Skip to main content

Keys for quality performance management of the care of older persons in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Podręcznik użytkowania zestawu narzędzi CareKeys

Projekt CareKeys stanowił 3,5-letni projekt badawczy, w ramach którego opracowano i zatwierdzono metody oraz wskaźniki efektywności dotyczące opieki nad osobami w podeszłym wieku. Wyniki projektu rozpowszechniono w formie podręcznika użytkowania zestawu narzędzi CareKeys.

Zdrowie

Celem projektu CareKeys było opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnienie skutecznych narzędzi służących do zarządzania usługami zdrowotnymi i socjalnymi w przypadku starszych osób znajdujących się pod długotrwałą opieką oraz oceny ich efektywności. Wskaźniki efektywności umożliwiają ocenę jakości, wydajności kosztowej i równego dostępu w opiece nad osobami w podeszłym wieku. Szczególny nacisk położono na odzwierciedlenie preferencji klientów dotyczących jakości uzyskiwanej opieki. Ostatecznym celem projektu było opracowanie rzetelnego i łatwego w użyciu zestawu narzędzi zawierającego kluczowe wskaźniki jakości w praktycznym zarządzaniu opieką zdrowotno-socjalną. W projekcie CareKeys, obejmującym partnerów z Finlandii, Estonii, Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, skoncentrowano się na trzech kluczowych pytaniach: czy zapewniana opieka spełnia potrzeby klientów? czy zapewniana opieka poprawia jakość życia klientów? czy zapewnia się wysoką jakość opieki i usług? Odpowiedzi na te pytania uzyskano na podstawie ekonomicznych badań socjalnych i zdrowotnych, modelowaniu najlepszych praktyk oraz testowaniu ich przez użytkowników. Jednym z celów pracy badawczej było opracowanie podręcznika opisującego model zarządzania jakością CareKeys (ang. CareKeys Quality Management Model). Podręcznik ten zawiera informacje dotyczące jakości w odniesieniu do klientów, pracowników opieki zdrowotnej oraz zarządzania. Jest on wydany w wersji angielskiej i obejmuje szczegółowy opis narzędzi CareKeys oraz praktyczne przykłady ich zastosowania. W poradniku zamieszczone są również informacje dla użytkowników modułów TEFF, MAssT oraz MAsTT-D. Informacje te można także znaleźć na stronie internetowej projektu: www.carekeys.net. Badania nad narzędziami CareKeys oraz ich opracowanie zostały przeprowadzone w ścisłej współpracy z potencjalnymi końcowymi użytkownikami podręcznika, np. kierownikami ds. opieki. We współpracę włączono również innych partnerów, w tym klientów w starszym wieku i ich rodziny, pracowników opieki zdrowotnej i innych odpowiednich specjalistów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania