Skip to main content

LAB OF TOMORROW

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nauka fizyki podczas dziecięcych zabaw

Opracowano laboratoryjny system prototypowy (LPS, Laboratory Prototype System) dla pozycjonowania trójwymiarowego. Jest on odpowiedni do zastosowań edukacyjnych w doświadczeniach przeprowadzanych wewnątrz szkoły lub na otwartym powietrzu i umożliwia zapoznanie się z prawami fizyki newtonowskiej podczas zabawy.

Gospodarka cyfrowa

Jeżeli chodzi o naukę fizyki, dzieci często mają trudności z pojmowaniem i stosowaniem różnych koncepcji. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest konstrukcjonistyczne podejście do uczenia się, według którego ludzie konstruują nowe znaczenia z bieżących struktur wiedzy. Z teorii tej wynika, że w przypadku dzieci nieodzownym elementem przyspieszania rozwoju poznawczego jest zabawa. Podejście to zastosowano w projekcie LAB OF TOMORROW, tworząc innowacyjną i konkretną strukturę pedagogiczną, która może obsługiwać wprowadzanie pojawiających się technologii w codzienne nauczanie. Dzięki zastosowaniu systemu LPS podczas doświadczenia lub ćwiczenia można z dużą dokładnością odwzorować ruchy w przestrzeni trójwymiarowej dowolnego obiektu w pewnym polu widzenia. Ponieważ są w nim wykorzystywane doświadczenia z codziennego życia, służy on za pożyteczne narzędzie do nauczania fizyki w szkołach. Głównymi zaletami systemu LPS są łatwość stosowania i regulacji jego konstrukcji oraz fakt, że w pakiecie znajduje się oprogramowanie mogące przetwarzać zebrane dane. System składa się z kamer obserwujących obszar doświadczenia lub ćwiczenia i mogących rejestrować pozycję obiektu (takiego jak piłka) w tym miejscu. Następnie rejestrowany jest przebieg doświadczenia, a także wszelkie osoby biorące w nim udział i wszelkie związane z nim czynności. Kamery są podłączone do komputera osobistego za pomocą odpowiednich portów. Moduł podrzędny przyjaznego dla użytkownika oprogramowania działający w ramach platformy oprogramowania projektu pozwala na prezentację i przetwarzanie zarejestrowanych klatek. W ten sposób uczniowie mogą uzyskać klatki odnoszące się do tej samej wartości parametru czasu z obu kamer na ekranie komputera osobistego. Następnie uczeń identyfikuje obiekt na każdej klatce i oznacza go za pomocą myszki w celu utworzenia odpowiedniego zestawu współrzędnych x, y i z. Oprogramowanie wykorzystuje te współrzędne w celu uzyskania współrzędnych bezwzględnych (xo, yo, zo) obiektu. Przez ponad rok system został wykorzystany w badaniach w szkołach w Austrii, Niemczech i Grecji i przyniósł bardzo pozytywne wyniki.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania