Skip to main content

Evaluation of lentivirus dna vaccination strategies in sheep

Article Category

Article available in the folowing languages:

Innowacyjne plazmidy do szczepień DNA

Rozwój szczepionek lentiwirusowych był do tej pory utrudniony z powodu ograniczonej wiedzy na temat wielu zjawisk fizjologicznych.

Zdrowie

Projekt MVAC, finansowany przez UE, ma za zadanie poszerzyć wiedzę naukowców na temat lentiwirusowych szczepień DNA z użyciem owiec jako zwierząt modelowych. Celem była ocena szczepienia DNA owiec zarażonych wirusem choroby Maedi-Visna. Immunizacja owiec przeprowadzana była serią genów kodujących fragmenty rdzenia i otoczki. Geny wirusa Maedi-Visna były wklonowane w plasmid adenowirusowy. Uczestnicy projektu sklonowali geny prekursora wirusa Maedi-Visna p55gag i gp150env i użyli ich do syntezy eukariotycznego plazmidowego wektora ekspresyjnego. Wektory te mogą zostać użyte jako immunogeny, ale mogą zostać także wykorzystane do badań białek gag i env. Produkty genów gag i env są niezbędnymi składnikami prekursorowymi wirusa, które dają początek wielu białkom wirusowym. Grupy badawcze zaangażowane w tego typu badania mogą odnieść korzyści poznawcze z używania tych plazmidów. Gen prekursorowy env z MVV nie był przed tym badaniem ekspresjonowany na konstrukcie plazmidowym i stanowi innowację będącą wynikiem projektu. Rozwój skutecznej strategii szczepień na tym polu może także zwiększyć zastosowanie i wykorzystanie plazmidów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania