Skip to main content

Placental uptake and transfer of environmental chemicals relating to allergy in childhood years

Article Category

Article available in the folowing languages:

Czynniki wpływające na rozwój alergii wieku dziecięcego

Rosnące zanieczyszczenie środowiska może mieć związek ze wzrostem częstości chorób alergicznych (AD ang. allergic disease) w krajach europejskich. Przeprowadzono badania nad związkiem między ekspozycją kobiet w ciąży na zanieczyszczenia a chorobami alergicznymi u dzieci.

Zdrowie

Wydaje się, że częstość chorób alergicznych u dzieci wzrosła w okresie ostatnich dwudziestu lat, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Dziecko najbardziej narażone jest na choroby alergiczne w wieku niemowlęcym, dlatego bardzo ważne jest ustalenie prenatalnych i wczesnych postnatalnych predyktorów chorób alergicznych. Ostatnie badania wykazały, że podwyższone stężenie immunoglobuliny E (IgE) w krwi pępowinowej (ang. CB, cord blood) stanowi skuteczny marker choroby alergicznej u dzieci. Po urodzeniu pępowina jest odcinana, jednakże pewna ilość krwi zostaje w odcinku pępowiny dziecka. Ta krew pępowinowa zawiera wszystkie typowe elementy morfotyczne: krwinki czerwone, krwinki białe, płytki krwi i osocze oraz białka. Celem projektu PLUTOCRACY było ustalenie, czy istnieje związek pomiędzy stężeniem IgE w krwi pępowinowej, statusem matki w odniesieniu do chorób alergicznych i jej ekspozycją na zanieczyszczenia w okresie ciąży. Naukowcy przeprowadzili wywiady wśród ciężarnych kobiet w Belgii, Rumunii i Słowacji podczas ich pobytu na oddziałach położniczych. Lekarze prowadzący wypełnili ankiety dotyczące stanu zdrowia pacjentek. Zarówno krew pępowinowa, jak i krew matek zostały zbadane pod kątem stężenia IgE i innych markerów. Analiza statystyczna nie wykazała związku między chorobą alergiczną matek a podwyższonym stężeniem IgE w krwi pępowinowej, natomiast odkryto związek pomiędzy zamieszkiwaniem obszarów wiejskich bądź paleniem tytoniu przez domowników a podwyższonym stężeniem IgE w krwi pępowinowej. Dane te wykorzystano do opracowania programów prewencyjnych, promujących na przykład niepalenie tytoniu przez ciężarne i pozostałych domowników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania