CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

DIGital traNsport In and for socieTY

Article Category

Article available in the following languages:

Rewolucja cyfrowa w transporcie miejskim sprzyja włączeniu społecznemu

Bariery technologiczne grożą wykluczeniem wybranych grup i pozbawieniem ich możliwości korzystania z nowoczesnego transportu. Rozwiązaniem tego problemu mają być nowe ramy.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Rewolucja cyfrowa zmienia sposób, w jaki ludzie uzyskują dostęp do informacji o usługach i produktach transportowych, a także kształtuje nowe wzorce mobilności i metody transportu. Nie wszyscy korzystają jednak z tych cyfrowych udogodnień. Pojawiająca się w związku z tym „przepaść cyfrowa” może doprowadzić do podziału i segregacji grup w oparciu o ich dostęp do usług cyfrowych. Problem dotyczy między innymi osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnościami, osób w trudnej sytuacji ekonomicznej i z niskim wykształceniem, które nie umieją korzystać z transportu nowej generacji z powodów takich jak niewystarczający dostęp do wymaganej technologii lub niski poziom umiejętności cyfrowych. „Przepaści cyfrowej w obszarze mobilności, a w szczególności jej potencjalnemu wpływowi na ubóstwo transportowe, nie poświęcono jeszcze niezbędnej uwagi w krajowych i lokalnych politykach w sprawie mobilności”, wyjaśnia Silvia Gaggi, starsza kierowniczka projektu w Instytucie ISINNOVA (Institute of Studies for the Integration of Systems) i koordynatorka projektu DIGNITY. „Jeśli nie zostaną podjęte stosowne działania, coraz większa cyfryzacja rozwiązań w zakresie mobilności może spowodować dalsze wykluczenie określonych grup szczególnie narażonych”, dodaje.

Innowacyjny transport dla wszystkich

W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu DIGNITY naukowcy opracowali zupełnie nowe ramy na rzecz transportu miejskiego. „Celem było wsparcie publicznych i prywatnych dostawców usług w zakresie mobilności w tworzeniu powszechnych produktów lub usług cyfrowych, które są dostępne i użyteczne dla jak największej liczby osób, niezależnie od ich dochodów, pochodzenia społecznego, sytuacji zdrowotnej czy wieku”, mówi Gaggi. Projekt miał również na celu pomóc decydentom w formułowaniu długoterminowych strategii promujących innowacje w transporcie, jednocześnie reagując na globalne zmiany społeczne, demograficzne i gospodarcze, w tym wyzwania związane z ubóstwem i migracją.

Podejście projektu DIGNITY

Pierwszym krokiem było oszacowanie wielkości „przepaści cyfrowej” w ośrodkach miejskich w całej Europie poprzez sprawdzenie, w jakim stopniu cyfrowa scena transportowa w danym mieście, regionie lub kraju sprzyja włączeniu społecznemu. W tym celu zespół zgromadził informacje na temat umiejętności cyfrowych i ubóstwa transportowego ludności, świadczenia usług cyfrowych związanych z transportem miejskim oraz polityk kształtujących mobilność cyfrową i włączenie społeczne. W oparciu o wnioski i spostrzeżenia z etapu wstępnego, zespół podjął prace nad wypełnieniem tej przepaści. Proces ten obejmował tworzenie potencjalnych scenariuszy w celu opracowania polityk sprzyjających włączeniu społecznemu przy wkładzie szeregu interesariuszy, od decydentów politycznych po dostawców usług transportowych i użytkowników końcowych. „Podejście projektu DIGNITY zostało opracowane w taki sposób, aby rezultaty etapu tworzenia ram i likwidacji przepaści można było wykorzystać do wspólnego opracowania lokalnej strategii na rzecz cyfrowego ekosystemu podróży sprzyjającego włączeniu społecznemu”, zauważa Gaggi.

Próby w całej Europie

Podejście opracowane w ramach projektu DIGNITY zostało pomyślnie przetestowane w ramach czterech projektów pilotażowych realizowanych w całej Europie – w Barcelonie, Flandrii, Ankonie i Tilburgu. Wysiłki te zaowocowały innowacyjnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji przez lokalnych i regionalnych decydentów w celu formułowania polityk i strategii sprzyjających włączeniu cyfrowemu, a także przez dostawców usług cyfrowych w celu projektowania produktów i usług bardziej sprzyjających włączeniu społecznemu. Zestaw narzędzi DIGNITY i wytyczne umożliwiają władzom wdrożenie metod badawczych na terenie własnych miast i miejscowości. Ponadto dane na poziomie populacji zgromadzone w pięciu państwach członkowskich UE, w połączeniu z przykładami usług mobilności cyfrowej działających w całej Europie, zapewniły całościową perspektywę i pozwoliły na stwierdzenie, które grupy są wykluczone z korzystania z określonego produktu lub usługi cyfrowej i z jakich powodów. „Projekt DIGNITY zwiększył świadomość istnienia przepaści cyfrowej w transporcie i potrzeby jej zlikwidowania, tak aby nikogo nie ominęła transformacja cyfrowa, przyczyniając się w ten sposób do budowania »kultury godności« dla wszystkich podmiotów w ekosystemie transportu cyfrowego”, mówi Gaggi.

Słowa kluczowe

DIGNITY, miejski, cyfrowy, transport, mobilność, działania, ekosystem, ubóstwo

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania