Skip to main content

Crisp, distributed intelligence in critical infrastructure for sustainable power (CRISP)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Większa niezawodność systemu energetycznego

Techniczny wpływ penetracji wytwarzania rozproszonego na działanie systemu energetycznego przeanalizowano pod kątem różnych aspektów niezawodności systemu.

Energia

W ramach projektu CRISP zbadano, opracowano i przetestowano sposoby wykorzystania innowacji TIK w celu oszczędnego i niezawodnego monitorowania sieci energetycznych oraz zarządzania i sterowania nimi. Opracowano oprogramowanie przeznaczone do projektowania interaktywnych, inteligentnych sieci dystrybucji z większymi możliwościami monitorowania regionalnego i sterowania w obrębie nowej, zintegrowanej sieci dystrybucji na terenie UE. W różnych krajach przeprowadzono liczne testy laboratoryjne i badania w terenie, w wyniku których uzyskano praktyczne wskazówki dotyczące zastosowania inteligentnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w sieciach energetycznych z dużym udziałem wytwarzania rozproszonego. Następnie utworzono szczegółowy opis systemu energetycznego, aby zbadać konsekwencje techniczne penetracji wytwarzania rozproszonego oraz sposoby zapobiegania przerwom w zasilaniu powiązanym zazwyczaj z przesyłaniem energii. Określa on istotne zdarzenia i plany zapobiegania ich skutkom. Ponadto zaproponowano określone kryterium, które umożliwia wskazanie w czasie rzeczywistym sytuacji mających wpływ na stabilność. Ocena stabilności w czasie rzeczywistym jest wykonywana dla poszczególnych komórek i łączona na wyższym poziomie. Umożliwia to bardziej złożone badanie stabilności z zastosowaniem parametru skalowalności, który jednocześnie pozwala uwzględnić ograniczenia lokalne i globalne. Ponadto określono przyszłe wymagania w zakresie sterowania i komunikacji dla różnych rodzajów zastosowań systemów energetycznych na skalę lokalną.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania