Skip to main content

Coated sintered metal trap

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszone, ekologiczne silniki spalinowe

Pod patronatem projektu COMET, naukowcy badali reakcje fizykochemiczne zachodzące w silnikach Diesla, aby opracować ulepszone systemy filtrowania pyłów.

Technologie przemysłowe

W projekcie COMET specjaliści podjęli się opracowania wytrzymałego, powlekanego filtra zaporowego wykonanego ze spieku metalu. Celem projektu było zmodyfikowanie silnika w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią recyrkulację wydychanego gazu, co z kolei wpłynęłoby na polepszenie wtryskiwania i spalania. Szczególny nacisk położono na parametry silnika, aby zminimalizować emisję tlenków azotu (NOx) oraz pyłów. Po scharakteryzowaniu materiału filtrującego pod względem skuteczności filtrowania, ciśnienia zasysania oraz zdolności regeneracji, przeprowadzono dodatkowe badania obejmujące korozję materiału. Dostarczyły one istotnych informacji o temperaturze pracy filtra. Ponadto zbadano i scharakteryzowano zdolność zatrzymywania popiołu i sadzy. Jednym z najistotniejszych elementów projektów było badanie reaktywności sadzy w silniku Diesla, która osadza się na metalowym filtrze. W wyniku tych badań uzyskano ważne informacje odnośnie mechanizmów reakcji zachodzących pomiędzy sadzą i spalinami, m.in. dwutlenkiem i tlenkiem azotu z uwzględnieniem efektów działania pary wodnej. Analizie poddano także wpływ działania katalizatora reakcji utleniania na mechanizmy reakcji oraz kinetykę spalania sadzy. Z pomocą specjalistycznego modelu kinetycznego zastosowanego w miejscu powstawania w filtrze cienkiej warstwy sadzy zweryfikowano skutki działania wyziewanych gazów. Model kinetyczny można zastosować w badaniach wymagających kompletnego prototypu mechanizmu regeneracji filtra sadzy. Wyniki projektu mogą pomóc w lepszym przewidywaniu i weryfikacji strategii regeneracji filtrów sadzy, umożliwiając opracowanie bardziej ekologicznych i lepiej działających silników spalinowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania