod wdrożenie korytarzy 5G dla usług CAM w całej Europie.

Słowa kluczowe

5G-CARMEN, 5G, CAM, roaming, MEC, mobilne obliczenia brzegowe, połączona i zautomatyzowana mobilność, zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, transgraniczny, sieć komórkowa typu pojazd-otoczenie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania