Skip to main content

Harmonising collaborative planning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Prawidłowe metody edukacji odnośnie zarządzania zlewniami rzek

Zbadano współuczestniczące zarządzanie zlewniami rzek i jego funkcję w ramach europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej, koncentrując się specyficznie na edukacji społecznej w ramach 11 europejskich analiz przypadku.

Zmiana klimatu i środowisko

Projekt HARMONICOP spotęgował zrozumienie współuczestniczącego zarządzania zlewniami rzek w Europie i wsparł wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej w tym zakresie. Prowadzone w tym względzie badania skoncentrowane były na zasadniczych i ambitnych aspektach, takich jak problemy skalowania, rola informacji i jej narzędzi oraz wpływy kulturalne, polityczne i geograficzne. Nastepnym krokiem był projekt roboczy 5 (WP5), w ramach którego skoncentrowano się na uzyskaniu doświadczenia z PP (uczestnictwo społeczne) przy zarządzaniu zlewniami rzek. W ten sposób można było zbadać wprowadzanie procesów społecznych i narzędzi IC, oraz modeli wykorzystanych na poziomie zlewni rzek. Ponadto, przebadano problemy, jakie wystąpiły w poprzednich projektach roboczych i opracowano założenia dla efektywnego PP. Dzięki temu można było ustalić dobrze funkcjonujące sposoby podejścia, by wdrożyć je w charakterze dobrych praktyk europejskich. Metodologia ta zawierała wybór analiz przypadku w szerokim zakresie podłoża historycznego, geograficznego i instytucjonalnego, umożliwiając analizę odpowiednią dla szerokiego zakresu uwarunkowań. Dodatkowo wykorzystano analityczne podejście oparte o pytania zadawane przy pracy na wcześniejszymi projektami roboczymi i zastosowano analityczny szablon wzajemnych zależności studiowanych przypadków. Szablon ten powiązał wnioski dotyczące trudności w edukacji społecznej i procesy stanowiące podstawę takiej edukacji z analiz przypadku, umożliwiając uwypuklenie podobieństw i różnic. Wyciągnięte wnioski były rozległe. Niektóre z nich obejmowały istotę kontekstu i organizację zespołów, by stworzyć elastyczność działania przy pomocy instruktorów i szefów, a także prawidłowe podejście w oparciu o wzajemne pozytywne oddziaływanie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania