European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Stable isotope applications to monitor starch digestion and fermentation for the development of functional foods.

Article Category

Article available in the following languages:

Śledzenie losów kwasów tłuszczowych osocza

Dietetycy są coraz bardziej świadomi znaczenia wytwarzania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (ang. SCFA, short chain fatty acid) ze skrobi zawartej w diecie. Opracowano nowy, udoskonalony sposób ich wykrywania w osoczu.

Zdrowie icon Zdrowie

Krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe są wytwarzane w wyniku bakteryjnego trawienia błonnika i odpornej na trawienie skrobi. Ostatnie badania wskazują, że mogą być one bardzo ważne w metabolizmie wątroby i innych narządów. Doskonałą metodą zbadania in vivo ich produkcji i metabolizmu jest zastosowanie znaczników radioaktywnych. W ramach projektu 13C-STARCH naukowcy z Ośrodka Badań nad Odżywianiem Człowieka w Nantes opracowali udoskonaloną metodę chromatografii gazowej/spektrometrii mas (GC/MS, ang. gas chromatography/mass spectrometry) w celu wykrywania kwasów SCFA, dzięki której można znacznie zredukować ilość znacznika 13C stosowanego w badaniach. Wykorzystując technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (ang. SPME, solid phase micro-extraction), można było udoskonalić metodę GC-C-IRMS (ang. gas chromatography-combustion-isotope ratio mass spectrometry, chromatografia gazowa — komora spalania — spektometria mas z detektorem izotopowym). Usunięto białka osocza, a błonnik uzyskany metodą SPME utrzymywano w cieczy podczas desorpcji octanu. Testy względem standardu wewnętrznego wykazały dobrą liniowość dla kwasów tłuszczowych, na przykład dla octanu uzyskiwano powtarzalne liniowe wyniki w odniesieniu do stężeń w zakresie od zera do 400 mikromoli. Potwierdzono również dokładność badania. W testach przeprowadzonych u osób zdrowych oraz z nadwagą podczas fermentacji laktulozy stwierdzono, że stężenia octanu były zgodne niezależnie od tego, czy stężenie radioaktywnego znacznika było niskie czy wysokie. Dzięki tej udoskonalonej metodzie śledzenia metabolitów związków węgla uzyskano większą czułość badania. Ponadto niesie ona możliwość określenia szlaków metabolicznych, które są ważne w zapobieganiu chorobom przewlekłym, np. cukrzycy typu II i miażdżycy naczyń krwionośnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania