Skip to main content

New breeding tools for improving mastitis resistance in european dairy cattle

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mapy sekwencji dla genów bydła

Zapalenie gruczołu mlekowego może drastycznie pogarszać zdrowie zwierząt oraz pociągać za sobą poważne konsekwencje ekonomiczne. Dlatego też rozwijanie metod mających na celu ochronę zwierząt hodowlanych jest niezwykle istotne dla europejskiego przemysłu rolnego.

Zdrowie

Finansowany przez WE projekt MASTITIS RESISTANCE skoncentrował się na wyhodowaniu bydła odpornego na zapalenie gruczołu mlekowego, co poprawiłoby ogólny stan zdrowia stada. Jako że takie działanie w oparciu wyłącznie o cechy fenotypowe stwarza poważne trudności, partnerzy projektu postanowili zastosować selekcję wspomaganą markerem (ang. MAS, marker assisted selection). Innymi słowy, selekcja zwierząt odpornych na chorobę jest oparta na kryteriach genetycznych zamiast na fenotypowych. To podejście miało również na celu dalsze naświetlenie etiologii zapalenia gruczołu mlekowego w aspekcie czynnika chorobotwórczego. Partner projektu, Instytut Roslin, skonstruował serię map RH (ang. radiation hybrid mapping — mapowanie hybrydowe z wykorzystaniem promieniowania) konkretnych chromosomów bydlęcych — BTA9 i BTA11. Mapy RH służą do precyzyjnego określenia lokalizacji markerów genetycznych w sekwencji genu. Aby uzyskać dokładniejszą ogólną sekwencję genetyczną dla obu chromosomów, połączono wyniki map RH z serią map kontigów. W efekcie otrzymano szczegółową i precyzyjną mapę sekwencji genów BTA9 i BTA11 do oznaczania loci cech ilościowych (ang. QTL, quantitative trait loci) związanych z opornością na zapalenie gruczołu mlekowego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania