CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Improving Cold Chain Energy Efficiency

Article Category

Article available in the following languages:

Zwiększanie efektywności energetycznej łańcucha chłodniczego żywności w Europie

Chłodzenie żywności i napojów w czasie transportu jest niezbędne, jednak wiąże się z olbrzymim zużyciem energii i znaczącymi emisjami dwutlenku węgla. Z tego powodu zespół badaczy pracuje nad usprawnieniem całego systemu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Żywność i napoje transportowane wszystkimi trasami Europy muszą być chłodzone – nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nie oznacza to jednak, że sam proces jest pozbawiony problemów. Chłodzenie żywności na każdym etapie łańcucha dostaw, czyli podczas jej transportu, przetwarzania i przechowywania, wiąże się ze zużyciem ogromnych ilości energii, w związku z czym łańcuch chłodniczy jest jednym z najbardziej energochłonnych systemów wchodzących w skład europejskiego sektora żywności i napojów. Finansowany przez UE projekt ICCEE był poświęcony poprawie efektywności systemów chłodzenia w łańcuchu chłodniczym, skupiając się w szczególności na małych i średnich przedsiębiorstwach. „Nasz zespół postanowił skoncentrować się na sektorze MŚP, ponieważ firmy działające w tym sektorze nie zatrudniają ekspertów zajmujących się analizami energetycznymi”, wyjaśnia Simone Zanoni, profesor inżynierii systemów przemysłowych na Uniwersytecie w Brescii i koordynator projektu ICCEE. „Ponadto małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze artykułów spożywczych i napojów zwykle nie koordynują swoich działań, co uniemożliwia zajęcie się problemem efektywności energetycznej na poziomie systemowym” dodaje. Nowe technologie, w tym ulepszone systemy oświetlenia lub wentylacji w chłodniach, mogą znacząco poprawić efektywność energetyczną w całej sieci dostaw. Wiele przedsiębiorstw ma jednak zastrzeżenia związane z wdrażaniem energooszczędnych rozwiązań, a jednym z powodów tego stanu rzeczy są trudności związane z zaspokajaniem zmiennego popytu ze strony klientów. Celem projektu ICCEE była zmiana praktyk, technologii i kultury europejskich firm działających w sektorze MŚP, by w ten sposób zachęcać je do zwiększania efektywności energetycznej.

Budowanie społeczności wokół oszczędzania energii

Jednym z głównych działań projektu ICCEE było stworzenie programu budowania potencjału, którego celem było rozpowszechnianie wiedzy oraz zwiększanie możliwości technologicznych europejskich przedsiębiorstw. Program obejmował bezpośrednie szkolenia, warsztaty i seminaria z udziałem zewnętrznych ekspertów, a także opracowanie internetowej platformy szkoleniowej. „Działania w zakresie budowania potencjału były skierowane głównie do ekspertów spoza branży energetycznej – mam tu na myśli decydentów małych i średnich przedsiębiorstw”, zauważa Zanoni. Dzięki tym działaniom zespołowi projektu ICCEE udało się skutecznie zwiększyć świadomość i poszerzyć wiedzę zainteresowanych firm dotyczącą kwestii energetycznych i środowiskowych, co przełożyło się na zmiany nawyków i zachowań. „Operatorzy chłodni i inni uczestnicy łańcucha chłodniczego wyrazili zainteresowanie unowocześnieniem wykorzystywanych przez siebie rozwiązań w oparciu o nasze sugestie, które zbiegły się w czasie z podwyżkami cen energii, których doświadczyliśmy w drugiej połowie projektu”, mówi Zanoni. „Decydenci zobaczyli też jasne korzyści z koordynacji działań i zrozumieli, w jaki sposób decyzje dotyczące logistyki wpływają na efektywność energetyczną”, dodaje.

Nowe narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji

Zespół projektu ICCEE opracował również narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji dotyczących efektywności energetycznej w łańcuchu chłodniczym, aby pomóc przedsiębiorstwom w analizie ich własnych praktyk energetycznych. Narzędzie internetowe gromadzi dane z z całego sektora żywności i napojów oraz dostarcza analizy efektywności energetycznej każdego z etapów łańcucha dostaw. Interesariusze mogą dzięki temu dowiedzieć się więcej na temat efektywności energetycznej procesu przygotowania surowców, logistyki czy magazynowania, a następnie podejmować decyzje w oparciu o twarde dane.

Element działań w całej Europie

Wyniki projektu mogą pomóc decydentom UE w opracowywaniu polityk sektorowych dotyczących łańcuchów chłodniczych. W konferencji podsumowującej realizację projektu ICCEE uczestniczyli kluczowi przedstawiciele przedsiębiorstw i stowarzyszeń, a poruszane tematy dotyczyły między innymi punktu widzenia decydentów. Narzędzia i materiały opracowane w ramach projektu, w tym platforma kursów internetowych, są nadal dostępne i mogą zostać wykorzystane przez firmy rozważające wprowadzenie zmian dotyczących efektywności energetycznej. „Materiały i rezultaty realizowanych projektów są także rozpowszechniane za pośrednictwem różnych mediów społecznościowych, w tym serwisów takich jak LinkedIn i Twitter”, zauważa Zanoni. „Złożyliśmy także wniosek o dofinansowanie kolejnego projektu, który skupi się na przemyśle mleczarskim. Oczekujemy obecnie na ocenę Komisji Europejskiej”.

Słowa kluczowe

ICCEE, zimno, łańcuch dostaw, Europa, żywność, napoje, przemysł, energia, decyzja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania