European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Reduction of noise emission on machine tools

Article Category

Article available in the following languages:

Zwiększyć moc, a nie głośność

Większość producentów maszyn nie stosuje rozwiązań akustycznych w celu zmniejszenia hałasu powodowanego przez działające urządzenia produkcyjne. Zagrożenie hałasem powodowanym przez maszyny jest często uznawane za problem wpływający na jakość życia.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Hałas może powodować problemy natury fizycznej i psychologicznej. Mimo że Unia Europejska podejmuje inicjatywy mające na celu opracowanie wytycznych w tej kwestii, pozostaje ona nierozstrzygnięta, przede wszystkim ze względu na brak alternatywnych rozwiązań. Producenci do tej pory nie zapewnili opłacalnych rozwiązań i pozostawili problem ich znalezienia użytkownikom końcowym. W efekcie powstały obudowy maszyn umożliwiające zmniejszenie oddziaływana akustycznego, jednak w praktyce okazało się, że takie rozwiązanie nie jest wystarczające. Przeniesienie odpowiedzialności za znalezienie rozwiązania na producenta — a taki był główny cel projektu — daje większą gwarancję uzyskania odpowiednich wyników. Zgodnie z takim podejściem możliwe jest uzyskanie lepszych rozwiązań przez opracowanie odpowiednich strategii łączących modyfikacje struktury z urządzeniami tłumiącymi i/lub absorbującymi. Oczekuje się, że takie działania spowodują zwiększenie konkurencyjności producentów nawet w perspektywie krótkoterminowej. Badacze z firmy Cedrat Technologies, prowadzący badania pod auspicjami projektu NOISELESS, wykorzystali w tym projekcie swoją wiedzę w celu opracowania innowacyjnego narzędzia umożliwiającego sterowanie hałasem. Podstawę jego działania stanowią piezoelektryczne elementy wykonawcze przekształcające sygnał wejściowy w ruch. Najważniejszą zaletą tego urządzenia w odniesieniu do innych jest to, że emituje ono bardzo niską częstotliwość rezonansową. Głównym problemem związanym z zastosowaniem standardowego piezoelektrycznego elementu wykonawczego jest fakt, że gdy zostanie on użyty do wygenerowania większej mocy, staje się bardzo głośny, ponieważ prowadzi do bardzo sztywnych tłumików o zbyt wysokiej częstotliwości rezonansowej. W związku z tym nie może on tłumić hałasu i wibracji o niskiej częstotliwości. W firmie Cedrat opracowano wzmocnioną wersję urządzenia, które ma moc wystarczającą do jego zastosowania w ramach sterowania strukturą, ale odznacza się niską częstotliwością rezonansową, dzięki czemu nie jest aż tak głośne. Tłumik aktywny ma bardzo wysoki współczynnik dobroci, który powoduje, że częstotliwość jego działania musi być co najmniej 2 razy wyższa niż częstotliwość rezonansowa elementu wykonawczego. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie stabilności pętli sterowania. Wydajność opracowanego tłumika aktywnego piezo znacznie wzrosła w wyniku dodania tłumika pasywnego w układzie równoległym z elementem piezo. Współczynnik dobroci tłumika aktywnego uległ obniżeniu i można go używać dla częstotliwości zbliżonych do jego częstotliwości rezonansowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania