Skip to main content

The resource network facilitating qhse development for sustainable energy industry - part 2

Article Category

Article available in the folowing languages:

Relacjonowanie warunków zrównoważenia przemysłu energetyki morskiej

W ramach popieranej przez przez UE inicjatywy badawczej umożliwiono dialog między odpowiednimi interesariuszami, z myślą o doprowadzeniu do porozumienia między kluczowymi osobami z sektora przemysłu energetyki morskiej.

Energia

Projekt popieranej przez UE inicjatywy, o nazwie TRENDS-2, ma na celu ułatwienie porozumienia między kluczowymi osobami z przemysłu a innymi interesariuszami w celu ułatwienia rozwoju dostaw zrównoważonej, czystej i bezpiecznej energii w ramach UE. Dzięki opracowaniu takiej sieci porozumień, główne zainteresowane osoby są w stanie przedstawić istniejące w ramach tego przemysłu standardy oraz zadania, mając na uwadze przekształcenie energetyki europejskiej na bardziej przyjazną środowisku, zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Grupy robocze projektu TRENDS-2 mają zorganizować spotkanie dla przedstawicieli przemysłu energetyki morskiej w zamiarze ułatwienia dialogu między interesariuszami. Poza umożliwieniem korzystania z sieci, zebranie to, zgodnie z jego myślą przewodnią, miało na celu polepszenie zrównoważenia i konkurencyjności w dostawach energii z mórz europejskich. Prowadzona była także debata nad zakresem wdrażania nowych opracowań w przemyśle dostaw ropy naftowej i gazu w ramach zrównoważonych źródeł energetycznych. Zidentyfikowano zasadnicze priorytety zadań dla przemysłu. Obejmowały one zmaksymalizowanie produkcji z istniejących pól naftowych i gazowych oraz wycofanie z eksploatacji istniejących platform wiertniczych i rurociągów pod koniec ich trwałości użytkowej. Inne zasadnicze kwestie ważne dla energetyki morskiej obejmowały eksploatację pól arktycznych oraz głębokowodnych, rozwój w zakresie wykorzystania energii fal, podniesienie dostaw energii wiatrowej z farm morskich oraz wykorzystanie wyczerpanych zbiorników do magazynowania dwutlenku węgla otrzymywanego przy spalaniu paliw kopalnych. Okazało się, że najistotniejszy wniosek wyciągnięty na zebraniu dotyczył potrzeby poprawy przekazywania informacji. Następnie przedstawiono zalecenia. Obejmowały one identyfikację nowych sposobów ustalania formalnych procesów, by wspólnie stosować udane praktyki pracy, a także potrzebę prowadzenia dalszych studiów nad analizą przypadków korzyści biznesowych odniesionych w wyniku efektywnego dialogu interesariuszy. Przedyskutowano również możliwość opracowania modelu obejmującego w zarysie sposób utworzenia grup roboczych, co pomogłoby w poprawie i rozszerzeniu wkładu interesariuszy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania