Skip to main content
European Commission logo print header

Effect of diet and lifestyle on risk of gastrointestinal infection and allergy in early lfe; consumer knowledge, attitudes and needs

Article Category

Article available in the following languages:

Zmienność flory jelitowej u europejskich dzieci

Skład bakteryjnej flory jelitowej jest coraz częściej brany pod uwagę w wielu aspektach zdrowotnych. Naukowcy zbadali europejskie niemowlęta w celu określenia czynników odpowiedzialnych za zmienność populacji bakterii jelitowych.

Zdrowie icon Zdrowie

Mikroflora jelitowa może w istotny sposób wpływać na zdrowie człowieka ze względu na produkcję witamin, udział w reakcjach odpornościowych i alergicznych, zapobieganie rozwojowi szkodliwych drobnoustrojów i fermentowanie błonnika, a także, niestety, na działanie kancerogenne. Flora jelitowa człowieka, od chwili jego urodzenia, jest populacją wysoce zmienną i dynamiczną. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu INFABIO badali mechanizmy działania bakterii kałowych i związane z nimi czynniki ryzyka. Badania przeprowadzono na terenach od północnych obszarów geograficznych Szwecji, Szkocji i Niemiec do krajów południowo-europejskich - Włoch i Hiszpanii. Członkowie konsorcjum z instytutu INRA we Francji pobierali próbki bakterii kałowych u dzieci w wieku od zera do sześciu tygodni. Celem zespołu było określenie wpływu metody porodu, sposobu karmienia (piersią lub mieszanką mleczną), stosowania antybiotykoterapii u matki podczas ciąży i odstawiania od piersi na skład bakterii jelitowych u dziecka. Określono również wpływ czynnika geograficznego. Próbki kału od ponad 600 noworodków analizowano z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ połączonej z cytometrią przepływową (ang. FISH-FC, fluorescent in situ hybridisation-flow cytometry). Do identyfikacji bakterii użyto grupy dziesięciu oligonukleotydów RNA rybosomalnego oraz sond specyficznych gatunkowo. Ogólnie między mieszkańcami krajów północnych i południowych w składzie flory bakteryjnej występowały duże różnice, które utrzymywały się w okresie przed i po odstawieniu od piersi. U mieszkańców krajów północnych dominowały bifidobakterie, natomiast mieszkańców obszarów południowych cechowała większa różnorodność bakterii kałowych i wyższy odsetek bakterii z rodzaju Bacteroides. Karmienie piersią w porównaniu z karmieniem mieszanką mleczną miało znaczący skutek, który był widoczny również po odstawieniu od piersi. Co ciekawe, odnotowano również znaczący wpływ metody porodu: poród pochwowy sprzyjał bakteriom Bacteroides, jak również karmienie piersią. Zgodnie z oczekiwaniami stosowanie antybiotyków miało wpływ zarówno w przypadku niemowlęcia, jak i ciężarnej matki, natomiast nie uzyskano dowodów dalszego skutku stosowania antybiotyków po zakończeniu karmienia piersią. Dane z tego badania wskazują, że od momentu poczęcia styl życia i sposób karmienia mogą mieć duży wpływ na ogólne zdrowie społeczeństwa. Na podstawie tego badania lekarzom, przemysłowi żywnościowemu i ogólnie społeczeństwu można przedstawić zalecenia dotyczące polityki dietetycznej i karmienia.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania